เมื่อวันที่ (6 กันยายน 66) นางพัชรนันท์ แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกันเปิดกิจกรรม “ต่าลือต่าหล่า ปว่าเก่อญอ” มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมกะเหรี่ยง จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ภายในสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
โดยมี นางสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ ผู้นำและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง จากอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย และอำเภอดอยหลวง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ในด้านอัตลักษณ์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรม การสืบทอด ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และการดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่หรือนำความต้องการเร่งด่วนในพื้นที่เป็นหลักในการทำงาน สืบทอดภูมิปัญญาด้านพิธีกรรม / ความเชื่อด้านวิถีวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยง ที่ทำให้ป่าไม้ ธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ ไม่มีการทำลาย ไปสู่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนชาวกะเหรี่ยง ได้เห็นคุณค่าและภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง โดยการจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างเหมาะสม
 
สำหรับการจัดกิจรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าฟ้าหลวง และนายกสมาคมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย โดยภายงานจัดให้มีบูธ ดิสเพลของชุมชน และการสาธิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและองค์ความรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการผลงานวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
โดย นายปรัชญาณินทร์ วงศ์อทิติกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประธานแขนงวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดนิทรรศการเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงจังหวัดเชียงราย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การเสนาส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง จังหวัดเชียงราย และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME