Categories
SOCIETY & POLITICS

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด ฉลองครบรอบปี ที่ 1 แห่งการสถาปนา

สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา “ก้าวใหม่กับงานอาสาสมัครกาชาดเพื่อสังคมไทย” โดยมีกิจกรรมมากมาย ณ อาคาร อปร.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
 
นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด กล่าวว่า ตามที่สภากาชาดไทยได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการหน่วยงานภายใต้องค์กรของสภากาชาดไทย เพื่อการขับเคลื่อนให้สอดคล้องและดำเนินงานตามภารกิจหลัก รวมทั้งเพื่อเป็นการตอบโจทย์ของโลกปัจจุบันอันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ ให้เข้าถึงการช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ได้อย่างทันท่วงที ทั้งในยามเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และยามที่เกิดภาวะโรคติดต่อร้ายแรง สภากาชาดไทย จึงได้จัดตั้ง“สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 จึงเป็นการหลอมรวมงานอาสาสมัครเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 
โดยรวมงานของสำนักงานยุวกาชาดเดิม ซึ่งดำเนินงานมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี 1 ศตวรรษ และงานของสำนักงานอาสากาชาดเดิม ที่เดินทางมากว่า 83 ปี พร้อมที่จะขับเคลื่อนงานอาสาสมัครกาชาดพร้อมกันใหม่อย่างเป็นเอกภาพและส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นก้าวใหม่กับงานอาสาสมัครกาชาดเพื่อสังคมไทย ที่เข้มแข็งและอยู่เคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อนต่อไป
 
ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการสถาปนาสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดดังกล่าว สำนักงานฯ จึงกำหนดจัดงานเฉลิมฉลอง ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคาร อปร. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี มีการมอบโล่เกียรติยศให้แก่ปูชนียบุคคล จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณประกาย อติแพทย์ คุณมณี ชื่นประดิษฐ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างและสมฐานะอาสาสมัครกาชาดอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยและธำรงค์ไว้ซึ่งความศรัทธาในงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย จึงสมควรยกย่องเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่องานอาสาสมัครอย่างยอดเยี่ยม และ โล่เกียรติยศ 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนราชินี สถาบันการศึกษาที่เปิดหมู่อนุกาชาดเป็นสถานศึกษาแรก จวบจนปัจจุบันยังคงมีกิจกรรมของชุมนุมอาสายุวกาชาด และ โรงเรียนราชินีบน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีคุณูปการต่องานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย
 
ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการ เล่นเกม ให้ความรู้ และมีของรางวัลมามอบให้แก่ผู้ร่วมงาน จากภาคีเครือข่าย อาสาสมัครกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาด ที่มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อความสุข สนุกสนานและยังประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมจาก Youth Volunteer International กิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยอาสาสมัครกาชาดกิจกรรมจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด มูลนิธิเมาไม่ขับ และยังมีการถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกฟรี นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้ความรู้ทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของกิจการยุวกาชาด และอาสากาชาด จากอดีตสู่ปัจจุบันจนมาถึงยุคของอาสาสมัครกาชาดก้าวใหม่ในวันนี้ ความรู้ในเรื่องของอาสายุวกาชาดซึ่งเป็นที่พึ่งพาได้ของชุมชน และบูธนิทรรศการของอาสาสมัครกาชาดที่แสดงออกถึงความเข้มแข็ง ด้วยการทำงานของอาสาสมัครทุกช่วงวัย อีกด้วย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME