เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะจากส่วนกลาง ไปตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอำเภอเชียงแสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นายอนวัช อุ่นกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งแบบประจำและไป-กลับ รวมแล้ว 1,360 คน การดำเนินงานที่น่าสนใจ อาทิ การขับเคลื่อนวิถีราชประชานุเคราะห์ : จงรักภักดี มีคุณธรรมน้อมนำแนวทางพระราชดำริ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า เป็นฐานเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย : โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล เป็นต้น ปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6 ศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 25 คน ระดับอุดมศึกษา 116 คน โรงเรียนนายสิบทหารบก 2 คน และประกอบอาชีพควบคู่กับการเรียน 22 คน

 

จากนั้นเวลา 14.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะจากส่วนกลางไปตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมามีนายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ จัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจำมีการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 757 คน โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการ การงานอาชีพ มีแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะชีวิตให้นักเรียน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ฐานการเรียนรู้กิจกรรมพระราชดำริ ซึ่งมีกิจกรรมเครื่องเงินและการเจียระไนพลอยพระราชทาน และมีฐานการเรียนรู้ ดีดอยคาเฟ่ เปิดจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหารคาว-หวานภายในโรงเรียน เป็นต้น
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME