Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

วุฒิสภา เยือนโอโซนฟาร์ม Young Smart Farmer จ.เชียงราย

วุฒิสภา เยือนโอโซนฟาร์ม Young Smart Farmer จ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมคณะ เดินทางศึกษาดูงาน ณ โอโซนฟาร์ม ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตและทิศทางเกษตรไทยในมุมมองของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ และการสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยมีนายพิเชษฐ์ กันทะวงค์ ผู้ก่อตั้งโอโซนฟาร์ม ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งให้ข้อมูลและนำเยี่ยมชมโอโซนฟาร์ม

“โอโซน ฟาร์ม” เป็นฟาร์มที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Internet of Thing) มาทำเรื่องของเมล่อนให้มีรสชาติหวาน ทำเป็นฟรีชดรายแปรรูปส่งตลาด รวมทั้งการใช้ระบบให้อาหารพืชที่ปลูกในโรงเรือนแบบแม่นยำ และจัดทำระบบเครื่องจ่ายปุ๋ยผ่านโทรศัพท์มือถือที่สามารถควบคุมได้ ทำให้ผลผลิตในโอโซนฟาร์มมีคุณภาพและเป็นการลดต้นทุนในการทำฟาร์ม จึงทำให้เป็นการพลิกโฉมการทำเกษตรแบบใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะหาองค์ความรู้แบบนี้มาจากแหล่งใด โดยในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายให้ความสำคัญกับการทำการเกษตรแบบแม่นยำมากขึ้น และได้สมัครเป็นสมาชิก Young Smart Farmer เชียงราย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

คณะวุฒิสภาศึกษาดูงาน โรงเรียนนิคม สร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย

คณะวุฒิสภาศึกษาดูงาน โรงเรียนนิคม สร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นำโดย นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พร้อมคณะ เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังประวัติความเป็นมา การดำเนินงาน และศึกษาความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา ซึ่งอยู่ในเครือมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งมอบทุนการศึกษาและสิ่งของบริจาคให้กับโรงเรียน โดยมีนายเกียรติณรงค์ มงคลดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News