Categories
FEATURED NEWS

15 พฤษภาคม“วันครอบครัวสากล” : มอบความรักให้เด็กที่ขาดโอกาส ด้วย “ครอบครัวทดแทน”

 

วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี องค์กรสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันครอบครัวสากล (International Day of Families) เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นพื้นฐานแรกในการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีคุณภาพ ครอบครัวที่อบอุ่น มีเมตตา และการอบรมอย่างมีเหตุผล จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กมีพื้นฐานจิตใจและนิสัยที่ดี อันจะนำไปสู่การเติบโตเพื่อเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อสังคม

ทั้งนี้ เนื่องในวันครอบครัวสากล มูลนิธิเด็กโสสะฯ ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว จึงมีรูปแบบการดำเนินงานภายใต้แนวคิดการเลี้ยงดูเด็กแบบ “ครอบครัวทดแทน” คือ การเลี้ยงดูเด็กในระยะยาวโดยมอบครอบครัวให้กับเด็กๆ ที่เคยขาดพ่อแม่ ไร้ญาติมิตร จะได้มีบ้าน มีแม่โสสะให้การดูแล มีพี่น้อง อยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ซึ่งเด็กๆ จะเข้ามาอยู่ในมูลนิธิฯ ตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเติบโตสามารถเรียนจบหางานทำได้ และออกจากครอบครัวโสสะเพื่อไปใช้ชีวิตในสังคมต่อไป โดยเด็กทุกคนจะได้เติบโตในสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม มั่นคง และปลอดภัย

         วันนี้มูลนิธิเด็กโสสะฯ จะพามาทำความรู้จักกับครอบครัวโสสะกันค่ะว่า มีใครบ้าง และเด็กๆ ได้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมอย่างไรกันบ้าง

 
แม่โสสะ คือ สตรีโสดที่ไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งทำ “อาชีพแม่” มีหน้าที่ดูแลเด็กๆ ในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต่างจาก “แม่” ทั่วไป เด็กทุกคนมีแม่ผู้ให้การเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่น แม่โสสะพร้อมรับลูกทุกคนให้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะโดยไม่มีเงื่อนไข ก่อเกิดเป็นสายสัมพันธ์อันแนบแน่นและมั่นคงระหว่างแม่โสสะกับลูกโสสะทุกคน
 
 พี่น้องชายหญิง

          นอกจากคุณแม่โสสะที่คอยดูแลลูกๆ ทุกคนในบ้านแล้ว ยังมีพี่ๆ ที่คอยช่วยเหลือคุณแม่อีกแรง ทั้งอาบน้ำ ชงนม พาเข้านอน พี่โตก็จะแบ่งหน้าที่กัน ยิ่งน้องตัวเล็กๆ ยิ่งเป็นที่รักใคร่ของทุกคน ลูกโสสะแม้ต่างที่มา ต่างภูมิหลัง แต่พวกเขาเติบโตและร่วมแบ่งปันสุขทุกข์ในชีวิตผ่านสายใยอันอบอุ่นของความเป็นพี่เป็นน้อง ที่คอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

 
 บ้านของครอบครัว

          เด็กทุกคนมีบ้านของตัวเองซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคงปลอดภัย  ภายในบ้านไม่แตกต่างจากครอบครัวทั่วไปเลยค่ะ มีห้องครัว ห้องนอน ห้องน้ำ และโซนนั่งเล่น ที่เด็กๆ ทุกคนจะมานั่งทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งเด็กๆ จะมีหน้าที่รับผิดชอบงานบ้านที่แตกต่างกันไป รวมถึงช่วยคุณแม่ทำกับข้าวด้วย

 หมู่บ้านเด็ก

          ครอบครัวโสสะอาศัยอยู่ร่วมกันในหมู่บ้านเด็กโสสะซึ่งเป็นชุมชนที่ช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน อีกทั้งหมู่บ้านเด็กโสสะยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพากันอาศัยกัน โดยในหมู่บ้านเด็กโสสะจะประกอบไปด้วยบ้าน 12-14 หลัง โดยแต่ละหลังจะมีแม่โสสะอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กๆ 10-12 คน ซึ่งเด็กๆ จะมีวัยที่แตกต่างกันไป และอยู่ร่วมกันเสมือนพี่น้องแท้ๆ ค่ะ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังคงมุ่งมั่นให้การช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียครอบครัว ไร้ที่พึ่ง เพื่อมอบความรักและชีวิตที่คุณภาพให้กับเด็กทุกคน ซึ่งเราไม่เพียงมอบครอบครัวทดแทนและบ้านที่ปลอดภัย แต่ยังสนับสนุนให้เด็กๆ ทุกคน เติบโตอย่างมีความรู้ ความสามารถ เพื่ออาศัยอยู่อย่างพึ่งพาตนเองได้ในสังคม โดยปัจจุบันมีเด็กที่ออกจากครอบครัวโสสะไปใช้ชีวิตด้วยตนเองแล้วร่วม 600 คน

          การที่เด็กๆ ทุกคนในครอบครัวโสสะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุข ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณทุกจิตเมตตาที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่เด็กๆ ให้พวกเขาได้มีวัยเด็กที่มีความสุข และได้เติบโตมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ เว็บไซต์ 
https://www.sosthailand.org/donatenow และรับชมคลิป Never Ending Family : ครั้งแรกที่เด็กกำพร้าจะได้ถ่ายรูปกับครอบครัว ได้ที่ https://youtu.be/7HEu1ANr6c4

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : มูลนิธิเด็กโสสะ

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
FEATURED NEWS

8 มีนาคม วันสตรีสากล การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน

 

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็น “วันสตรีสากล” หรือ International Women’s จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและสร้างความตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของผู้หญิง รวมถึงสิทธิมนุษยชนที่ผู้หญิงทุกคนพึงได้รับอย่างเท่าเทียม เสมอภาค โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ซึ่งในปีนี้วันสตรีสากลได้เน้นย้ำถึง “การมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน” (Inspire Inclusion) โดยทุกคนมีโอกาสและสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ในการเข้าถึงและได้รับสิทธิ หน้าที่ และโอกาส ตามหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม

 

รู้จักและเข้าใจความเสมอภาคทางเพศ

          ความเสมอภาค (Equality) คือ ความเท่าเทียมในสิทธิ หน้าที่ และโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งความแตกต่างทางเพศต้องไม่เป็นเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิและโอกาสของบุคคลในสังคม ความไม่เสมอภาคระหว่างเพศเป็นสาเหตุหนึ่งของความไม่เท่าเทียมและเป็นที่มาของการกระทำรุนแรงที่ส่งผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ สังคม ของบุคคล อคติทางเพศเป็นความรุนแรงที่สร้างปัญหาอย่างยิ่ง เช่น การกีดกันด้านการศึกษา อาชีพ ค่าจ้าง โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน การเข้าถึงบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมทางการเมือง ความรุนแรงทางเพศ รวมถึงการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

 

“ไทย” ความเสมอภาคทางเพศขยับขึ้น 5 อันดับ ติดอันดับ 74 ของโลก

ข้อมูลจากรายงานการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้เปิดเผยรายงานดัชนีความเสมอภาคทางเพศทั่วโลก ประจำปี 2566 (Global Gender Gap Index 2023) ที่ผ่านมาว่า ไทยอยู่ในอันดับที่ 74 จากทั้งหมด 146 ประเทศ โดยอันดับขยับขึ้น 5 อันดับจากอันดับที่ 79 ในปี 2565 ด้วยคะแนน 0.711 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.002 คะแนน

โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า ไทยอยู่อันดับที่ 24 ในหัวข้อความเสมอภาคด้านการมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่วนในด้านความสำเร็จทางการศึกษาอยู่ที่อันดับ 61 ขณะที่ด้านสุขภาพและการอยู่รอดอยู่ที่อันดับ 42 และการส่งเสริมศักยภาพทางการเมืองอยู่ที่อันดับ 120

สำหรับประเทศไทยนับว่ามีความก้าวหน้าและตอบรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ที่ระบุความหมายของการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศอย่างชัดเจน ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด (มาตรา 3) และได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558

ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ขอเป็นหนึ่งในพลังเสียงเพื่อสนับสนุนบทบาทสตรี และผลักดันให้ทุกคนให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมให้เห็นถึงความสำคัญของความเท่าเทียมทางเพศในทุกมิติ โดยที่ผ่านมามูลนิธิฯ
มีการดำเนินงาน ส่งเสริมสิทธิเด็กและรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักแก่สาธารณชน รวมถึงมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้ความรู้แก่แม่ น้า และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ อบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็ก และนโยบายคุ้มครองเด็ก ทั้งด้านการใช้แรงงานเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ ความปลอดภัยด้านสุขภาพและร่างกาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิของตนเองเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กในครอบครัวโสสะ ได้ที่ เว็บไซต์ https://www.sosthailand.org/donate-now

 และรับชมคลิป ความเสียสละและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแม่โสสะ ผ่านหนังสั้นเรื่อง “แม่” ได้ที่ http://bit.ly/3XSxe5K

 

 

 
 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News