วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางพรทิวา ขันธมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นางสุพรรณี เตชะตน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ นายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และนายพร้อมพงษ์ ทาสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดตัวตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย และเสวนาวิชาการสืบทอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวตลาดบก ถนนคนเดินกาดช่วงเมืองน่าน หนึ่งในกิจกรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวรายงาน และนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายสุเมษ สายสูง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน นายสรศักดิ์ พรหมจักร ประธานชุมชนบ้านภูมินทร์-ท่าลี่นายสุรัตน์ ผู้แทนชุมชนถนนคนเดินกาดช่วงเมืองน่าน วัฒนธรรมจังหวัด 11 หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่ายทางวัฒนธรรม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน ณ ช่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

 

 

     กระทรวงวัฒนธรรม โดย จังหวัดน่าน ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 เทศบาลเมืองน่าน ชุมชนบ้านภูมินทร์ – ท่าลี่ จัดโครงการชุมชนวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 10 ตลาดบก โดยคัดเลือกตลาดบก และตลาดน้ำ ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นตลาดสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ตลาดบกสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการจัดงานครั้งนี้มีการจำหน่ายสินค้า และการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากชุมชนพื้นที่ ช่วงเมืองน่าน และชุมชนโดยรอบถนนคนเดินกาดช่วงเมืองน่าน เพื่อสนับสนุนกระจายรายได้สู่ชุมชน สร้างรายได้จากการพัฒนาต่อยอดทุนวัฒนธรรมของชุมชน และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ในครั้งนี้จึงได้กำหนดการจัดกิจกรรมเสวนาสืบทอดมรดกภูมิปัญญาจุมสล่าเรือจากจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชุมพร จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร วัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดน่าน ประเทศสปป.ลาว และประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อฟื้นฟูงานช่างฝีมือพื้นบ้านของชุมชน ผ่านการแกะสลักหัวเรือ การต่อเรือ การขุดเรือ เพื่อการยกระดับงานเทศกาลประเพณีของจังหวัดน่านสู่สากล และกิจกรรมการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม WORK SHOP ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อที่จะยกระดับให้พื้นที่ภายในถนนคนเดินกาดช่วงเมืองน่านเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้ชุมชนจังหวัดเป็นพื้นที่ เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคต่อไป

 

     ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

  1. การเสวนาวิชาการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาจุมสล่าเรือ เพื่อยกระดับงานประเพณีแข่งเรือสู่สากล
  2. การวงดนตรีวงล่องน่าน (กลุ่มศิลปินพื้นบ้านร่วมสมัย) บรรเลงเพลงต้อนรับ
  3. ชมนิทรรศการเรือยาวไทย 7 จังหวัด และเรือยาว 2 ประเทศ (สปป.ลาว , ราชอาณาจักรกัมพูชา)
  4. ชมการสาธิตแกงแคไก่เมือง โดยร้านอาหารเฮือนภูคาจังหวัดน่าน
  5. การแสดง ชุด “สาวน่านจ่ายกาดข่วงเมืองน่าน”
  6. พิธีมอบของที่ระลึก

 

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME