Categories
FEATURED NEWS

มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ

 
มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ หวังสร้างมาตรฐานการวิจัยระดับสากล
 
ส่วนบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity Training Course) หลักสูตรอบรมภาคภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M-Square มฟล. โดยมี นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งที่เป็นนักศึกษานานาชาติ อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายเรื่อง กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคามปลอดภัยทางชีวิภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ผศ. ดร.วีระชัย ทิตภากร อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายเรื่อง หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ บรรยายเรื่อง การจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk Management) และอีกหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
 
นายกานต์กุญช์ บำรุงชาติ หัวหน้าส่วนบริหารงานวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมมือกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center for Genetic Engineering and Biotechnology: BIOTEC) จัดหลักสูตรอบรมภาคภาษาอังกฤษเรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิดความรู้และความเข้าใจแก่นักวิจัย นักศึกษาต่างชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการชีวภาพ เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่านคือ ดร.บุญเฮียง พรมดอนกอย และ ผศ. ดร.วีระชัย ทิตภากร รวมทั้ง ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย
 
ทั้งนี้ การวิจัย ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างองค์ความรู้นำมาใช้ในการเรียนการสอน การพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพในด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ในปัจจุบันการทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตร และด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
โดยตามหลักสากลในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ต้องมีการดูแลความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการวิจัยการทดลองนั้น มีความปลอดภัยต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงาน จะต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ ในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ผลงานวิจัยที่ได้มีมาตรฐานในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในวงกว้างต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
FEATURED NEWS

มฟล. ขึ้นทะเบียนหลักสูตรพุทธศิลปกรรม รุ่น 3 สร้างศิลปินมืออาชีพรุ่นต่อรุ่น

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ จัดการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2566 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มฟล. มีรายชื่อผู้รายงานตัวจำนวน 60 รูป/คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดี และมอบเข็มกลัดที่ระลึกของหลักสูตรฯ ให้แก่ผู้เรียน ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ บรรยายภาพรวมของหลักสูตร รองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร แนะนำหลักสูตร แนวทางการสอน การวัดและการประเมินผล รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดสัญญาการจัดการสิทธิและการจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้การศึกษาในหลักสูตรฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ อาจารย์ทองเดช ทิพย์ทอง อาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร อาจารย์ขจรเดช หนิ้วหยิ่น อาจารย์วัชระ กว้างไชย์ และ อาจารย์กาญจนา ชลศิริ
 
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี มฟล. กล่าวแสดงความยินดีกับผู้รายงานตัวเป็นผู้เรียนของหลักสูตรว่า ในนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้เรียนทุกท่าน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นในการเข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งรุ่นนี้นับเป็นรุ่นที่ 3 รวมผู้เรียนทั้งสิ้นจำนวน 60 รูป/คน
 
ขอแสดงความชื่นชมหลักสูตรระยะสั้นนี้ ที่ได้มีการบริหารจัดการหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอนให้กับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในด้านพุทธศิลปกรรม ให้ได้มีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยดำเนินการมาแล้ว 3 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา
 
หลักสูตรนี้เป็นความคิดริเริ่มจากผู้ก่อตั้ง 3 ท่าน คือ พระเมธีวชิโรดม หรือที่เรารู้จักในนาม ท่าน ว.วชิรเมธี ที่ท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ท่านที่ 2 คือ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติ และท่านที่ 3 คือ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ท่านเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในปัจจุบันท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยท่านทั้ง 3 ได้มีแนวคิดร่วมกัน ในการที่จะก่อตั้งให้มีหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแบบเข้มข้น ที่สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพุทธศิลปกรรมได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการเผยแพร่งานพุทธศิลปกรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ และส่งเสริมให้งานพุทธศิลปกรรมให้คงอยู่ตลอดไป
 
สำหรับหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมนี้ ได้ดำเนินการในลักษณะแบบบูรณาการพันธกิจร่วมกัน ระหว่างการบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งได้ดำเนินการโดยการทำงานของศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นลักษณะของการดำเนินการที่เป็นโครงการบริการที่ไม่มีรายได้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพุทธศิลปการแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้จิตศรัทธา และรายได้จำนวนร้อยละ 40 จากการจำหน่ายผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานของผู้เรียน
 
หลักสูตรนี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง โดยการดำเนินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถ จัดการเรียนการสอนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ในระยะเวลา 1 ปี โดยที่ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาตามแผนการสอนในแต่ระดับ จะได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา ที่รับรองโดยพระเมธีวชิโรดม ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ซึ่งทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ก่อตั้งหลักสูตรนี้
 
หลักสูตรหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม นับเป็นหลักสูตร Master Class อย่างแท้จริง ด้วยเป็นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนทุกท่านอีกครั้ง ซึ่งถือว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านเป็นผู้เรียนในหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรุ่นที่ 3 ปี พ.ศ 2566 ซึ่งจะได้พัฒนางานด้านพุทธศิลป์ออกไปในวงกว้าง และก่อประโยชน์อย่างมีประสิทธิผลในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป” อธิการบดี มฟล. กล่าว
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News