Categories
ECONOMY

เร่งสร้างความเชื่อมั่นคุ้มครองเงินฝาก หลังสถิติโตกว่า 3.37%

 

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 – สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ Deposit Protection Agency (DPA) รายงานสถิติรอบปี 2566 เดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 ปี 2566 – 2570 ย้ำเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินของประเทศแข็งแกร่ง พร้อมรายงานสถิติเงินฝาก ณ สิ้นเดือน ส.ค. 66 พบว่าจำนวนผู้ฝากที่ได้รับการคุ้มครองมีจำนวน 93.46 ล้านราย คิดเป็นการเติบโต 3.37% ขณะที่จำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 15.96 ล้านล้านบาท ลดลง 1.32% ซึ่งเกิดจากปัจจัยความผันผวนทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้สคฝ. ได้วางเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567 ครอบคลุมความพร้อมทั้งการจ่ายเงินคุ้มครองที่รวดเร็ว การชำระบัญชีและการบริหารสินทรัพย์ และมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งการติดตามเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ความต่อเนื่องของการให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการคุ้มครองเงินฝากกับผู้ฝากและประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินที่ดี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่สภาวะแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนสูงซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงินในระดับบุคคล

 

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) กล่าวว่า “จากสถิติเงินฝากตั้งแต่ปี 2562 – ส.ค. 2566 พบว่า ถึงแม้จำนวนผู้ฝากที่มีเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาทจะมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทุกปี โดยในเดือน ส.ค. 2566 มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 4.45% แต่จำนวนเงินฝากกลับเริ่มมีการหดตัวตั้งแต่ปี 2565 -0.63% และในเดือนส.ค. 2566 -3.61% ในขณะที่ผู้ที่มีเงินฝากมากกว่า 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท มีการปรับตัวลงทั้งจำนวนเงินฝากและจำนวนผู้ฝากตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบกับผู้ฝากที่มีเงินฝากไม่มากนักจึงต้องนำเงินออมมาใช้จ่าย จนอาจทำให้สุขภาวะที่ดีทางการเงินอ่อนแอลงได้ หรือแม้แต่ในกลุ่มผู้ฝากรายใหญ่ที่เริ่มมีตัวเลขเงินฝากลดลงในปีนี้ ซึ่งเกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แรงกดดันจากภาวะสงคราม ราคาพลังงานปรับตัวสูง และการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆ ของโลก ต่างกำหนดนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับสูง ส่งผลโดยตรงต่อการบริโภคและการลงทุน

 

โดยจากรายงานข้อมูลสถิติเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566 พบว่ามีจำนวนเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครอง 15.96 ล้านล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 จำนวน 212,688 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.32 สืบเนื่องมาจากปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ประกอบกับผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนสูง โดยคาดว่าในปีนี้จะมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาพรวมสินเชื่อที่ยังเติบโตในกรอบต่ำ ขณะที่จำนวนผู้ฝากที่ได้รับการคุ้มครองมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 93.46 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 3.05 ล้านราย คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 3.37 โดยปัจจุบันวงเงินคุ้มครองเงินฝากตามที่กฎหมายกำหนด 1 ล้านบาท ยังคงสามารถคุ้มครองผู้ฝากเงินได้เต็มจำนวน ครอบคลุมผู้ฝากเงินรายย่อยส่วนใหญ่ของประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 98.09 ของผู้ฝากเงินที่ได้รับความคุ้มครองทั้งระบบ

 

จากการติดตามสถิติเงินฝากและปัจจัยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ทำให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากต้องเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570) ในหลายเรื่อง รวมถึงการถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินในต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษาให้เกิดความเข้าใจถึงการบริหารจัดการและแนวทางในการกอบกู้สถานการณ์เหตุการณ์วิกฤตสถาบันการเงิน นอกจากนี้สคฝ. ยังคงตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝากที่น่าเชื่อถือและทันสมัย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและผู้ฝากเงิน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจ่ายเงินคุ้มครองและชำระบัญชี รวมถึงสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาวะทางการเงินที่ดีให้กับประชาชน ด้วยความรู้ทางการเงินเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานปี พ.ศ. 2567 ที่สำคัญ อาทิ การประมวลผลข้อมูลผู้ฝากจากสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากให้มีความถี่ขึ้นและความร่วมมือกับธนาคารเฉพาะกิจในการเป็น Paying Agent, การเตรียมกระบวนการด้านชำระบัญชีและบริหารสินทรัพย์ รวมถึงการพัฒนาสัญลักษณ์คุ้มครองเงินฝากให้ครอบคลุมการแสดงบนช่องทางบริการทางการเงินดิจิทัล และรองรับการจัดตั้งสถาบันการเงินในรูปแบบธนาคารไร้สาขา (Virtual Bank) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเป้าประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ฝากและประชาชนมั่นใจในสถาบันการเงินที่ผู้ฝากใช้บริการและเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินของประเทศ

 

นอกจากนี้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ยังมุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างทักษะทางการเงินให้กับผู้ฝากและประชาชนผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และหน่วยงานพันธมิตรในอุตสาหกรรมการเงินอื่นๆ อีกหลายแห่ง อาทิ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นต้น รวมถึงการผลิตบอร์ดเกม “Cash Up” สื่อการเรียนรู้ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง ซึ่งจะช่วยนำพาความรู้ทางการเงินและการคุ้มครองเงินฝากให้สามารถเข้าถึงผู้ฝากและประชาชนได้ง่ายขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายหลักในเฟสที่ 1 นั้น เน้นที่ภาคการศึกษา ระดับมัธยมปลาย – อุดมศึกษา โดยสถานศึกษาที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับบอร์ดเกมฟรี ผ่านช่องทาง Facebook ของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 

ผู้ฝากและประชาชนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝากได้ที่ เว็บไซต์ www.dpa.or.th หรือช่องทางโซเชียลมีเดียได้ทาง Facebook, YouTube, Twitter, Line, LinkedIn เพียงกดค้นหา dpathailand หรือโทรสอบถามได้ที่ DPA Contact Center 1158

 

Depositor growth of 3.37% results in 93.46 million depositors protected, DPA bolsters confidence in the Thai deposit protection scheme  

Bangkok, 2 November 2023 – the Deposit Protection Agency (DPA) reported 2023 deposit statistics, reaffirmed its efforts to drive the 4th phase of its strategic plan (2022-2026) forward, and reinforced its commitment to maintaining stability in the financial institution system. Deposit statistics as of the end of August 2023 indicate there were 93.46 million depositors protected by the scheme (an increase of 3.37% YoY) and the amount of deposits protected was 15.96 trillion baht (a decrease of 1.32%) – attributable to volatile economic conditions. Looking ahead, the DPA has defined key milestones for 2024 that include rapid depositor reimbursement readiness, liquidation and asset management, and collaboration with other agencies regarding enhancing financial stability and raising awareness about deposit protection among depositors and the public to foster overall financial well-being, especially in the current dynamic and uncertain economic environment that impacts individuals’ financial security.

Mr. Songpol Chevapanyaroj, President of the Deposit Protection Agency, stated that “from deposit statistics dating back from 2019 until August 2023, the number of depositors with no more than 50,000 baht has continued to increase annually – an increase of 4.45% as of August 2023 –   but the total amount of deposits has begun to contract since 2022 (-0.63%) and is currently at
-3.61% as of August 2023. Depositors with more than 50,000 baht but less than 1 million baht have continued to decrease in the past 5 years in terms of both the number of depositors and the amount of deposits. This decline can be attributed to rising cost-of-living, where depositors must withdraw their savings for daily expenses and results in weaker financial health. Even institutional deposits have shown a decrease this year due to the global economic slowdown, rising pressures from war, higher energy prices, and tighter monetary policy from central banks that aim to keep interest rates high, thereby directly affecting consumption and investments.

Data as of the end of August 2023 show that the amount of protected deposits by value was 15.96 trillion baht, lower by 212,699 million baht compared to the end of 2022 – a decrease of 1.32%. This decline can be attributed to current economic conditions and higher cost-of-living, coupled with investment products that provide additional choices for investors seeking higher returns. It is expected that the amount of protected deposits this year will continue to contract and is consistent with low loan growth overall. However, the number of protected depositors rose to 93.46 million people – an increase of 3.05 million depositors or 3.37%. The current coverage limit of 1 million baht as prescribed in law can fully protect 98.09% of depositors in the financial institution system, including the majority of retail depositors in the country.

Given the statistical trends for deposits and the rapidly evolving economy, society, and environment, the DPA reaffirmed its efforts to drive the 4th phase of its strategic plan (2022-2026) forward in various aspects – including the analysis of lessons learned from international bank resolution cases that can serve as a basis for how to manage, resolve, and recover from financial institution crises. The DPA continues to reinforce its vision of being a trustworthy and modern deposit protection organization that can foster depositor and public confidence by focusing on the improvement and effectiveness of depositor reimbursement and liquidation and asset management, and supporting initiatives to enhance financial literacy and information about deposit protection. For 2024, the DPA has defined key milestones such as more frequent depositor data verification and calculation from protected financial institutions, collaboration with Specialized Financial Institutions (SFIs) in being a Paying Agent, preparation of liquidation and asset management procedures, developing a deposit protection signage to display on digital financial services platform, and preparations for protecting Virtual Banks that will become operational in the future. These action plans will serve to foster confidence in the deposit protection system and the financial institutions that serve depositors and the public.

The DPA’s public awareness campaigns continue to emphasize the enhancement of financial literacy for depositors and the public. This is achieved through various activities that are carried out continuously and focus on specific target groups such as students ranging from secondary school to university. These activities are jointly held by the Bank of Thailand, Fiscal Policy Office (Ministry of Finance), and other agencies in the financial sector such as the National Savings Fund (NSF), Securities and Exchange Commission (S.E.C.), the Student Loan Fund (SLF), and the Government Pension Fund (GPF). Moreover, the DPA produced a board game called “Cash Up” that is an easy-to-understand edutainment marketing tool that provides information about deposit protection and financial literacy.

Depositors and those who require more deposit protection information and new update can visit the DPA website at www.dpa.or.th or follow the DPA’ssocial media platforms such as Facebook, YouTube, Twitter, Line, and LinkedIn by searching ID ‘dpathailand’ or contact DPA Contact Center 1158

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME