เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานในการออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ โดยมี สิบเอกวิมล รู้ทำนอง ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย กล่าวรายงาน และมีนางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม เลขานุการ อบจ.เชียงราย นายไพรัช มหาวงศนันท์ หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข อบจ.เชียงราย และบุคลากร กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

 

การจัดโครงการและกิจกรรมออกแบบและปรับปรุงสภาพแวดล้อม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.เชียงราย และได้รับความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มช่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 150 คน มีการแบ่งจัดกิจกรรม ออกเป็น 3 รุ่น ซึ่งในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน ได้แก่ อ.ดอยหลวง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.แม่ลาว อ.แม่ฟ้าหลวง อ.ขุนตาล อ.เวียงแก่น อ.พญาเม็งราย อ.เวียงป่าเป้า และ อ.แม่สรวย 
 
 
โดยมีวิทยากรจากศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดการอบรม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.เชียงราย ชั้น 4
 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME