Categories
FEATURED NEWS

EXIM BANK สนับสนุนเบทาโกรขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน

 

นางวรางคณา วงศ์ข้าหลวง รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางสาวถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารส่วนกลาง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (เบทาโกร) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จํานวน 2,800 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและสนับสนุนการขยายธุรกิจของเบทาโกร รองรับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในไทยและตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีนางศิริวรรณ อินทรกำธรชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารการเงิน เบทาโกร และนางสาวอัจโนมา พรธารักษ์เจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรม 1 EXIM BANK เป็นสักขีพยาน ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

รองกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า การสนับสนุนทางการเงินในครั้งนี้เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อสนับสนุนเบทาโกร ในฐานะผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพในภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและเป็นพื้นฐานการพัฒนาในด้านอื่น ๆ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ในราคาที่เป็นธรรม สร้างงานและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในเครือข่ายการผลิตและการจัดจำหน่ายทั่วทุกภูมิภาคของไทย รวมทั้งมีการขยายการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา

“การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK เป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจส่งออก (Value-added Integrator) ภายใต้เป้าหมายการเป็น ‘Green Development Bank’ เพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนโลกโดยรวม สร้างโอกาสการพัฒนาของภาคเกษตรกรรม เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” นางวรางคณา กล่าว

 

 

EXIM Thailand Supports Betagro’s Business Expansion in the ASEAN Region

Mrs. Warangkana Wongkhaluang, Senior Executive Vice President, Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Ms. Thanomvong Taepaisitphongse, Director and Chief Administrative Officer, Betagro Public Company Limited (Betagro), jointly signed a financial support agreement worth 2.8 billion baht with EXIM Thailand to enhance liquidity and support the expansion of Betagro’s business, aiming to meet the demands of consumers both in Thailand and other markets within the ASEAN region. Witnessing the signing were Mrs. Siriwan Intarakumthornchai, Director and Chief Financial Officer, Betagro, and Miss Atchanoma Porntharuckcharoen, Senior Vice President of Corporate Business Department 1, EXIM Thailand, at the Betagro Tower (North Park) Building in Bangkok on August 31, 2023.  

EXIM Thailand Senior Executive Vice President said that this financial support is a long-term loan to support Betagro, a capable Thai entrepreneur in the agriculture and food industry, which is essential for livelihoods and serves as a foundation for development in various aspects. This support enables the company to be increasingly well-prepared to be engaging in business operations covering the production and distribution of animal feed, animal medicines, livestock, pork, chicken, chicken eggs, related processed foods, as well as the distribution of related equipment and research and development. This is driven by the goal to promote a better quality of life for people through quality, safe, and affordable food, generating jobs and income for entrepreneurs throughout the production and distribution network across all regions of Thailand. Additionally, the company is expanding investments internationally, particularly in Cambodia, Lao PDR, and Myanmar.

“The financial support provided by EXIM Thailand is a crucial mechanism in creating added value throughout the export value chain (Value-added Integrator). This is aligned with the Bank’s goal of becoming the ‘Green Development Bank’ to facilitate beneficial trade and investment both domestically and internationally for the sustainable development of communities, Thailand the ASEAN region, and the entire world. It creates development opportunities for the agricultural sector, bridges with the industrial sector, and contributes to economic, social and environmental development in a balanced and sustainable manner,” said Mrs. Warangkana.

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : EXIM BANK

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
FEATURED NEWS

EXIM BANK ปรับแผนรับมือเศรษฐกิจ ‘ช่วยเหลือ เติมกำลังใจ’

EXIM BANK ปรับกลยุทธ์สายงานธุรกิจ SMEs ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 เน้นทำงานเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ “รับมือ ช่วยเหลือ เติมกำลังใจ” สานพลังกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนในการแสวงหาลูกค้าใหม่ เยี่ยมเยียนและเช็กสุขภาพลูกค้าเดิม เติมเงินทุน ออกผลิตภัณฑ์การเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า บริหารความเสี่ยงในทุกมิติอย่างเหมาะสม มุ่งยกระดับประสิทธิภาพของภาคธุรกิจตลอดทั้ง Supply Chain อย่างเป็นมืออาชีพ โดยสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและมีความท้าทายรอบด้าน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบนโยบายและประชุมร่วมกับผู้บริหารและพนักงานสาขาและธุรกิจ SMEs ของ EXIM BANK ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 โดยบอกเล่าภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่า จากจำนวน SMEs ไทยกว่า 3 ล้านราย ในจำนวนนี้มีเพียง 1 ล้านรายเท่านั้นที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และกลายเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) จำนวน 7.4% และมีบริษัทอีกจำนวนหนึ่งที่แม้ยังไม่ปิดกิจการแต่เริ่มมีสัญญาณที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือที่เรียกว่า Zombie Firms และหากสถานการณ์เศรษฐกิจยังคงอึมครึมเช่นนี้ คาดว่าในสิ้นปีนี้ จำนวน NPLs และ Zombie Firms จะเพิ่มสัดส่วนขึ้นอีก ดังนั้น EXIM BANK จึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้ “รบอย่างมีกลยุทธ์” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs ต่อสู้กับความท้าทายและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย อีกทั้งยังเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น โดยดูแลทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่อย่างเต็มที่ และนำเสนอทางแก้ไขปัญหาธุรกิจอย่างครบวงจร (Total Solutions) ภายใต้บทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ท่ามกลางปัจจัยท้าทายต่าง ๆ นโยบายของ EXIM BANK ต่อลูกค้า SMEs คือ การ ‘รับมือ ช่วยเหลือ เติมกำลังใจ’ โดยเจ้าหน้าที่ EXIM BANK ต้องออกเยี่ยมลูกค้า SMEs ทุกราย เพื่อตรวจเช็กสุขภาพธุรกิจและสอบถามความต้องการที่จะให้ EXIM BANK ช่วยเหลือ โดยเฉพาะลูกค้าที่เก่งและดี EXIM BANK พร้อมสนับสนุนการขยายธุรกิจและให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม การให้สินเชื่อต้องอยู่บนหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง เงื่อนไขและหลักประกันเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม มุ่งยกระดับประสิทธิภาพของภาคธุรกิจตลอดทั้ง Supply Chain อย่างเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้ EXIM BANK จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ สำหรับลูกค้า SMEs อย่างต่อเนื่องโดยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า นำผลที่ได้รับจากออกไปเยี่ยมเยียนลูกค้ามาวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำการตลาดของธนาคารในการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่และสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มเดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงและสนับสนุน SMEs ไทยที่มีศักยภาพให้เติบโตและขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและเศรษฐกิจไทยในปี 2566

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
FEATURED NEWS

EXIM BANK จับมือ NEXI คุ้มครองความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยนายโอบะ ยูอิจิ อุปทูตรักษาสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “EXIM Thailand and NEXI Collaboration: A New Chapter Begins” จัดโดย EXIM BANK ร่วมกับองค์กรรับประกันแห่งประเทศญี่ปุ่น (Nippon Export and Investment Insurance : NEXI) เพื่อสนับสนุนความรู้ โอกาส และเครื่องมือทางการเงินทั้งสินเชื่อและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง โดยมีผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมงาน ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นเข้าถึงโอกาสใหม่ ๆ ด้านการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง โดยมี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และนางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566


ประธานกรรมการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะ สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เป็นตลาดใหม่ (New Frontiers) ที่มีศักยภาพสูงด้านการค้าและการลงทุน ด้วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะแรงงานราคาถูก ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ จำนวนผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น การขยายตัวของชุมชนเมืองและการพัฒนาอุตสาหกรรม  เสถียรภาพทางการเมือง และข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีและพหุภาคี ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดผู้ประกอบการจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้หลั่งไหลเข้าไปลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงใช้ประเทศเหล่านี้เป็นฐานการผลิตสินค้าและดำเนินธุรกิจบริการ รองรับการอุปโภคบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังประเทศที่สาม อาทิ จีนและอินเดีย โดยมีผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่เข้าไปเติมเต็มและเชื่อมโยงกับ Supply Chain การค้าโลก

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK กล่าวว่า ก้าวใหม่ความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และ NEXI ในโลกการค้ายุคใหม่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน ทั้งบริการประกันการส่งออกและการลงทุน และการรับประกันต่อ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ขยายผลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียร่วมกัน ครอบคลุมการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน ตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยทั้งสองหน่วยงานจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นมีความพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจระหว่างประเทศได้มากขึ้นอย่างมั่นใจ โดยเฉพาะในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ อาทิ ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมและพฤติกรรมผู้บริโภคในเอเชียที่คล้ายคลึงกัน EXIM BANK จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของธนาคารในการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน โดยการเติมความรู้ โอกาสทางธุรกิจ และเงินทุน ตลอดจนเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

จากการคาดการณ์ขององค์กรรับประกันชั้นนำของโลก โควิด-19 และสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทำให้ธุรกิจล้มละลายเพิ่มสูงขึ้นกว่า 14% จากปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งมีอำนาจการต่อรองต่ำและเงินทุนหมุนเวียนไม่มากนัก จึงควรต้องบริหารความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้า โดยกระจายตลาดส่งออกไปยังตลาดที่ยังเติบโตหรือมีกำลังซื้อสูง เช่น ตลาดใหม่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เอเชียใต้ เป็นต้น และใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ EXIM BANK ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการประกันการส่งออกตั้งแต่เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในปี 2537 มีปริมาณธุรกิจรับประกันการส่งออกสะสมจำนวน 1.82 ล้านล้านบาท ยอดจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวนรวมประมาณ 1,400 ล้านบาท โดย 76% เกิดจากกรณีผู้ซื้อในต่างประเทศปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้า รองลงมาประมาณ 23% เกิดจากผู้ซื้อล้มละลาย และอีก 1% เกิดจากผู้ซื้อปฏิเสธการรับมอบสินค้า ประเทศที่มีมูลค่ายื่นขอรับสินไหมทดแทนสูงสุด ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ สินค้าที่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสูงสุด ได้แก่ ข้าว อัญมณีและเครื่องประดับ และอะลูมิเนียม

“ความร่วมมือกับ NEXI ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งภารกิจของ EXIM BANK ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังที่มุ่งดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนา โดยขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ติดอาวุธให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาเป็นนักรบเศรษฐกิจในตลาดโลกได้มากขึ้น ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” ดร.รักษ์ กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2169 9999 ต่อ 4110-4


EXIM Thailand Teams up with NEXI to Provide Risk Hedging for Thai and Japanese Entrepreneurs in Expansion of Trade and Investment to Target Countries along Greater Mekong Subregion

Dr. Pasu Loharjun, Chairman of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), and Mr. Oba Yuichi, Charges d’Affaires Ad Interim, Embassy of Japan in Thailand, presided over the opening ceremony of a seminar titled “EXIM Thailand and NEXI Collaboration: A New Chapter Begins” organized by EXIM Thailand in joint forces with Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) at Capella Bangkok Hotel on June 7, 2023. The seminar, participated by more than 100 Thai and Japanese entrepreneurs, aimed to provide the entrepreneurs with knowledge, opportunities and financial tools in terms of both credit and insurance facilities. Both organizations would jointly support Thai and Japanese entrepreneurs in access to fresh opportunities in trade and investment in countries along the Greater Mekong Subregion (GMS). Speakers at the event were Dr. Rak Vorrakitpokatorn, EXIM Thailand President; Mr. Narit Therdsteerasukdi, Secretary-General, Thailand Board of Investment (BOI); and Mrs. Arada Fuangtong, Deputy Director-General, Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce.    

EXIM Thailand Chairman said that, at present, countries along the GMS, particularly Lao PDR, Cambodia and Vietnam are New Frontiers with high trade and investment potential and consistently recording robust economic growth with availability in multiple facets, such as low labor cost, abundant natural resources, increasing number of consumers with higher purchasing power, ongoing urbanization and industrial development, political stability, and bilateral and multilateral free trade agreements. All these factors would attract investments of entrepreneurs from countries around the world, contributing to target countries’ national development, along with relocation of production bases of products and operation of service businesses to serve domestic consumption and for export to third countries like China and India. In this regard, Thai and Japanese entrepreneurs would be major investors to fulfill such needs and enhance linkage with global supply chain.      

Meanwhile, Dr. Rak Vorrakitpokatorn, EXIM Thailand President, pointed out that this new chapter of collaboration between EXIM Thailand and NEXI in the global trade of the new era focuses on exchange of information and cooperation in development of financial tools, covering export credit and investment insurance, as well as reinsurance facilities, with a view to safeguarding Thai and Japanese entrepreneurs against international trade and investment risks and amplifying efforts to drive together national development of Asian countries. These include uplifting their people’s well-being, development of infrastructures and public utilities, labor skill development, and transfer and exchange of knowledge base and technology. Both institutions would promote and support Thai and Japanese entrepreneurs who are well-positioned to confidently start up or expand international businesses, particularly in new frontiers with good prospects, e.g. countries along the GMS, where there is similarity and familiarity of the cultures and behaviors of consumers. EXIM Thailand will optimize its expertise in promotion of export and investment by filling knowledge gap, opportunity gap and capital gap, and making available risk hedging tools for international trade and investment.  

As predicted by world leading insurance agencies, there could be an over 14% year-on-year increase in the number of bankrupt businesses as business sectors have been ravaged by the prolonged COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine tensions. International trade operators, SMEs in particular, which have low negotiating power and small working capital, should thus manage risk of non-payment for goods by shifting their export markets to those with high growth or high purchasing power, such as emerging markets along the GMS, South Asia, and so on, and employing financial tools to manage such risks. EXIM Thailand has operated export credit insurance business since its official start of business operation in 1994. It has so far recorded accumulated export credit insurance turnover of 1.82 trillion baht and total insurance claim payment of approximately 1,400 million baht. Of the total claim payment, 76% has been caused by foreign buyers’ rejection of payment for goods, around 23% due to buyers’ bankruptcy, and the remaining 1% coming from buyers’ rejection of delivered goods. Countries with highest claim value are the United Arab Emirates, the US and Singapore, respectively, while the products with the highest claim value are rice, jewelry and accessories, and aluminum, respectively.  

“This cooperation with NEXI is another mission of EXIM Thailand as a state-owned specialized financial institution under the supervision of the Ministry of Finance. We have been committed to performing our role as Thailand Development Bank by expanding our collaboration with alliance agencies both at home and overseas, fully arming Thai entrepreneurs and advancing them to act as economic warriors in the world markets, and driving sustainable development at both national and Asian levels in economic, social and environmental dimensions,” added Dr. Rak.

For further information, please contact Corporate Branding and Communication Department
Tel. 0 2169 9999 ext. 4110-4

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
ECONOMY FEATURED NEWS

EXIM BANK จับมือ Amazon และกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนทัพสินค้าไทยรุกตลาดการค้า E-commerce

EXIM BANK จับมือ Amazon และกระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนทัพสินค้าไทยรุกตลาดการค้า E-commerce

Facebook
Twitter
Email
Print

EXIM BANK ร่วมกับ Amazon Global Selling Thailand และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการอบรม “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” ระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-18 ก.ค.2566 ณ EXIM BANK สนง.ใหญ่ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ม.เชียงใหม่

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) กล่าวว่า ในปี 2566 เศรษฐกิจและการค้าโลกต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน ทั้งภาวะเงินเฟ้อ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ความยืดเยื้อของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ประกอบกับวิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐฯ และยุโรปส่งผลกดดันเศรษฐกิจโลก ทำให้ล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงเหลือ 2.8% และการค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพียง 1.7% อย่างไรก็ตาม พบว่าภาพรวมตลาดการค้าออนไลน์ (E-commerce) ของโลกยังมีแนวโน้มสดใส โดยคาดว่าจะขยายตัวกว่า 10% จาก 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 เป็น 6.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเป็น 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2567 และ 7.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 นอกจากนี้ ผลสำรวจผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนในปี 2565 พบว่า 90% มีความสนใจค้าขายข้ามพรมแดนผ่าน E-commerce แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาขาดความเข้าใจวิธีการ ขาดความรู้เกี่ยวกับตลาดต่างประเทศ มีข้อจำกัดด้านศักยภาพ ทรัพยากร และความสามารถในการแข่งขันในตลาด E-commerce

EXIM BANK จึงร่วมมือกับ อเมซอน โกลบอล เซลลิ่ง ประเทศไทย (Amazon Global Selling Thailand) และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการอบรม “ติดปีกสินค้าไทย ขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon” ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม-18 กรกฎาคม 2566 ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยให้มีความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดการค้าออนไลน์อย่างมั่นใจ ผ่านการฝึกอบรม จับคู่ทางธุรกิจ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน แนะนำเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และ Workshop การค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน (Cross Border E-commerce: CBEC) ไปยังตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงเครือข่ายลูกค้าของ Amazon.com กว่า 300 ล้านคนทั่วโลก มีเนื้อหาการอบรม อาทิ การเปิดบัญชีกับ Amazon การจดทะบียนเครื่องหมายการค้าและใบรับรององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ การสร้างการบริหารจัดการคลังสินค้าและจัดส่งโดย Amazon (Fulfilment by Amazon : FBA) และการเปิดหน้าร้านค้าบน Amazon.com ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ EXIM Contact Center โทร. 0 2169 9999 และ Amazon Global Selling Thailand โทร. 08 9505 0766

“การค้าขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุค Next Normal EXIM BANK จึงจัดโครงการ อบรมผู้ประกอบการไทยขายออนไลน์ข้ามพรมแดนกับ Amazon ให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาด วิธีการค้าขายออนไลน์ข้ามพรมแดน การเตรียมผลิตภัณฑ์ การจดเครื่องหมายการค้าในสหรัฐฯ การจัดการร้านค้าบน Amazon.com เครื่องมือสำหรับธุรกิจ E-commerce และการวางแผนโปรโมทสินค้า เพื่อกระจายโอกาสให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้เข้าถึงโครงการ การอบรมจึงจัดขึ้นที่ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ ควบคู่กับที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อช่วยให้ SMEs ทุกภาคส่วนมีความรู้เข้าใจเรื่องการส่งออกและการค้าขายออนไลน์ไปพร้อมกัน โดยมี EXIM BANK และ Amazon คอยเป็นพี่เลี้ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อยกระดับการแข่งขันของธุรกิจไทยไปสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ ท่ามกลางความความท้าทายและโอกาสที่มีอยู่มากมายในตลาดโลก” ดร.รักษ์ กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2169 9999 ต่อ 4110-4

EXIM Thailand Joins Forces with Amazon and Ministry of Commerce to Support Caravan of Thai Goods Penetrating E-commerce Market

Dr. Rak Vorrakitpokatorn, President of Export-Import Bank of Thailand (EXIM Thailand), said that global trade and economy in 2023 has been challenged by multi-faceted risk factors, whether they are inflation hike, upward trend of interest rates and prolonged Russia-Ukraine war, coupled with pressures from the banking crisis in the US and Europe. The International Monetary Fund (IMF) has recently lowered its global economic growth forecast to only 2.8% and global trade has tended to expand by merely 1.7%. However, bright prospects are still seen in E-commerce market in overall, predicted to grow by over 10% from 5.5 trillion US dollars in 2022 to 6.1 trillion US dollars in 2023, 6.8 trillion US dollars in 2024 and 7.4 trillion US dollars in 2025. Furthermore, according to a survey of entrepreneurs, particularly SMEs, with business operations in ASEAN in 2022, 90% of the entrepreneurs are interested in Cross-Border E-commerce (CBEC), but most of them have restrictions as regards understanding of e-commerce know-how, foreign market information, business potential, resources and competitiveness in E-commerce market dealings.

To support the entrepreneurs with such aspiration, EXIM Thailand has collaborated with Amazon Global Selling Thailand and Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, in organizing a training program titled “Bring Thai Goods to Fly High on Cross-Border E-Commerce with Amazon” during May 23-July 18, 2023 at EXIM Thailand’s Head Office and the Northern Science Park, Chiang Mai University. The program aims to develop capabilities of Thai SMEs so that they would be well prepared for driving their businesses confidently toward E-commerce by providing them with training, business matching, financial advice, introduction of risk management tools, and arrangement of CBEC workshops targeting the US, European and Asian countries. This would benefit entrepreneurs and enable them to access Amazon.com network of more than 300 million customers worldwide. Some of the training topics are opening of accounts with Amazon, registration of US trademark and certificate of the US Food and Drug Administration, fulfilment by Amazon and store opening on Amazon.com. The program participation is free of charge. For further information, please contact EXIM Contact Center, Tel. 0 2169 9999 and Amazon Global Selling Thailand, Tel. 08 9505 0766.

“E-commerce is not a choice, but a salvation for businesses in the Next Normal era. EXIM Thailand has thus launched a CBEC with Amazon training program for Thai entrepreneurs by enhancing their literacy of market analysis, CBEC approaches, preparation of products, registration of trademarks in the US, arrangement of stores on Amazon.com, E-commerce tools, and product promotion planning. To thoroughly allow for provincial entrepreneurs’ access to the program, the training program will be organized at EXIM Thailand’s Head Office in conjunction with the Northern Science Park, Chiang Mai University to boost export and E-commerce literacy of SMEs of all sectors, with EXIM Thailand and Amazon closely supporting as their mentors. This aims to strengthen Thai businesses’ confidence in competing globally amid numerous challenges and opportunities in the global markets,” added Dr. Rak.

For further information, please contact Corporate Branding and Communication Department
Tel. 0 2169 9999 ext. 4110-4

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) 

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
RELATED STORIES
NEWS UPDATE