Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

วธ.เปิดตัวเที่ยวชุมชน ยลวิถี เชียงแสน ชุมชนวัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ)

 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว      สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) และลานวัฒนธรรมสร้างสุข โดยมี พระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงวัฒนธรรม (ค.ต.ป.วธ.) นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายสภาวัฒนธรรม และชาวชุมชนวัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ ได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อต้อนรับ ชุด “ตีกลองหลวง” โดยกลุ่มตีกลองหลวงวัดพระธาตุผาเงา การแสดงในพิธีเปิด ชุด “ฮอมขวัญตราบนิรันดร์ สถิตมั่นแขกแก้วมาเยือน”  จากโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุดการเต้นบาสโลบ และการแสดงของกลุ่มแม่บ้านสบคำ ที่มีความสวยงาม สนุกสนาน สะท้อนอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาวชุมชนวัดพระธาตุผาเงา(บ้านสบคำ) ได้เป็นอย่างดี
 
 
จากนั้น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะได้เดินเยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรม “อิ่มบุญ ยลวิถีผาเงา”ชมการแสดงขับทุ้มหลวงพระบาง โดยคณะขับทุ้มบ้านสบคำ ชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาทิ กลุ่มทอผ้าล้านนาลายอัตลักษณ์เชียงแสน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดพระธาตุผาเงา ชมฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนคนสามวัยวัดพระธาตุผาเงา เช่น การตัดตุง การทำตุงข้าวเปลือก การทำผางประทีป รวมถึงชมฐานแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชุมชน อาทิ พิธีเรียกขวัญ (ซ้อนขวัญ) ตามความเชื่อชาวไท-ลาว ฐานการเรียนรู้ “การประดิษฐ์เรือไฟเล็ก (สะเปา)” ในงานประเพณีไหลเรือไฟ ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชุมชนบ้านสบคำ หนึ่งเดียวในจังหวัดเชียงราย อีกด้วย นอกจากนี้ ภายในงานมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT และผลิตภัณฑ์ สินค้า ของดีชุมชนฯ ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตโดยหน่วยงานในพื้นที่
 
 
นางยุพาฯ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงราย และชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุผาเงา(บ้านสบคำ) ที่ได้รับรางวัล 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่คัดอย่างเข้มข้นจาก 76 ชุมชน ทั่วประเทศ ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จัดโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน มีชุมชนได้รับการคัดเลือกมาแล้วกว่า 30 ชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล ในการขับเคลื่อน Soft Power ของไทยสู่นานาชาติ ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน มาพัฒนาต่อยอด สร้างสรรค์สินค้าและบริการ ทั้งนี้ ชุมชนวัดพระธาตุผาเงา หรือชุมชนบ้านสบคำ นับเป็นชุมชนคุณธรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้นำ “พลังบวร” และเครือข่ายที่เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข มีความรักสามัคคี มีการสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งยืนยันได้ว่า ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีศักยภาพ มีคุณภาพ และมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในทุกมิติ สามารถต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกประเภทอย่างยั่งยืนสืบไป โดยการต่อยอดต่อจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) พร้อมร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาเยือน และศึกษาเรียนรู้อัตลักษณ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนมากยิ่งขึ้น
 
 
“ชุมชนวัดพระธาตุผาเงา (บ้านสบคำ)” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงทางด้านทิศตะวันตก ชื่อของวัดนี้มาจาก พระธาตุที่ตั้งอยู่บนยอดหินก้อนใหญ่มีลักษณะคล้ายรูปทรงเจดีย์ คำว่า “ผาเงา” คือ เงาของก้อนหิน จึงตั้งชื่อว่า “พระธาตุผาเงา” ตั้งอยู่ในเขตประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสนน้อย หรือเวียงปรึกษา มีการขุดค้นพบ “พระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงา” เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 คาดว่ามีอายุเก่าแก่มากถึง 1,300 ปี ภายในวัดพระธาตุผาเงา มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนสามารถมาสักการะและท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้  ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ อาทิ หอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติฯ หอพระบรมฉายามหาราชพุทธิรังสรรค์ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ และพิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน
 
 
เชิญมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรม  อันดีงามของชาวบ้านสบคำเป็นชาวไทยเชื้อสาย ไท-ลาว ไท-ยวน ไท-ลื้อ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว และยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากวัดพระธาตุผาเงาอีกหลายแห่ง ได้แก่ สกายวอร์คผาเงาสามแผ่นดิน พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน จุดชมวิวสองฝั่งโขงบ้านสบคำ และวัดสบคำ เป็นต้น เมื่อเดินทางไปเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ พลาดไม่ได้คืออาหาร คือ ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม และลาบปลาแม่น้ำโขง รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ให้ซื้อกัน     เป็นที่ระลึก คือ ผ้าทอล้านนาลายเชียงแสน และสมุนไพรวัดพระธาตุผาเงา ด้านเทศกาลประเพณีที่จะดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันตลอดปี ไม่ว่าจะเป็นประเพณีสรงน้ำพระธาตุผาเงา ในช่วง 12-20 เมษายนของทุกปี ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ของทุกปี และประเพณีไหลเรือไฟ 12 ราศี เป็นต้น

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

‘คลองแม่สุก’ โอตารุ แห่งพะเยา เตรียมพร้อมเช็คอินให้ได้ฟิลญี่ปุ่น

 

เมื่อวันที่  28 มี.ค. 67 ผู้สื่อข่าวนครเชียงรายนิวส์รายงาน บ้านแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา  นายรัฐพล  นราดิศร ผู้ว่าราชการ จ.พะเยา นายพิรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจและนายจาตุรงค์ สุวรรณะ นายก อบต.แม่สุก ลงเยี่ยมชมให้กำลังใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ คลองแม่สุข

หลังมีอาสาสมัครศิลปินจิตอาสา กลุ่มสายน้ำกว๊าน  เข้าเขียนและวาดภาพ ให้กับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.พะเยา ในชุมชนบ้านแม่สุก ซึ่งทางเพจ พะเยาน่าอยู่ ได้บอกถึงตำแหน่งการเดินทางคือ เริ่มจากแยกแม่สุก ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ หรือจากไปรษณีย์แม่ใจ (แม่ใจสายใน) เลี้ยวไปทางทิศตะวันตก ผ่านบ้านทุ่งโป่ง แล้วถึงบ้านแม่สุก ไปสุดหมู่บ้าน เลี้ยวขวาเข้าซอยข้างโรงเรียนแม่สุก ไปอีกหน่อยก็จะเจอคลองแม่สุข (รวมระยะทางราว 4 ก.ม.)

คาดว่าโครงการแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่”คลองแม่สุก” ของอำเภอแม่ใจ แหล่งท่องเที่ยวในอนาคตที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและรายได้เศรษฐกิจของ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ในอนาคต 

ความเป็นมาของชื่อชุมชน เนื่องบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่ตามลำห้วยของหมู่บ้าน และออกดอกส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านได้รับกลิ่นหอมจากดอกไม้ชนิดนี้มาตลอด คนในหมู่บ้านจึงเรียกต้นไม้ชนิดนี้ว่า “ต้นสีสุก” (ต้นอโศกอินเดียสีทอง) และใช้ชื่อนี้ในการตั้งหมู่บ้าน

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : เพจฮักแม่ใจ ,เพจพะเยาน่าอยู่

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
TRAVEL

มหาสงกรานต์ 21 วัน จัด 20 พาเหรด คาดต่างชาติเข้าไทย 5.1 แสนคน

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าวงาน “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” เตรียมจัดขบวนพาเหรดสงกรานต์ยิ่งใหญ่ พร้อมนำเสนอความวิจิตรตระการตา สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรม Soft Power ไทย บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน นี้

 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการประกาศจากองค์การ UNESCO ให้ขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น สมุทรปราการ ชลบุรี และภูเก็ต พร้อมจัดทำปฏิทินการจัดกิจกรรมสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในช่วงเดือนเมษายน และได้แต่งตั้งนางสาว แอนโทเนีย โพซิ้ว รองนางงามจักรวาลอันดับ 1 เป็น “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ ประจำปี 2567 
 
 
เพื่อร่วมถ่ายทอดคุณค่าและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทย พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำบทเพลงสงกรานต์ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติรับรู้ถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ไทย สนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ Soft Power ให้สร้างมูลค่าและรายได้แก่ประเทศไทย
 
 
 นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยใช้ชื่อ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ” โดยจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 บูรณาการการดำเนินงานทุกภาคส่วนกำหนดแนวทางมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน 
 
 
จัดตั้งจุดตรวจ จุดอำนวยความสะดวก จุดบริการ และให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย โดยสำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ ได้เตรียมควบคุมดูแลพื้นที่ที่คาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานสงกรานต์หนาแน่น จัดให้มีศูนย์กล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตามเฝ้าสังเกต เพื่อจำกัดไม่ให้ผู้ร่วมงานเกินกว่าพื้นที่ที่รองรับได้ โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ได้เตรียมการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ พร้อมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถไฟฟ้าส่องสว่าง และอุปกรณ์ด้านการดับเพลิงและกู้ภัย ประจำจุดเฝ้าระวังอัคคีภัย อาทิ บริเวณย่านถนนสีลม ถนนข้าวสาร เป็นต้น รวมทั้งจุดบริการประชาชนบริเวณเส้นทางเข้าออกเมือง รวม 41 จุด
 
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นของการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมในการผลักดันเทศกาลสงกรานต์ไทยสู่เทศกาลระดับโลก ตามนโยบายของรัฐบาลและนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ที่มี น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติที่ ต้องการสร้างความแปลกใหม่ของขบวนพาเหรดที่สะท้อนวัฒนธรรมของไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
 
จึงได้กำหนดจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 อย่างยิ่งใหญ่ และวิจิตรตระการตา ในวันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครโดยนำเสนอภาพลักษณ์ความสวยงามของประเพณีสงกรานต์ไทยด้วยขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์กว่า 20 ขบวน พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่กว่าพันคนเคลื่อนจากถนนราชดำเนินกลางสู่ท้องสนามหลวง 
 
 
พร้อมกิจกรรมนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ Soft Power หลากหลายสาขาบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งจะทำให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่จะอยู่ในความทรงจำและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเฉลิมฉลองประเพณีที่ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าของชาวไทย
 
 
นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยอีกว่า การจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จะมีการจัดสงกรานต์ยาว 21 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2567 เริ่มวันที่ 1 เมษายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ วันที่ 1-15 เมษายน สถานที่จัดงานทั่วเมืองเชียงใหม่ 
 
 
ส่วนวันสุดท้าย 21 เมษายน จัดที่ จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งเป้าหมายผลักดันสงกรานต์ไทยเป็นงานเฟสติวัลติด 1 ใน 10 งานเฟสติวัลโลก งาน “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” จัดขึ้น ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
 
โดย ขบวนพาเหรดที่สะท้อนวัฒนธรรมของไทย ภายในงานจะมีการนำเสนอภาพลักษณ์ความสวยงามของประเพณีสงกรานต์ไทยด้วยขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์กว่า 20 ขบวน พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่กว่าพันคน เคลื่อนจากถนนราชดำเนินกลางสู่ท้องสนามหลวง 
 
 
ทั้งได้ร่วมกับพันธมิตรสื่อมวลชนระดับโลก CNN และ BBC ในการนำเสนอคอนเท้นต์เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเตรียมเผยแพร่โฆษณาผ่าน IQYI ช่องทางสตรีมมิ่งยอดนิยมในตลาดจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และกลุ่มประเทศอาเซียน และเชิญ Celebrity และ Influencer ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงเดินทางสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทย
 
 
 นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การจัดงาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 ในครั้งนี้ จะเป็นการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่าของประเทศไทย โดยนอกจากการจัดงานภายในประเทศอย่างยิ่งใหญ่แล้ว ททท. เตรียมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีไทยไปสู่สายตาชาวต่างชาติทั่วโลก 
 
 
โดยได้ร่วมกับพันธมิตรสื่อมวลชนระดับโลก CNN และ BBC ในการนำเสนอคอนเท้นต์เทศกาลสงกรานต์ของประเทศไทยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ รวมถึงเตรียมเผยแพร่โฆษณาผ่าน IQYI ช่องทางสตรีมมิ่งยอดนิยมในตลาดจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และกลุ่มประเทศอาเซียน และเชิญ Celebrity และ Influencer ชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงเดินทางสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางให้นักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกให้มาสัมผัสประสบการณ์ที่มีคุณค่าและความหมาย พร้อมส่งต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยให้เป็น Amazing Thailand : Your Stories Never End
 
 งาน Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567 จัดระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน 2567 บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวง โดยมีไฮไลท์ในการจัดงาน ได้แก่ กิจกรรมขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์ในวันที่ 11 เมษายน 2567  ซึ่งจะเริ่มต้นเคลื่อนขบวนจากสะพานผ่านฟ้าลีลาศผ่านบริเวณถนนราชดำเนินกลางและสิ้นสุดที่ท้องสนามหลวง โดยมีขบวนรถพาเหรดกว่า 20 ขบวน ได้แก่ ขบวนรถพระพุทธรูป  ขบวนรถเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2567 “มโหธรเทวี” เสด็จไสยาสน์ลืมเนตรเหนือหลังนกยูง ขบวนรถพาเหรด 16 จังหวัด ประกอบด้วย 5 จังหวัดที่มีอัตลักษณ์การจัดเทศกาลสงกรานต์ที่โดดเด่นซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่ประเทศไทยนำเสนอเพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช กลุ่ม 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ เชียงราย หนองคาย พิษณุโลก สงขลา บุรีรัมย์ และกลุ่มจังหวัดอื่นๆ ที่มีศักยภาพและมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ที่มีเอกลักษณ์ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครพนม ลำปาง เลย สุโขทัย และภูเก็ต 
 
 
โดยจัดตกแต่งขบวนรถพาเหรดที่แสดงถึงประเพณีวัฒนธรรม บ่งบอกถึงสัญลักษณ์หรือของดีประจำจังหวัด พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยนักแสดงและผู้ร่วมขบวนแห่กว่าพันคน รวมถึงขบวนรถพาเหรด Soft Power 4 สาขา ได้แก่ แฟชั่น เกม ภาพยนตร์และซีรีส์ และเฟสติวัล ที่จะมานำเสนอเอกลักษณ์ Soft Power ของประเทศไทยในแต่ละสาขาอย่างน่าสนใจ อาทิ ธีม SiamBL (สยามบีแอล) ในชุดไทยประยุกต์ร่วมสมัย ซึ่งจะมีนักแสดงจากค่ายผู้ผลิตซีรีส์วายชั้นนำร่วมในขบวนรถพาเหรด การแสดงทางวัฒนธรรม 4 ภาค ที่สะท้อนเทศกาลและงานประเพณีต่าง ๆ ของไทย เป็นต้น ทั้งนี้ ขบวนรถพาเหรดมหาสงกรานต์จะจอดแสดงโชว์ที่ท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2567

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมในบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวง มุ่งนำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์ และ Soft Power ไทย ด้วยนวัตกรรมและความสร้างสรรค์ 

 

ประกอบด้วย เวทีจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขน รำมโนราห์ การแสดงร่วมสมัยผสมผสาน และการแสดงดนตรีออเครสต้าร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก โซนสงกรานต์อัตลักษณ์ 5 ภาคที่มีความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น ได้แก่ เวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ จ.เลย ประเพณีก่อพระทรายวันไหล จ.ชลบุรี และประเพณีแห่นางดาน จ.นครศรีธรรมราช โซน Soft Power นำเสนอเอกลักษณ์ในแต่ละสาขาได้แก่ กีฬา อาหาร ท่องเที่ยว หนังสือ และการออกแบบ อาทิ สาขากีฬานำเสนอภายใต้แนวคิด Muaythai Maha Songkran ซึ่งจะมีการแสดงไหว้ครูมวยไทย การแสดงนาฏยุทธ์มวยไทย การแข่งขันมวยไทย 

 

โดยมีนักกีฬามวยไทยที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงาน รวมถึงการสาธิตมวยโบราณ สาขาอาหาร ด้วยแนวคิด “อาหารหน้าร้อนเย็นชื่นใจ มหาสงกรานต์” สาธิตอาหารไทยโบราณ อาหารไทยชาววัง และจำหน่ายอาหารไทยหน้าร้อนรูปแบบ Food Truck สาขาท่องเที่ยว เชิญสัมผัสประสบการณ์ 365 วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองไทย เสนอขายแพคเกจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงลานเล่นน้ำ การแสดงน้ำพุประกอบดนตรี อุโมงค์น้ำ ถังน้ำล้นยักษ์ สถานีน้ำ สำหรับให้นักท่องเที่ยวร่วมเล่นน้ำ และ โซนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และสุดยอดของดี OTOP จากทั่วประเทศ โดยในวันที่ 13 เมษายน 2567 เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษทำบุญตักบาตร กิจกรรมสรงน้ำพระเพื่อขอพรเสริมสิริมงคล รดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามอีกด้วย

 

ททท. ยังส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและได้คำนึงถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมมือกับบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC จัดกิจกรรม GCYOU เทิร์น บริหารจัดการขยะจากพลาสติก ขวดน้ำดื่ม โดยจัดจุดรับขวด YOU เทิร์น Droppoint 20 จุดบริเวณงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมรณรงค์การทิ้งขยะ นำขวดน้ำดื่มมาแลกของรางวัล และกิจกรรม Upcycling โดยการนำฝาขวดน้ำดื่ม มา DIY เป็นพวงกุญแจ สร้อย ที่เปิดขวด รวมถึงออกบูธจำหน่ายสินค้าจากการ Upcycling อาทิ เสื้อลายดอกที่ทำจากพลาสติก Recycle

 

ทั้งนี้ ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2567บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจะมีการเดินทางอย่างคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะส่งผลให้เกิดรายได้รวมประมาณ 24,420 ล้านบาท สำหรับตลาดในประเทศ คาดว่าจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ 4,299,500 คน-ครั้ง และใช้จ่ายสร้างรายได้หมุนเวียน 15,660 ล้านบาท ขณะที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย 510,000 คน สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 8,760 ล้านบาท เติบโตประมาณร้อยละ 49 จากปี 2566 โดยสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร คาดว่าในช่วงการจัดกิจกรรมจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 3,690 ล้านบาท และมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 653,590 คน – ครั้ง

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

ยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย ท่องเที่ยวทางน้ำลำน้ำแม่สรวย

 

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมราชาวดี โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำลำน้ำแม่สรวย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้ประกอบการผู้ให้บริการท่องเที่ยวชุมชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

 

นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า อำเภอแม่สรวย เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ยังคงมีอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา โดยเน้นคุณค่าความยั่งยืนควบคู่วิถีถิ่นร่วมสมัย ไม่ว่าจะเป็นวัดแสงแก้วโพธิญาณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขื่อนแม่สรวย เป็นต้น โดยเฉพาะเขื่อนแม่สรวยนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีน้ำแม่สรวย ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของน้ำแม่ลาว จะมีการล่องแพเปียกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม ของทุกปี อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก
 
 
ในปัจจุบันการให้บริการกิจกรรมล่องแพเปียกลำน้ำแม่สรวย เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดเชียงราย แต่ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดรวมทั้งการคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวในการประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
 
สำหรับการจัดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำลำน้ำแม่สรวย ในครั้งนี้เป็นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการกิจกรรมล่องแพ และแพบริการ เพื่อการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว และเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยกิจกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำ ให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความปลอดภัย รวมถึงผู้ประกอบการยังสามารถจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และมาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้ 
 
 
ถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทางที่ถูกต้องของกรมการท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัย พึงพอใจ และประทับใจในการให้บริการ สามารถบอกต่อและกลับมาใช้บริการซ้ำอย่างต่อเนื่องต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

วัดร่องเสือเต้น อลังการแสดง แสง สี เสียง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.เชียงราย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาอบจ.เชียงราย สมาชิกสภาอบจ.เชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร อบจ.เชียงราย และได้รับเกียรติจาก นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” โดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ (17 จังหวัด) เข้าร่วมในพิธีเปิดและร่วมรับชมการแสดงในครั้งนี้ด้วย

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายขึ้น อบจ.เชียงราย จึงได้จัดงาน “ณ เวียงงามนามเจียงฮาย” การแสดง แสง สี เสียง อิงประวัติศาสตร์ ตามฮอยพญามังราย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณของปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เม็งราย เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย และเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย บูรณาการกับศิลปการแสดงล้านนาร่วมสมัย สอดคล้องกับการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

จัดใหญ่ จัดเต็ม มันส์ครบเครื่องกว่าเก่างานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปี 2567

 

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 กลับมาอีกครั้งกับงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับปี พ.ศ. 2567 ของ จังหวัดเชียงราย กับ “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567” ที่ปีนี้ทางผู้จัดฯ ต้องการให้ชาวเชียงรายได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงของงานเทศกาลในรูปแบบใหม่ ที่ผ่านการพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น และเข้าถึงคนภายในจังหวัดได้มากขึ้น

 

“งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567” เป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลแห่งความสุขสุดยิ่งใหญ่ของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง โดยปีนี้ทางผู้จัด “ธนาภรณ์ โปรโมชั่น” อยากให้งานนี้เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นแหล่งนัดพบ พร้อมช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในขณะเดียวกัน ภายใต้แนวคิด “จัดใหญ่ จัดเต็ม มันส์ครบเครื่องกว่าเก่า” ทางผู้จัดต้องการเนรมิตพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดผสานกับภูมิทัศน์ และเทคนิคการขึ้นกราฟฟิกสามมิติของงานในรูปแบบใหม่ โดยได้นำการแสดงความคิดเห็นของคนในพื้นที่ ความต้องการของหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงรายมารวมกับความเชี่ยวชาญของ “ธนาภรณ์ โปรโมชั่น” เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้เห็นงานเทศกาลในปี้นี้ยิ่งใหญ่กว่าเก่า และยังต้องเข้าถึงคนในจังหวัดให้ทั่วถึงอีกด้วย สิ่งนี้จึงถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์หลักในการจัดงานครั้งนี้  

 

งาน “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567” จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย หรือ สนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย โดยภายในงานคุณจะได้พบกับกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวล้านนา | การนำเสนอผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการของหลายภาคส่วน | การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สถาบันการศึกษา สมาคมและมูลนิธิ | การแสดงมหรสพและการละเล่นบันเทิงต่าง ๆ ของภาคเอกชน | นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย 2023” | ร้านค้าจากคนในพื้นที่ | ขบวนร้านดังจาก Tiktok | มหกรรมไฟล้านดวง | พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ สลากกาชาด “บ้านพร้อมที่ดิน” และห้ามพลาดกับความมันส์ของดนตรีและศิลปินเบอร์ต้น ๆ ระดับประเทศตลอดทั้ง 10 วัน ไม่ว่าจะเป็น แบงค์ ปรีติ, Silly Fools, วง L.กฮ., Retrospect ที่มี เก้า จิรายุ มาด้วย, วง HIPHOP วัยรุ่น 1 Mill & Fixed, เสก LOSO, LOMOSONIC, RACHYO, วงมหาหิงค์ และวงกางเกง

 

 

            คุณแป๋ว (ธนาภรณ์ โปรโมชั่น) ผู้จัดงาน “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567”  กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดงานในครั้งนี้ต้องขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ และความร่วมมือจากเจ้าของพื้นที่ นาวาอากาศโท ปราโมทย์  กุยแก้ว ผู้บังคับฝูงบิน 416 (เชียงราย) เจ้าของพื้นที่ในการจัดงานครั้งนี้ ที่ให้โอกาสทาง “ธนาภรณ์ โปรโมชั่น” ได้เข้ามาจัดงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดเชียงราย การมาของเราในครั้งนี้เราต้องการเข้ามาช่วยพัฒนารูปแบบการจัดงานให้ดีขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าขาย และการท่องเที่ยว ให้งานนี้เป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลประจำจังหวัดที่น่าจดจำของนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงาน “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567” ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย และเป็นโจทย์ที่ยากที่ทางเราได้รับมา แต่ด้วยประสบการณ์การจัดงานของ “ธนาภรณ์ โปรโมชั่น” พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพที่เคยจัดงานเทศกาลใหญ่ ๆ ระดับจังหวัด ระดับประเทศกันมาอย่างยาวนาน ชาวเชียงรายทุกท่านจึงสามารถเชื่อมั่นได้เลยว่างานในปีนี้จะยิ่งใหญ่และจัดเต็มมากกว่าปีไหน ๆ อย่างแน่นอน ตัวอย่างผลงานที่ผ่านของ “ธนาภรณ์ โปรโมชั่น” ได้แก่ มหัศจรรย์งานช้างแฟร์จังหวัดสุรินทร งานประเพณีทิ้งกระจาดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี และงานแข่งขันขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร

 

ทาง “ธนาภรณ์ โปรโมชั่น” ได้นำประสบการณ์ที่ผ่านมามาปรับใช้กับ “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567” ของจังหวัดเชียงราย โดยทางผู้จัดได้มีการส่งทีมลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูล และพูดคุยกับชาวบ้านในจังหวัดล่วงหน้าเป็นเดือน ๆ เพื่อที่จะได้เข้าใจความต้องการของชาวเชียงราย ก่อนที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาพูดคุยกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงรายเพื่อปรับรูปแบบของงานให้ออกมาดีที่สุด และเพื่อให้ชาวเชียงรายรู้สึกภาคภูมิใจ และอยากกลับมาเที่ยวงานประจำจังหวัดกันอีกครั้ง ถือเป็นมิติใหม่ของงานประจำจังหวัด และสามารถเดินเพลินกันได้ทั้งวัน

 

 

เชิญพบความสนุกแบบเต็มอิ่มได้ใน “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2567 ไปจนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย หรือ สนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

เชียงราย เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่รำลึกถึงพ่อขุนเม็งรายมหาราช สร้างเมือง 762 ปี

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567  ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย (เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 ครบรอบ 762 ปี) โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 ครบรอบ 762 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีกรรมตามจารีตประเพณี และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือของชาวเชียงราย และการนำเสนอผลงานการให้บริการประชาชน ร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาคม/มูลนิธิ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการแสดง ดนตรี และกีฬา

ในปีนี้ จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย และเป็นการเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี ด้วยการประดับไฟ ตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ จุดสำคัญที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงราย ทั้งวัด โรงเรียน สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในเขตเมืองเชียงราย เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวเชียงรายทุกภาคส่วน ที่พร้อมใจกันจัดขึ้น ซึ่งจะมีการกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างไสวสวยงามทุกมุมเมือง ในวันที่ 26 มกราคม 2567 (ช่วงเวลาเปิดงานฯ ณ เวทีกลาง) เป็นการเฉลิมฉลองพร้อมกัน 3 จุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กดปุ่มเปิดไฟ ณ บริเวณเวทีกลางงานพ่อขุนฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กดปุ่ม เปิดไฟ ณ วัดร่องเสือเต้น และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย จะกดปุ่มเปิดไฟ ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย

โดยในวันที่ 26 มกราคม 2567 

เวลา 07.30 น. พิธีสักการะพระบรมอัฐิพญามังรายมหาราช และพิธีห่มผ้าพระสถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง
เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวง และทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุนฯ) พร้อมกันกับอีก 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย ซึ่งหลังเสร็จพิธี จะมีการ”ฟ้อนเมืองปูจาไหว้สาพญามังราย” ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) โดยช่างฟ้อนมากกว่า 762 คน
เวลา 14.30 น. พิธีไหว้สาพญามังราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอถวายเครื่องสักการะ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน)
เวลา 16.00 น. พิธีปล่อยขบวนงานเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย ของกลุ่มอําเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จํานวน 11 ขบวน เริ่มเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ไปตามเส้นทางผ่านสวนตุงและโคม เลี้ยวซ้ายแยกศาล เข้าสู่แยกประตูสลี เลี้ยวขวาผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ และเลี้ยวซ้ายแยกบรรพปราการ (แยกวัดมิ่งเมือง) มุ่งหน้าสู่ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)

เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างไสวทั่วทุกมุมเมืองและสถานที่สำคัญของจังหวัด พร้อมกับอีก 2 จุด คือ ณ วัดร่องเสือเต้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

กิจกรรมการแสดงเวทีกลางงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 ดังนี้
1. กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
2. กิจกรรมการประกวดดนตรีแสงสี To Be Number 1 Contest วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
3. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และภริยา
– ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2567 (รอบแรก) และ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (รอบตัดสิน)
4. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน
– ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2567 (รอบแรก) และ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (รอบตัดสิน)
5. กิจกรรมการประกวดธิดาดอย วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 และ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
6. กิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุค วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
7. กิจกรรมการประกวดดนตรีนักเรียน/นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

 

ร้านนิทรรศการของ 18 อำเภอ ส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการจําหน่ายสินค้ามือสองและสลากกาชาดจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย

 

การแข่งขันกีฬา Sports Festival 2024 มหกรรมแข่งขันกีฬางานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567 วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ประเภทการแข่งขันสตรีทฟุตบอล 3 คน การแข่งขันบาสเก็ตบอล 3 คน การแข่งขันเซปักตะกร้อ และการแข่งขันเปตอง

ไฮไลท์ของงาน คือ การออกสลากกาชาดการกุศล ในคืนวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายได้ออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 100,000 ฉบับๆ ละ 100 บาท โดยกำหนดการออกสลากวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้
รางวัลที่ 1 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พร้อมที่ดิน จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV สีเงิน จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110i จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 6 แหวนทองคำ น้ำหนัก 0.6 กรัม จำนวน 50 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อทอดไร้น้ำมัน จำนวน 100 รางวัล

 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมหรสพ ความบันเทิง และคอนเสิร์ต ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน

วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 67 – – > แบงค์ ปรีติ
วันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 67 – – > Silly Fools
วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 67 – – > วง L.กฮ.
วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 67 – – > Retrospectและเก้า จิรายุ
วันอังคารที่ 30 ม.ค. 67 – – > 1 Mill & Fixed
วันพุธที่ 31 ม.ค. 67 – – > เสก LOSO
วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 67 – – > LOMOSONIC
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 67 – – > RACHYO
วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 67 – – > วงมหาหิงค์
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 67 – – > วงกางเกง
 
Highlight งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567

1. พิธีบวงสรวงและทำบุญเมืองเชียงราย
1.1 จัดพิธีพร้อมกันระหว่างจังหวัด และ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน
อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย จังหวัดจัดพิธี ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
ทั้งช่วงเช้าและบ่าย โดยมีการแสดง “ฟ้อนเมืองปูจาไหว้สาพญามังราย”
1.2 รถขบวนแห่ของจังหวัดเชียงรายเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย ของกลุ่มอำเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 11 ขบวน
โดยมีเส้นทางในการเดินขบวนพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย และงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
ประจำปี 2567 เริ่มเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชตามเส้นทางผ่านหน้าสวนตุงและโคมเลี้ยวซ้ายแยกศาล
เข้าสู่แยกประตูสลี เลี้ยวขวาเข้าสู่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงรายและเลี้ยวซ้ายแยกบรรพปราการ (แยกวัดมิ่งเมือง)
มุ่งหน้าสู่ฝูงบิน 416 (สนามบินก่า ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร (กำหนดให้มีการแสดง 3 จุดๆ ละ 35 นาที ได้แก่
1) ก่อนเคลื่อนขบวน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
2) ระหว่างทาง ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ
3) ทางเข้าฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า))
 

2. การประดับไฟเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย
โดยมีพิธีการกดปุ่มเปิดไฟ ให้ความสว่างไสวสวยงามพร้อมกันทั่วทุกมุมเมืองและสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย
พร้อมกัน 3 จุด ดังนี้ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กดปุ้มเปิดไฟ ณ บริเวณเวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กดปุ่มเปิดไฟ ณ วัดร่องเสือเต้น
3) นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กดปุ่มเปิดไฟ ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย
 

3. กิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการออกบูธจากส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้ามือสองและสลากกาชาด จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและชมรมแม่ข้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นบ้านพร้อมที่ดิน และรถยนต์
 

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ทั้งการแข่งขันกีฬา การวาดภาพศิลปะและการประกวดวงดนตรีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
 

5. มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 (Thailand
Biennale, Chiang Rai 2023), เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
5.1 การจัดแสดงนิทรรศการออกบูธศิลปะจากขัวศิลปะ
5.2 การจัดแสดงนิทรรศการออกบูธศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
5.3 การจัดแสดงนิทรรศการออกบูธผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ
5.4 การจัดแสดงนิทรรศการออกบูธด้านสุขภาพและอุตสาหกรรม Wellness จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

เชียงราย เปิดห้องโถงแลกเปลี่ยนบทสนทนา ภาพเคลื่อนไหว 26 – 30 มกราคม 2567

 
Chiang Rai Moving Image Salon ห้องโถงภาพเคลื่อนไหว เชียงราย 26 – 30 มกราคม 2567 ที่ Melt in Your Mouth & The Ark

(For English, please scroll down)

 

Chiang Rai Moving Image Salon เป็นห้องโถงที่เปิดเพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนบทสนทนา รวมถึงนำเสนอผลงานภาพเคลื่อนไหวจากคนทำหนังและศิลปินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่โดดเด่นในการถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะและไม่ลืมที่จะวิพากษ์ต่อบริบทมนุษย์และสังคมในภูมิภาค

 

ห้องโถงเชียงรายเชื้อเชิญ Nguyễn Trinh Thi ศิลปินชาวเวียดนาม ผู้ก่อตั้ง DocLab กลุ่มปฏิบัติการทางภาพเคลื่อนไหวและสารคดีที่มีศูนย์กลางในฮานอย และมีผลงาน ไร้เสียง (Sound-Less) (2566) เข้าร่วมในไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2566 มาเสวนาในโปรแกรม Masterclass และฉายผลงานภาพเคลื่อนไหวของเธอ

 

กลุ่ม Los Otros สตูดิโอที่ร่วมก่อตั้งโดยสองผู้กำกับภาพยนตร์และศิลปิน John Torres และ Shireen Seno เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์งานภาพเคลื่อนไหวจากมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และ Forum Lenteng จากอินโดนีเซีย ที่เกิดจากการรวมตัวของศิลปิน นักวิจัย และกลุ่มคนผู้สนใจศึกษาประเด็นของมนุษย์และสังคมผ่านศิลปะและสื่อสมัยใหม่ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่ม ARKIPEL – Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival รวมถึง Rolling Wild คอลเลคทีฟ จากประเทศไทย ที่โดดเด่นในกระบวนการสร้างงานภาพเคลื่อนไหวจากฟิล์มเซลลูลอยด์ รวมถึงอยู่เบื้องหลังผลงานภาพเคลื่อนไหวของศิลปินไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายผลงาน โดยทั้งสามกลุ่มจะมาแลกเปลี่ยนความคิดและบทสนทนาผ่าน Panel Discussion: Film collectives in Southeast Asia: case studies from Indonesia, the Philippines and Thailand และโปรแกรมภาพยนตร์

 

 

Chiang Rai Moving Image Salon จัดโดย Common Move และคัดเลือกโปรแกรมโดย ปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ ร่วมด้วย Rolling Wild, Los Otros, Forum Lenteng, Nguyễn Trinh Thi และ ห้องภาพฟองเสรี ภายใต้การสนับสนุนของ CINEMA FOR ALL

Chiang Rai Moving Image Salon 26 – 30 January 2024 At Melt in Your Mouth & The Ark

 

Chiang Rai Moving Image Salon is a platform for exchanging conversations and presenting moving image works from filmmakers and artists, as well as collectives in Southeast Asia. The participants invited in the Salon actively recognise art aesthetics while profoundly addressing social and human issues in the region.

 

The Salon invites Nguyễn Trinh Thi, a renowned-Vietnamese artist and the founder of DocLab – a Hanoi-based moving image collective, to present the Masterclass and her moving image works. Trinh Thi’s work Sound-Less (2023) is also part of Thailand Biennale, Chiang Rai 2023.

 

For exchanging more conversations upon Southeast Asian moving image environments, the conversations construct on three actively distinct collectives in the region. Los Otros is a Manila-based film and video studio & platform dedicated to supporting film and video, founded by two acclaimed-Filipino filmmakers and artists – John Torres and Shireen Seno. Forum Lenteng from Jakarta was established by artists, researchers and cultural observers to discuss and develop knowledge on social issues through art and media, the Forum also initiated ARKIPEL – Jakarta International Documentary and Experimental Film Festival. Lastly, Rolling Wild, a Thai collective specialises in processing and developing works from celluloid materials. The three collectives will share their ideas through Panel Discussion: Film collectives in Southeast Asia: case studies from Indonesia, the Philippines and Thailand, as well as their screening programmes.

 

Chiang Rai Moving Image Salon is organised by Common Move, programmed by Pathompong Manakitsomboon, in partnership with Rolling Wild, Los Otros, Forum Lenteng, Nguyễn Trinh Thi and Fongseree Studio and with the support of CINEMA FOR ALL.

โปรแกรม / Programme

26 January

13:00 – 15:00   Nguyễn Trinh Thi Masterclass: “Sound-ful: the Art of Looking Sideways”

Moderators: Manuporn Luengaram and Pathompong Manakitsomboon

Venue: Melt in Your Mouth

 

17:00 – 19:00   Screening: Nguyễn Trinh Thí Selected Moving Images: How to Improve the World, Letters from Panduranga and Landscape Series #1

Venue: The Ark

https://maps.app.goo.gl/bynmJp18cEfUKwjs6?g_st=ic

181/1-3 Thanalai, Tambon Wiang, เมือง Chiang Rai 57000

 

27 January

17:00 – 19:00   Screening: The Kalampag Tracking Agency – Los Otros 

 

Venue: The Ark

https://maps.app.goo.gl/bynmJp18cEfUKwjs6?g_st=ic

181/1-3 Thanalai, Tambon Wiang, เมือง Chiang Rai 57000

 

28 January

Venue: The Ark

https://maps.app.goo.gl/bynmJp18cEfUKwjs6?g_st=ic

181/1-3 Thanalai, Tambon Wiang, เมือง Chiang Rai 57000

14:30 – 16:30   Panel Discussion: Film collectives in Southeast Asia: case studies from Indonesia, the Philippines and Thailand

Participants: Shireen Seno from Los Otros (The Philippines), Yuki Aditya and Luthfan Nur Rochman from Forum Lenteng (Indonesia) and Chukiat Wongsuwan from Rolling Wild (Thailand)

Moderator – Dr. Graiwoot Chulaponsathorn

 

17:00 – 19:00   Screening: FORUM LENTENG Short Films  

 

 

30 January

Venue: The Ark

https://maps.app.goo.gl/bynmJp18cEfUKwjs6?g_st=ic

181/1-3 Thanalai, Tambon Wiang, เมือง Chiang Rai 57000

17:00 – 19:00   Screening: Selected Super 8 mm and 16 mm Films processed by Rolling Wild

19:30 – 21:00   Screening: Showcase from Super8 Film Workshop

 

CRMIS Team:

Programmer: Pathompong Manakitsomboon/ Project Supervisor: Cattleya Paosrijaroen / Project Manager: Supamart Boonnil / Project Coordinator: Pawat Kantawirud / Workshop Manager: Nuttaphan Yamkhaekhai / Workshop Facilitator: Chukiat Wongsuwan / Workshop Facilitator Assistant: Jeanne Penjan Lassus / Workshop Coordinator: Nichakorn Tualamoon / Screening Handler: Passapak Klomsakul (Supernormal) / Screening Technician: Jirapat Tuntiwattanakhul / Graphic Designer: Ya Studio / Spontaneous Translator: Jeff Moynihan / Transportation: Chavisit Pattaratawepol

เครดิตภาพและข้อมูลจาก :

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม CONTACT : ทีมงานคอมมอนมูฟ Common Move Team

ศุภามาศ บุญนิล (Panda) 091-782-8379, ภวัต กันตวิรุฒ (Benz) 084-930-5175

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

จัดใหญ่ จัดเต็ม จัดที่เดิม เดินได้ทั้งวัน งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567”

 

เตรียมพบกับ “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567” จัดใหญ่ จัดเต็ม จัดที่เดิม เพิ่มเติมความมันส์ครบเครื่องกว่าเก่า!! เดินได้ทั้งวันตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 67

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567 จัดขึ้นที่เดิม! “บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 จ.เชียงราย (สนามบินเก่า)” ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 67 ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 67

การกลับมาในครั้งนี้คุณจะได้พบกับ ขบวนร้านดังจาก Tiktok มากมาย พร้อมด้วยมหกรรมไฟล้านดวง ชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “ไทยแลนด์ เบียนนาเล่ เชียงราย 2023” และลุ้นรับรางวัลใหญ่! สลากกาชาด “บ้านพร้อมที่ดิน” ซึ่งสามารถชมการออกสลากกาชาด และรางวัลที่จะได้รับดังนี้

– รางวัลที่ 1 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พร้อมที่ดิน 59.90 ต.ร.ว. โครงการ

บ้านลลิตตา 6 จำนวน 1 รางวัล

– รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA YARIS ATV สีเงินจำนวน1รางวัล

– รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110i 3 รางวัล

– รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาทจำนวน 5 รางวัล

-รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึงจำนวน 10 รางวัล

– รางวัลที่ 6 แหวนทองคำ น้ำหนัก 0.6 กรัมจำนวน 60 รางวัล

– รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อทอดไร้น้ำมันจำนวน 100 รางวัล

 

เงื่อนไขการรับรางวัล…รางวัลจะมอบให้ผู้ถือสลากที่ถูกรางวัล และนำมาขอรับพร้อมบัตรประชาชน ภายในกำหนด 45 วัน นับจากวันออกรางวัล ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ตรวจผลการออกรางวัลได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

 

ที่ว่าการอำเภอ หรือที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย โทร. 05371 6198, 053744239 หรือที่เว็บไซด์ จังหวัดเชียงราย www.chiangra.go.th ผู้ถูกรางวัลที่ 1. 2. 3 จะต้องเป็นผู้ชำระค่าจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี)

 

มิติใหม่ของงานประจำจังหวัดเดินเพลินได้ทั้งวัน ร้านค้าเริ่มขายตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 2567 สุดมันส์กับดนตรี และศิลปินเบอร์ต้น ๆ ของประเทศตลอดทั้ง 10 วัน

วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 67 – – > แบงค์ ปรีติ
วันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 67 – – > Silly Fools
วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 67 – – > วง L.กฮ.
วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 67 – – > Retrospectและเก้า จิรายุ
วันอังคารที่ 30 ม.ค. 67 – – > 1 Mill & Fixed
วันพุธที่ 31 ม.ค. 67 – – > เสก LOSO
วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 67 – – > LOMOSONIC
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 67 – – > RACHYO
วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 67 – – > วงมหาหิงค์
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 67 – – > วงกางเกง

สนใจติดต่อลงร้านค้าคุณแป๋ว 086-345-5595

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI TRAVEL

ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี ประเพณีกราบพระใหญ่ เสริมราศี ชม! ชิม ช็อป ของดีบ้านป่าตาลประชาสันติ“

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี ประเพณีกราบพระใหญ่ เสริมราศี ชม! ชิม ช็อป ของดีบ้านป่าตาลประชาสันติ” พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย ณ สนามกีฬากลางบ้านป่าตาลประชาสันติ โดยมี นายจำนงค์ มินทขัติ นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล กล่าวรายงาน นายธราวุธ วรรณสอน กำนัน ต.ป่าตาล นายเจริญ ตระการฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหมู่บ้านระดับภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าตาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. ต.ป่าตาล ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

ซึ่งงานนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสแก่ชุมชน อื่นๆ และหน่วยงานราชการได้มาเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ด้านการเกษตรและสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมชุมชนที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นโดยมีแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ เช่น ฟาร์มแพะเนื้อส่งออก สวนเกษตรมะละกอฮอแลนด์ สวนเกษตรขนุนทองประเสริฐ ฟาร์มควายเผือก ความสวยงามด้านวัฒนธรรม จะได้ศึกษาเรียนรู้ในอุทยานศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชน วัดสันหนองบัว และกราบนมัสการพระใหญ่ “พระพุทธปัญญาภิรมย์” อีกทั้งในชุมชนยังมีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ 15 หลัง มีข่วงวัฒนธรรมแสดงอัตลักษณ์ของชุมชน จึงเชื่อมั่นว่าในอนาคตบ้านป่าตาลประชาสันติจะเป็นหมู่บ้านที่เชื่อมเครือข่ายการท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News