อบจ.เชียงรายร่วมพมจ.เชียงราย เพิ่มศักยภาพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในทุกด้าน”

Facebook
Twitter
Email
Print
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. อบจ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงาน พมจ.เชียงราย จัดโครงการสร้างเครือข่าย อพม. เพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในทุกด้าน โดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่งนจังหวัดเชียงราย เป็นปะธานเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมสนามกลาง ตำบลเทอดไทย
.
การดำเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย (อพม.) เป็นกลุ่มจิตอาสาที่สมัครใจเข้ามาทำงานช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีทบาทหน้าที่ในการชี้เป้าเฝ้าระวังปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้คำปรึกษาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการทางสังคม และประสานส่งต่อการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันจำนวนอาสาสมัครฯ ยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ประกอบกับอาสาสมัครที่ได้รับการแต่งตั้งขาดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรายขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครฯ และให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
NEWS UPDATE