วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี พ.ศ. 2566” World Ranger Day 2023 ซึ่งตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและการทำงานอันเสียสละของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าในการปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า รวมถึงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมี ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหารกระทรวงฯ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทน IUCN  มูลนิธิฟรีแลนด์ ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กว่า 700 คน เข้าร่วมในพิธี


นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยมีผู้พิทักษ์ป่ารวมทั้งสิ้น 26,400 คน แบ่งเป็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน 20,275 คน กรมป่าไม้ จำนวน 5,737 คน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 388 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความเสียสละ ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและอุตสาหะ ทำให้ประเทศไทยยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งแลกมาด้วยการอุทิศตนปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ยากลำบากและเสี่ยงภัย อันจะหาผู้ปฏิบัติได้น้อย ถือเป็นการกระทำอันมีเกียรติ ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู ภารกิจของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เป็นงานหนักที่ได้รับค่าตอบแทนไม่สูง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้ให้การดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการและการสนับสนุนยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ มีมาตรฐาน และลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการเข้าปะทะกับผู้ที่กระทำผิดเกี่ยวกับการป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันจนมีการปรับฐานเงินเดือนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จาก 9,000 บาท เป็น 11,000 บาท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้เป็นต้นไป จึงขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกนาย ในการพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลของประเทศไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติของลูกหลานไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป


สำหรับการจัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ประจำปี 2566 นอกจากเพื่อประกาศเกียรติคุณและระลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ยังมีการมอบเกียรติบัตร มอบสิ่งของและเครื่องดำรงชีพจำเป็นในการออกปฏิบัติงานลาดตระเวนรักษาป่า และพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากทั้ง 3 หน่วยงาน พร้อมกันทั้ง 18 แห่ง ทั่วประเทศ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ด้านการป้องกันรักษาป่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน การจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และยังมีเครือข่ายชุมชนในพื้นที่มรดกโลก “แก่งกระจาน” กว่า 20 ชุมชน มาร่วมออกร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานอีกด้วย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME