Categories
SOCIETY & POLITICS

เชียงแสน จัดกิจกรรม “เดิน วิ่งรณรงค์เพื่อ ต่อด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย”

 
วันนี้ (1 ก.ย. 66) ณ สวนชมวิวแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน วิ่งรณรงค์เพื่อต่อด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Thailand) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมดำเนินโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย เพื่อเป็นกลไกของจังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการต่อด้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย โดยมีนายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย เป็นโครงการที่สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชน ถึงปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ทั้งภาคประชาสังคม ในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างบูรณาการ และเกิดประสิทธิผล ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าตามแนวชายแดนของประเทศไทย
นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญ ของการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายขึ้น มีผู้ว่าฯ เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นคณะทำงาน ที่ผ่านมาได้มีการอบรม และพัฒนาความรู้ทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดของเชียงราย ตามเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก และส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมหลายด้าน การดำเนินการโดยภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
สำหรับกิจกรรมวิ่งRun for Wildlife ใช้เส้นทางวิ่งจากหน้าสถานีตำรวจอำเภอเชียงแสน ไปตามถนนรอบเวียง ถึง วัดป่าสัก วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ระยะทางรวม 4.4 กิโลเมตร อีกทั้งในงานมีกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกับโรงเรียนและเครือข่ายต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย พร้อมทั้งนิทรรศการภาพวาดโดยเยาวชนต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
TOP STORIES

ลุ้นสำนักงบประมาณสนับสนุนขึ้นเงินเดือนพิทักษ์ป่า

 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ตามที่ได้ส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่งผู้พิทักษ์ป่า จำนวน 13,419 อัตรา จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท ต่อเดือน 
 
 
หลังจากมีการปรับอัตราค่าตอบแทนครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 นั้น เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 กรมบัญชีกลางมีหนังสือตอบกลับมาว่าอนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 13,419 อัตรา ให้ไม่เกิน 11,000 บาท ต่อเดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ กรมอุทยานฯ เตรียมประสานสำนักงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อไป
 
 
ทั้งนี้การขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านั้น เนื่องจากสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้อัตราค่าครองชีพสูงขึ้น และค่าตอบแทนที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ ฯ ในอัตราไม่เกิน 9,000 บาท ตั้งแต่ปี 2555 นั้น ระยะเวลาได้ล่วงเลยมา 11 ปี แล้วจึงไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
 
 
เพราะภารกิจของกรมอุทยานฯ นั้น ต้องออกไปลาดตระเวนและพักแรมในพื้นที่ป่าทุรกันดารตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน มีความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดแก่สุขภาพจากสัตว์มีพิษ เชื้อโรค และภัยอันตรายต่างๆ ที่มีอยู่ในป่า รวมถึงอันตรายจากผู้กระทำผิดในป่าที่มุ่งร้ายต่อเจ้าหน้าที่อีกด้วย
 
 
การจ้างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่เป็นราษฎรในท้องถิ่นผู้มีความรู้ความสามารถมีความชำนาญในสภาพภูมิประเทศ มีทักษะในการเดินป่าเพื่อร่วมปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรของชาติในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน และพื้นที่อนุรักษ์อื่น ๆ รวมกว่า 73 ล้านไร่.
 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SOCIETY & POLITICS

จับแก็งลักลอบล่าสัตว์ป่า ยึดตะกวด 13 ตัว พร้อมซากอีก 3

จับแก็งลักลอบล่าสัตว์ป่า ยึดตะกวด 13 ตัว พร้อมซากอีก 3

Facebook
Twitter
Email
Print
เมือวันที่ 4 มิถุนายน 2566 นายบัณฑิต ฉิมชาติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ค รายงานว่าเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจปราบปรามการกระทำเกี่ยวกับกฎหมายสัตว์ป่าชุดที่ 4 ได้ดำเนินคดีการกระทำผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่า ร่วมกันจับกุมผู้กระทำความผิด จำนวน 4 ราย พร้อมของกลางตะกวด หรือแลน จำนวน 13 ตัว น้ำหนักรวม 31.4 กิโลกรัม มูลค่า 12,560 บาท และซากตะกวด จำนวน 3 ตัว น้ำหนักรวม 5.3 กิโลกรัม มูลค่ารวมเงิน 2,120 บาท และอุปกรณ์การกระทำความผิด รถยนต์จำนวน 1 คันตาชั่งขนาด จำนวน 1 ตัว
 
โดยผู้ต้องหากระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19(3) ประกอบมาตรา 43 มาตรา 19(6) ประกอบมาตรา 44 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา 17 ประกอบมาตรา 92 มาตรา 29 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 15
จากนั้นได้นำส่งดำเนินคดีที่ สภ.นาน้อย ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน
สำหรับของกลางอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ได้ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติเกี่ยวกับของกลางในความผิด พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เจ้าหน้าชุดจับกุม และ สพ.ญ.สการินทร์ ประพฤติ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมกันตรวจสอบสุขภาพตะกวด (แลน) ก่อนนำปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ สำหรับซากตะกวด เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเผาทำลายซาก ตามระเบียบของทางราชการ

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News