สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เพื่อสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ และยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรม ของไทยในเวทีโลก และพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่ความเป็นสากลในอนาคต ในการนี้ จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และรวมพลังในการประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง แก่ประชาชนและภาคีเครือข่าย ตลอดจนนักท่องเที่ยว ให้ทราบถึงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 
 
โดยจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยมีการแต่งตัวด้วยชุดแฟนซีและมาสคอต แจกสติกเกอร์ โปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณหอนาฬิกา ถนนคนเดินเชียงราย และวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณเชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์ ถนนคนม่วนสันโค้ง ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : รุ้งสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME