เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทดีเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการและพนักงานในเทศบาลนครเชียงรายร่วมแสดงความยินดี
 
 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 62 แห่ง ที่ได้รับรางวัลว่า นับตั้งแต่ปี 2546 ที่มีการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 21 ปี รัฐบาลโดยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการที่ดี และมีความพยายามให้ท้องถิ่นสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริการประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงผลการทำงานที่มีความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้า  และช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลในวันนี้ นำเงินรางวัลที่ได้รับไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลประเภทดีเลิศ ได้แก่ รางวัลที่ 1  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รางวัลที่ 2 เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลที่ 3 เทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู จังหวัดแม่อ่องสอน  และ 4รางวัลชมเชย เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมมอบรางวัลอื่น ๆ  โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนถิ่น และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเข้าร่วม

 
 
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME