เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 02566 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมศรัทธา สืบสานพัฒนา ประชาร่มเย็น” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) ผู้ว่าราชการจังหวัด 73 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมรับเสด็จ จำนวน 2,400 คน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
 
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566 นี้ นับเป็นปีแรกที่สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่หมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัจจุบันมีหมู่บ้าน/ชุมชนที่เข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2547 – 2565 จำนวน 26,507 แห่ง คิดเป็น 30.99 % เปอร์เซ็นต์ จากหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศไทย จำนวน 85,522 หมู่บ้าน และมีการขยายจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นทุกปี 
 
โดยในปี 2566 มีหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้น จำนวน 1,053 แห่ง รวมเป็น 27,560 แห่ง คิดเป็น 32.00% โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด 73 จังหวัด เป็นผู้แทนรับมอบ นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับงานยาเสพติด นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจากพื้นที่ต่าง ๆ การแสดงของศิลปินนักร้องที่ได้รับความนิยมจากรายการโทรทัศน์แชมป์เพลงเอก และรายการ Golden Song การแสดงฟ้อนรำของชมรมบาสโลบเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ และการแสดงดนตรีบรรเลงวงดุริยางค์ของโรงเรียนประชานิเวศน์ตลอดทั้งวัน นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า 
 
 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จนก่อเกิดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 3,163,574 ครัวเรือน มีสมาชิก 4,680,501 คน มีเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งสิ้น 541,441,458 บาท และเป็นเงินที่ได้รับพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านละ 8,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 212,056,600 บาท เมื่อหมู่บ้านชุมชนได้รับทุนตั้งต้นแล้วจะนำทุนที่ได้ไปต่อยอดในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง โดยเน้นแนวทางสันติวิธี ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือ ประคับประคอง ให้โอกาสผู้เสพได้กลับตัวเพื่อหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติด และร่วมกันดูแลเสริมสร้างให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงของปวงชนชาวไทย ด้วยการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อลูกหลานของเรา และหากพบเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ป.ป.ส.

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME