เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 67 ที่ กอ.รมน. พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ.ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ประจำเดือนมีนาคม 67 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผช.ผบ.ทบ.ในฐานะผช.ผอ.รมน., พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ เสธ.ทบ.ในฐานะ เลขาฯ กอ.รมน. ตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. เข้าร่วมประชุมฯ ในขณะเดียวกัน ผอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

 

นางทศยาพร ดิเรกวุฒิ รองโฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ในช่วงแรกของการประชุม หน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ได้รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. ดำเนินการขับเคลื่อนและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยความคืบหน้าในการดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทหารกองประจำการแบบสมัครใจที่ผ่านมาพบว่ามียอดผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในปีนี้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 

สำหรับการแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่ง และการแก้ไขไฟป่าหมอกควันขอให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ส่วนการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์ ปัจจุบันได้มีการจัดสรรที่ดินในความครอบครองของกองทัพให้ประชาชนใช้ประโยชน์แล้ว 2 พื้นที่ คือ ที่ดินของกองทัพบก หนองวัวซอ โมเดล จ.อุดรธานี และที่ดินของกองบัญชาการกองทัพไทย บริเวณบ้านแก่งประลอมและบ้านพุราด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี มีประชาชนได้รับประโยชน์จำนวน 519 ราย โดย กอ.รมน. จะเร่งขยายผลการบริหารจัดการที่ดินในความรับผิดชอบของกองทัพเรือและกองทัพอากาศต่อไป

 

รอง ผอ.รมน. ได้มอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานในเรื่องการใช้งานยุทโธปกรณ์พิเศษในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นเชิงรุกมากกว่าเชิงป้องกัน เพิ่มการเชื่อมโยงระบบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้พิจารณาในส่วนของยุทโธปกรณ์ให้สามารถตอบสนอง และรองรับต่อภารกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ เพื่อให้รองรับแผนที่จะมีการปรับลดกำลังพลด้านความมั่นคงภายในปี 2570 และเตรียมส่งต่อความรับผิดชอบงาน ให้มีการมอบอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงมหาดไทย

การขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในทุกมิติทั่วประเทศนั้นมีความสำคัญโดย รอง ผอ.รมน. ได้กำชับถึงบทบาทหน้าที่ของ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ว่าต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีความเชี่ยวชาญ และสามารถประเมินวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ได้ รวมถึงบทบาทในการประสานงาน บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยให้ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) จัดทำคู่มือเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน และกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการรับมอบและแบ่งมอบหน้าที่ให้กับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้การปฏิบัติงานของ กอ.รมน. ในระดับจังหวัดมีประสิทธิผล ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ส่วนสถานการณ์ชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน รอง ผอ.รมน. ขอบคุณ กอ.รมน.ภาค 3 และกองทัพ ที่มีส่วนสำคัญและช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ร่วมกับสภากาชาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนเมียนมาผู้พลัดถิ่นด้วยความเรียบร้อย ถือเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งในการดูแลสันติภาพประเทศเพื่อนบ้าน และเป็นการส่งความปรารถนาดีของประชาชนไทยต่อประชาชนเมียนมาทุกกลุ่มโดยไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกันเน้นย้ำให้ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ตลอดจนทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างการรับรู้ให้ข้อมูลกับสังคมในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ครบถ้วนให้กับประชาชนได้ทราบเพื่อลดทอนสิ่งที่ประชาชนเข้าใจผิดหรือมีความสงสัยในประเด็นต่างๆ

 

พล.อ.เจริญชัย ได้กล่าวขอบคุณ กอ.รมน. และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความสำเร็จ จนได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนและบูรณาการแก้ไขปัญหา

 

ทั้งนี้ ขอให้ กอ.รมน. ในบทบาทนักประสานงาน อำนวยการ ใช้กลไกการบูรณาการในการขับเคลื่อนแผนงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคม และประเทศชาติ สุดท้ายนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ที่ใกล้จะถึงนี้ ขอเชิญชวนกำลังพล ข้าราชการและประชาชนร่วมกันทำความดี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่จัดโดยส่วนราชการต่างๆ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME