Categories
SOCIETY & POLITICS

เชียงแสน จัดกิจกรรม “เดิน วิ่งรณรงค์เพื่อ ต่อด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย”

 
วันนี้ (1 ก.ย. 66) ณ สวนชมวิวแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เดิน วิ่งรณรงค์เพื่อต่อด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย” โดยสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP Thailand) ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมดำเนินโครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายในประเทศไทย เพื่อเป็นกลไกของจังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการต่อด้านการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย โดยมีนายประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้แทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจ และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย เป็นโครงการที่สร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและประชาชน ถึงปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย และยังเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน ทั้งภาคประชาสังคม ในการร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างบูรณาการ และเกิดประสิทธิผล ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าตามแนวชายแดนของประเทศไทย
นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญ ของการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด ด้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายขึ้น มีผู้ว่าฯ เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเป็นคณะทำงาน ที่ผ่านมาได้มีการอบรม และพัฒนาความรู้ทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดของเชียงราย ตามเป้าประสงค์ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายนั้น ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก และส่งผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมหลายด้าน การดำเนินการโดยภาครัฐอย่างเดียวไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ จึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
สำหรับกิจกรรมวิ่งRun for Wildlife ใช้เส้นทางวิ่งจากหน้าสถานีตำรวจอำเภอเชียงแสน ไปตามถนนรอบเวียง ถึง วัดป่าสัก วัดพระธาตุเจดีย์หลวง ระยะทางรวม 4.4 กิโลเมตร อีกทั้งในงานมีกิจกรรมเดินรณรงค์ร่วมกับโรงเรียนและเครือข่ายต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย พร้อมทั้งนิทรรศการภาพวาดโดยเยาวชนต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายอีกด้วย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME