เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 66 ที่ผ่านมา นายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมนำร่องเพื่อประยุกต์ใช้ระบบกับพื้นที่ต้นแบบ และรับฟังความคิดเห็นในการใช้งานระบบ Thailand Tourism Directory ที่ โรงแรมเชียงราย แกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย 

 

โดยมี ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการประชุม และมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการภาคเอกชน เครือข่ายการท่องเที่ยว จำนวนกว่า 50 คน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดหรือข้อแนะนำขององค์กรระหว่างประเทศ พัฒนาและส่งเสริมการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย 

 

ในรูปแบบดิจิทัลกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ส่งเสริมการเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลทางด้านการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยกับผู้ประกอบการทางด้านดิจิทัลของไทยและต่างประเทศ ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ และสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เกิดจากการให้บริการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวและบริการของไทย ตลอดจนสร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำมาใช้ในการวางนโยบายการท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

นายเก่ง แกล้วกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อ้างอิงจากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 39.91 ล้านคน ซึ่งมีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวกว่า 1.91 ล้านล้านบาท ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวกว่า 1.12 ล้านล้านบาท มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งจำนวนและรายได้ทุกปี โดยมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านการท่องเที่ยว (Tourism GDP) ร้อยละ 18.21 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมดภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 4.๓๖๖ ล้านตำแหน่ง
 
 
อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมที่เรียกว่า “ความปกติใหม่” หรือ New Normal ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยมากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลการท่องเที่ยวและบริการของไทยมากยิ่งขึ้น อาทิ การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว การจองที่พักและสถานบริการ การวางแผนเดินทางท่องเที่ยว 
 
 
โดยการรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พัก ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สปา ร้านอาหาร ร้านค้า มัคคุเทศก์ ข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาปรับโครงสร้างของข้อมูล (parameter) เพื่อให้สามารถรองรับการวิเคราะห์ได้หลายมุมมอง รวมทั้งมีการทำความสะอาดข้อมูล (Data cleansing) เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น โดยการบริหารแพลตฟอร์มเป็นการใช้หลักการ ทุกคนมีสิทธิ์เป็นผู้สร้างและปรับปรุงข้อมูล (All User Generated Contents) ผ่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการ 
 
 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด และครบถ้วนที่สุด และสร้างความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่ระบบ Thailand Tourism Directory ในพื้นที่ต้นแบบ และรับฟังความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME