วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 และ ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมกันลงนามแสดงเจตจำนง เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดเชียงราย 
 
 
สู่การเป็นเมืองแห่งกีฬา ( Chiangrai Sport City) โดยการลงนามจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ทั้งนักกีฬา เยาวชน อาวุโส และ นักกีฬาคนพิการ รวมทั้งตัวแทนจากชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมในพิธีจำนวนมาก เพื่อร่วมกันเป็นพยานในการขับเคลื่อนเมืองแห่งกีฬา
 
 
จากนั้น นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ผู้ให้การสนับสนุนด้านกีฬาของจังหวัดเชียงราย รวมทั้งนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเชียงราย เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี
 
 
ดร.วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การลงนามแสดงเจตจำนงกับกลุ่มภาคีทั้ง 10 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเชียงราย ให้เป็นเมืองแห่งกีฬาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาพัฒนาฝีมือทางด้านกีฬา ในการต่อยอดไปสู่ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และเพื่อหล่อหลอมเด็กและเยาวชนไปสู่เป้าหมายการอนาคตที่ดีมีโอกาสที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีความสุข มีรายได้ และมีอาชีพที่มั่นคงสามารถลดความเหลื่อมล้ำ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้ อีกทั้งร่วมกันยกระดับสถานที่สำหรับการออกกำลังกายภายในสถานศึกษาและภายในชุมชนในความรับผิดชอบให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการกีฬาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 
 
โดยมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย อีกทั้งเทศบาลนครเชียงรายมีความตั้งใจในการพัฒนาคนทั้งมิติทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นพลเมืองของเชียงรายโดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอการกีฬาในรูปแบบ Soft Power ไปสู่รัฐบาล โดยมี กกท.จังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายคอยเป็นผู้ขับเคลื่อนประสานงานงบประมาณ มาดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา และสถานที่การแข่งขัน
 
 
ทางด้าน นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และนายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า อนาคตจังหวัดเชียงราย จะสามารถสร้างนักกีฬาระดับประเทศขึ้นมาได้อีกจำนวนมาก และนักกีฬาก็ได้ทำตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ เนื่องจากทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุน ทั้งเรื่องงบประมาณ สถานที่จัดการแข่งขัน และสถานที่ซ้อม และยังมีภาคเอกชนคอยให้การสนับสนุน ที่สำคัญทางสถาบันครอบครัวมีการส่งเสริมให้บุตรหลานได้เล่นกีฬามากขึ้น จึงจะทำให้จังหวัดเชียงราย พัฒนาไปสู่เมืองแห่งกีฬาอย่างสมบูรณ์แบบ
 
 
ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทาง เทศบาลนครเชียงราย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กกท.เชียงราย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้ให้ความสำคัญกับทางด้านกีฬา ที่ร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ซึ่งในนาม สส.เชียงราย ก็พร้อมร่วมสนับสนุน กับเทศบาลนครเชียงราย และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ที่จะทำให้เชียงราย เป็นเมืองแห่งกีฬา ( Chiangrai Sport City)
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME