เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567  ที่ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์ อ.เมืองเชียงราย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมกันแถลงข่าว งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย (เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 ครบรอบ 762 ปี) โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม

โดยจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพ่อขุนเม็งรายมหาราชที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มกราคม 1805 ครบรอบ 762 ปี และเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา พิธีกรรมตามจารีตประเพณี และกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือของชาวเชียงราย และการนำเสนอผลงานการให้บริการประชาชน ร้านนิทรรศการของส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาคม/มูลนิธิ และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการแสดง ดนตรี และกีฬา

ในปีนี้ จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย และเป็นการเฉลิมฉลองเมืองเชียงรายครบรอบ 762 ปี ด้วยการประดับไฟ ตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ จุดสำคัญที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงราย ทั้งวัด โรงเรียน สถานที่ราชการและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ในเขตเมืองเชียงราย เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีของชาวเชียงรายทุกภาคส่วน ที่พร้อมใจกันจัดขึ้น ซึ่งจะมีการกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างไสวสวยงามทุกมุมเมือง ในวันที่ 26 มกราคม 2567 (ช่วงเวลาเปิดงานฯ ณ เวทีกลาง) เป็นการเฉลิมฉลองพร้อมกัน 3 จุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กดปุ่มเปิดไฟ ณ บริเวณเวทีกลางงานพ่อขุนฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กดปุ่ม เปิดไฟ ณ วัดร่องเสือเต้น และนายกเทศมนตรีนครเชียงราย จะกดปุ่มเปิดไฟ ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย

โดยในวันที่ 26 มกราคม 2567 

เวลา 07.30 น. พิธีสักการะพระบรมอัฐิพญามังรายมหาราช และพิธีห่มผ้าพระสถูปพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง
เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวง และทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงราย ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุนฯ) พร้อมกันกับอีก 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย ซึ่งหลังเสร็จพิธี จะมีการ”ฟ้อนเมืองปูจาไหว้สาพญามังราย” ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) โดยช่างฟ้อนมากกว่า 762 คน
เวลา 14.30 น. พิธีไหว้สาพญามังราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายอำเภอทั้ง 18 อำเภอถวายเครื่องสักการะ ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน)
เวลา 16.00 น. พิธีปล่อยขบวนงานเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย ของกลุ่มอําเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จํานวน 11 ขบวน เริ่มเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ไปตามเส้นทางผ่านสวนตุงและโคม เลี้ยวซ้ายแยกศาล เข้าสู่แยกประตูสลี เลี้ยวขวาผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ และเลี้ยวซ้ายแยกบรรพปราการ (แยกวัดมิ่งเมือง) มุ่งหน้าสู่ฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า)

เวลา 18.30 น. พิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะกดปุ่มเปิดไฟให้สว่างไสวทั่วทุกมุมเมืองและสถานที่สำคัญของจังหวัด พร้อมกับอีก 2 จุด คือ ณ วัดร่องเสือเต้น โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

กิจกรรมการแสดงเวทีกลางงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2567 ดังนี้
1. กิจกรรมการเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567
2. กิจกรรมการประกวดดนตรีแสงสี To Be Number 1 Contest วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
3. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และภริยา
– ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2567 (รอบแรก) และ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (รอบตัดสิน)
4. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงาน
– ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2567 (รอบแรก) และ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (รอบตัดสิน)
5. กิจกรรมการประกวดธิดาดอย วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 และ วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
6. กิจกรรมการประกวดรำวงย้อนยุค วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
7. กิจกรรมการประกวดดนตรีนักเรียน/นักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

 

ร้านนิทรรศการของ 18 อำเภอ ส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการจําหน่ายสินค้ามือสองและสลากกาชาดจากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย

 

การแข่งขันกีฬา Sports Festival 2024 มหกรรมแข่งขันกีฬางานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2567 วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ประเภทการแข่งขันสตรีทฟุตบอล 3 คน การแข่งขันบาสเก็ตบอล 3 คน การแข่งขันเซปักตะกร้อ และการแข่งขันเปตอง

ไฮไลท์ของงาน คือ การออกสลากกาชาดการกุศล ในคืนวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายได้ออกสลากกาชาดการกุศล จำนวน 100,000 ฉบับๆ ละ 100 บาท โดยกำหนดการออกสลากวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้
รางวัลที่ 1 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พร้อมที่ดิน จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถยนต์ TOYOTA YARIS ATIV สีเงิน จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต์ HONDA WAVE 110i จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 5 สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 2 สลึง จำนวน 10 รางวัล
รางวัลที่ 6 แหวนทองคำ น้ำหนัก 0.6 กรัม จำนวน 50 รางวัล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หม้อทอดไร้น้ำมัน จำนวน 100 รางวัล

 

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงมหรสพ ความบันเทิง และคอนเสิร์ต ตลอดทั้ง 10 วัน 10 คืน

วันศุกร์ที่ 26 ม.ค. 67 – – > แบงค์ ปรีติ
วันเสาร์ที่ 27 ม.ค. 67 – – > Silly Fools
วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค. 67 – – > วง L.กฮ.
วันจันทร์ที่ 29 ม.ค. 67 – – > Retrospectและเก้า จิรายุ
วันอังคารที่ 30 ม.ค. 67 – – > 1 Mill & Fixed
วันพุธที่ 31 ม.ค. 67 – – > เสก LOSO
วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.พ. 67 – – > LOMOSONIC
วันศุกร์ที่ 2 ก.พ. 67 – – > RACHYO
วันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 67 – – > วงมหาหิงค์
วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 67 – – > วงกางเกง
 
Highlight งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดประจำปี 2567

1. พิธีบวงสรวงและทำบุญเมืองเชียงราย
1.1 จัดพิธีพร้อมกันระหว่างจังหวัด และ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน
อำเภอเชียงของ อำเภอเทิง อำเภอพาน และอำเภอแม่สรวย จังหวัดจัดพิธี ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
ทั้งช่วงเช้าและบ่าย โดยมีการแสดง “ฟ้อนเมืองปูจาไหว้สาพญามังราย”
1.2 รถขบวนแห่ของจังหวัดเชียงรายเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย ของกลุ่มอำเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 11 ขบวน
โดยมีเส้นทางในการเดินขบวนพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย และงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด
ประจำปี 2567 เริ่มเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราชตามเส้นทางผ่านหน้าสวนตุงและโคมเลี้ยวซ้ายแยกศาล
เข้าสู่แยกประตูสลี เลี้ยวขวาเข้าสู่หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงรายและเลี้ยวซ้ายแยกบรรพปราการ (แยกวัดมิ่งเมือง)
มุ่งหน้าสู่ฝูงบิน 416 (สนามบินก่า ระยะทางประมาณ 3.2 กิโลเมตร (กำหนดให้มีการแสดง 3 จุดๆ ละ 35 นาที ได้แก่
1) ก่อนเคลื่อนขบวน ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 
2) ระหว่างทาง ณ บริเวณหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ
3) ทางเข้าฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า))
 

2. การประดับไฟเฉลิมฉลองครบรอบ 762 ปี เมืองเชียงราย
โดยมีพิธีการกดปุ่มเปิดไฟ ให้ความสว่างไสวสวยงามพร้อมกันทั่วทุกมุมเมืองและสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย
พร้อมกัน 3 จุด ดังนี้ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กดปุ้มเปิดไฟ ณ บริเวณเวทีกลาง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กดปุ่มเปิดไฟ ณ วัดร่องเสือเต้น
3) นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กดปุ่มเปิดไฟ ณ สวนตุงและโคมจังหวัดเชียงราย
 

3. กิจกรรมงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2567 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการออกบูธจากส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้ามือสองและสลากกาชาด จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายและชมรมแม่ข้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีรางวัลใหญ่เป็นบ้านพร้อมที่ดิน และรถยนต์
 

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ภายในงานมีการจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ ทั้งการแข่งขันกีฬา การวาดภาพศิลปะและการประกวดวงดนตรีของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
 

5. มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 (Thailand
Biennale, Chiang Rai 2023), เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย
5.1 การจัดแสดงนิทรรศการออกบูธศิลปะจากขัวศิลปะ
5.2 การจัดแสดงนิทรรศการออกบูธศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์
5.3 การจัดแสดงนิทรรศการออกบูธผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ
5.4 การจัดแสดงนิทรรศการออกบูธด้านสุขภาพและอุตสาหกรรม Wellness จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME