เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 18.30 น.  ณ วัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายก อบจ.เชียงราย นายฐิติวัชร ไลศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำแกนนำเยาวชน จากศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย  นำเครื่องฟอกอากาศ DIY (กล่องอากาศดี)  มอบให้วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย โดยได้รับเมตตาจาก พระไพศาลประชาทร วิ.  เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง รับมอบ เครื่องฟอกอากาศ DIY ในครั้งนี้

จากวิกฤตสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 การเผาป่า ฝุ่นควันข้ามแดนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบว่าเกิดการเผาป่าในพื้นที่น้อยมาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนนวัตกรรม “กล่องอากาศดี” (เครื่องฟอกอากาศและเติมอากาศ) ผลงานนวัตกรรมของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

โดยปีงบประมาณ 2567 การดำเนินการผ่าน แกนนำสภาเยาวชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย+สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้

 

 

  1. การขับเคลื่อนระดับนโยบายระดับจังหวัดเชียงราย

– การประสานการจัดมอบนโยบายระดับจังหวัดเชียงราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้นโยบายแก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย 144 แห่ง ในการขับเคลื่อนดำเนินการในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 และการสาธิตนวัตกรรม “กล่องอากาศดี” เมื่อวันทีี 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยการประสานงานและสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

 

  1. การจัดอบรมนักประดิษฐ์ จิตอาสา การทำ “กล่องอากาศดี” (เครื่องฟอกอากาศและเติมอากาศ) จำนวน 140 ชุด โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าอบรม 300 คน เพื่อจัดทำห้องลดฝุ่นรองรับวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, รพ.สต. วัดและกลุ่มเปราะบาง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมกาละลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สนับสุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

 

  1. ประสานงาน สนับสนุน การจัดโครงการ “คืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น คลีนรูมเพื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มช. ร่วมกับ มูลนิธิเวชดุสิตฯ, โรงพยาบาลกรุงเทพ-เชียงราย และบริษัท ลลิตา พีพีโอ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด กิจกรรมครั้งนี้ หลังจากเสร็จการอบรมถ่ายทอดความรู้ ได้มอบ “กล่องอากาศดี” ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่สาย และอำเภอเชียงแสน 36 แห่ง (72 กล่อง) วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลแม่สาย

 

  1. จัดต้งศูนย์ประสานงาน โดยจัดทำเฟสบู๊ค “ศูนย์ลมหายในที่ไร้ฝุ่น อบจ.เชียงราย” เพื่อเแผยแพร่องค์ความรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และประสานงานต่างๆ

 

  1. เผยแพร่ นวัตกรรม “กล่องอากาศ” (เครื่องฟอกอากาศและเติมอากาศ)

– มอบกล่องอากาศดี ต้นแบบ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล อำเภอเชียงแสน 7 แห่ง

– มอบกล่องอากาศดี ต้นแบบ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล อำเภอเชียงของ  8 แห่ง

– มอบกล่องอากาศดี ต้นแบบ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล อำเภอเวียงแก่น  4 แห่ง

– มอบกล่องอากาศดี ต้นแบบ ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. เทศบาล อำเภอแม่จัน  1 แห่ง

– จัดทำห้องลดฝุ่น 2 แห่ง ศูนย์เยาวชน อบจ.เชียงราย, ห้อง Service & Sharing Center สำนักงาน อบจ.เชียงราย ให้บริการแก่ เด็ก เยาวชนและประชาชน

– ติดตั้ง “กล่องอากาศดี” จำนวน 12 ตัว เพื่อทำ ห้องคลีนรูม อาคารพบโชคคอมเพล็กซ์ เพื่อให้บริการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME