เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 พร้อมด้วย นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้วิจัยแผนงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” ณ โรงแรมเดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ดังกล่าว ทั้งออนไซด์ และรับชมทางออนไลน์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า กิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ”เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุน จาก โครงการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย สร้างการรับรู้และก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก
 
 
ด้าน นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวว่า กิจกรรมนำเสนอผลการวิจัย และการขับเคลื่อนสู่การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย“แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก สู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ” เป็นกิจกรรมที่หาวิธีการที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนด้านการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ภายใต้การพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่า สร้างความยั่งยืน และเพิ่มรายได้ของประเทศ และนำไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรม มีการนำไปจัดทำเป็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เกิดเป็นแผนงานหรือเกิดการลงทุนหรือเกิดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้มีการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ตลอดจนจัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME