วันนี้(23 ต.ค.) การประชุมคณะกรรมการอำนวยโครงการการจัดมหกรรมศิลปร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ,Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 1/2566

 

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี พ.ศ. 2554 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

 

      ในการนี้ นายพิสันต์  จันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัด นางวรางคณา อุ่นบ้าน ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายสถินะ เพ็ชรจู หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว แทนนายเทศมนตรีนครเชียงรายพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมผ่านระบบซูม ณ ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

 

         ที่ประชุมร่วมปรึกษา หรือเพื่อเตรียมการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ดังนี้

     1.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

     2.ร่วมหารือการเตรียมความพร้อมของพิธีการและขั้นตอนต่างๆ ในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023    

     3.นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นหารือที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในพิธีเปิดงานฯ และการจัดงานมหกรรมฯ รวมถึงประเด็นข้อเสนอแนะอื่นที่มีเกี่ยวข้องการจัดงานฯ

  1. นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นหารือแผนด้านขนส่งสาธารณะบริการตลอดการจัดมหกรรมฯ

     5.ร่วมหารือและขอความร่วมมือบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการดำเนินงานโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

     6.รับทราบแผนการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 และทิศทางการดำเนินงานต่อไป

 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมดังกล่าว มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 กำหนดจัดในพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก (The Open World)” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2566 – 30 เมษายน พ.ศ. 2567

 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

พัชรนันท์ แก้วจินดา,นิติกร ปันแก้ว : รายงาน

นิติกร ปันแก้ว วรพล จันทร์คง  : ภาพ

อภิชาติ กันธิยะเขียว : บรรณาธิการข่าว

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME