เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.)ได้รับหนังสือขอความช่วยเหลือจากเกษตรกร อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นลูกหนี้ของ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย เงินต้นคงค้าง จำนวน 1,876,592.20 บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดีขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย กำหนดการขายทอดตลาด นัดที่ 1-6 ในวันที่ 24 มกราคม /24 กุมภาพันธ์ /6 มีนาคม /27 มีนาคม /17 เมษายน และ 8 พฤษภาคม 2567 นั้น

 

“สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ได้รับเรื่องและตรวจสอบแล้วพบว่าเกษตรกรรายดังกล่าว เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร และได้ขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) โดยผ่านการอนุมัติให้จัดการหนี้ได้ตามกฎหมาย จากคณะกรรมการกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อขอรับสิทธิการจัดการหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563”
 
 
นายนิยม กล่าวว่า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรสมาชิกได้สำเร็จ ตามเจตนารมณ์แห่งมติคณะรัฐมนตรี ที่ต้องการรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกรและพื้นที่เกษตรกรรม สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) จึงประสานขอความอนุเคราะห์ไปยัง บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดเชียงราย เพื่อพิจารณาชะลอการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของเกษตรกร ทั้ง 6 นัด ออกไปเป็นการชั่วคราว ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกยังไม่แล้วเสร็จ โดยล่าสุดได้มีการงดการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 6 นัดออกไปเป็นการชั่วคราว ในช่วงระหว่างการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 โทรศัพท์ 053-150156 ในวันและเวลาราชการ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME