เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.เชียงราย ร่วมเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE 2023 “Challenges and Opportunities for Future Education ความท้าทาย และโอกาสในอนาคตของการศึกษาไทย” ณ ลานโดม โรงเรียน อบจ.เชียงราย ทั้งนี้ ดร.ศราวุธ ศุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย นำคณะผู้บริหารคณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับในกิจกรรมครั้งนี้
 
.
โรงเรียน อบจ.เชียงราย ถือกำเนิดจากนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย เริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกในปี 2549 เป็นที่ภาคภูมิใจในการเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งขึ้นเองในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 4,000 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning ผ่านกระบวนการ Thinking School และได้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน และเชื่อว่า “เด็กทุกคนเก่งทุกรายแต่เขาเก่งคนละด้าน” เรียนแล้วให้เกิดประโยชน์ เรียนแล้วนำไปใช้ได้จริง ไปต่อยอดการเรียนในระดับที่สูงขึ้น หรือต่อยอดเป็นอาชีพได้ จึงเกิดเป็นรูปแบบของงานเปิดบ้านวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานของนักเรียน ครู โรงเรียน ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง นักเรียนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจจะส่งบุตร หลานเข้าศึกษาต่อได้เยี่ยมชมผลงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านอื่น ๆ
 
 
ตามความถนัดและความสนใจ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการและการแสดงผลงาน จำนวน 23 โปรแกรมหลักสูตร กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัย 3 แห่ง และมหาวิทยาลัย 4 แห่ง กิจกรรม School Tour พา 13 โรงเรียน มากกว่า 300 คนที่มาร่วมงานได้เยี่ยมชมโรงเรียน มีการแสดงความสามารถบนเวที และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มาร่วมงานและสนใจที่จะศึกษาต่อที่โรงเรียน อบจ.เชียงราย สามารถรับใบสมัครและติดต่อขอสมัครได้ในช่วงของการจัดงานในครั้งนี้ด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME