นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (เบทาโกร) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จํานวน 2,800 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการขยายธุรกิจของเบทาโกร รองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในไทยและตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงิน เบทาโกร และนางสาวอัจโนมา พรธารักษ์เจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 1 EXIM BANK เป็นสักขีพยาน ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อสนับสนุนเบทาโกร ในฐานะผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นพื้นฐานการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างงานและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายการผลิตและการจัดจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของไทย รวมทั้งมีการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา

“การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจส่งออก (Value-added Integrator) ภายใต้เป้าหมายการเป็น ‘Green Development Bank’ เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนโลกโดยรวม สร้างโอกาสการพัฒนาของภาคเกษตรกรรม เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” นางวรางคณา กล่าว

 

 

EXIM Thailand Supports Betagro’s Business Expansion in the ASEAN Region

Mrs. Warangkana Wongkhaluang, Senior Executive Vice President, Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Ms. Thanomvong Taepaisitphongse, Director and Chief Administrative Officer, Betagro Public Company Limited (Betagro), jointly signed a financial support agreement worth 2.8 billion baht with EXIM Thailand to enhance liquidity and support the expansion of Betagro’s business, aiming to meet the demands of consumers both in Thailand and other markets within the ASEAN region. Witnessing the signing were Mrs. Siriwan Intarakumthornchai, Director and Chief Financial Officer, Betagro, and Miss Atchanoma Porntharuckcharoen, Senior Vice President of Corporate Business Department 1, EXIM Thailand, at the Betagro Tower (North Park) Building in Bangkok on August 31, 2023.  

EXIM Thailand Senior Executive Vice President said that this financial support is a long-term loan to support Betagro, a capable Thai entrepreneur in the agriculture and food industry, which is essential for livelihoods and serves as a foundation for development in various aspects. This support enables the company to be increasingly well-prepared to be engaging in business operations covering the production and distribution of animal feed, animal medicines, livestock, pork, chicken, chicken eggs, related processed foods, as well as the distribution of related equipment and research and development. This is driven by the goal to promote a better quality of life for people through quality, safe, and affordable food, generating jobs and income for entrepreneurs throughout the production and distribution network across all regions of Thailand. Additionally, the company is expanding investments internationally, particularly in Cambodia, Lao PDR, and Myanmar.

“The financial support provided by EXIM Thailand is a crucial mechanism in creating added value throughout the export value chain (Value-added Integrator). This is aligned with the Bank’s goal of becoming the ‘Green Development Bank’ to facilitate beneficial trade and investment both domestically and internationally for the sustainable development of communities, Thailand the ASEAN region, and the entire world. It creates development opportunities for the agricultural sector, bridges with the industrial sector, and contributes to economic, social and environmental development in a balanced and sustainable manner,” said Mrs. Warangkana.

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : EXIM BANK

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME