วันที่ 1 กันยายน 2566 ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย เข้ารับรางวัล MORAL AWARDS 2022 รางวัลประเภทองค์กรดีเด่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษา เพื่ออนาคตที่ดีงาม,ผู้อำนวยการสถาบันเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร,ผู้ก่อตั้งสโมสรฝึกการพูดเชียงราย และผู้ก่อตั้งชมรมคนดีศรีเชียงราย รับรางวัลประเภทบุคคล ที่มีพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรม “พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู” ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 “MORAL AWARDS 2022” ครั้งที่ 3 ประเภทสื่อ บุคคล ชุมชนและองค์กร โดยได้รับเกียรติจากคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม เป็นผู้มอบรางวัล
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ร่วมพิธีมอบรางวัลฯ

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและขยายผลสื่อ บุคคล และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ปี 2565 (Moral Awards 2022) เพื่อยกย่องความดีทุกรูปแบบ โดยการค้นหาและยกย่องบุคคล ชุมชน องค์กร รวมถึงองค์กรด้านสื่อมวลชน ที่มีพฤติกรรมเชิงบวก ควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชูเกียรติ จากทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสังคม และนานาประเทศ โดยศูนย์คุณธรรมจะมอบรางวัล MORAL AWARDS เพื่อยกย่องเชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจ ดังจุดมุ่งหมายของศูนย์คุณธรรม คือ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” สำหรับรางวัล MORAL AWARDS 2022 ที่จัดขึ้นในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทสื่อ 9 สาขา ได้แก่ (1) สาขาละคร (2) สาขาภาพยนตร์ (3) สาขาโฆษณา (4) สาขาสิ่งพิมพ์ (5) สาขาดิจิทัล (6) สาขาคลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (7) สาขาบทเพลง (8) สาขารายการวิทยุ และ (9) สาขารายการโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์คุณธรรม ที่มีแนวคิด เนื้อหารูปแบบการถ่ายทอดนำเสนอสู่สาธารณะที่แสดงถึงการส่งเสริมคุณธรรมหรือสื่อสารเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้ผู้รับรู้สื่อมีพฤติกรรม ด้านคุณธรรม รวมทั้งสิ้น 43 รางวัล

2. ประเภทบุคคล จะดูกันที่พฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมสะท้อนคุณธรรม “พอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ และกตัญญู” ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ช่วงอายุใด เชื้อชาติใด สัญชาติใด โดยปีนี้ มีทั้งสิ้น 87 รางวัล

3. ประเภทชุมชนและองค์กร ที่มีการส่งเสริมสนับสนุนความดีภายในหรือภายนอกองค์กร รวมถึง การส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมที่เหมาะสม ชัดเจน ควรค่าแก่การยกย่อง มีผลงานทั้งสิ้น จำนวน 39 รางวัล

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลฯ ศูนย์คุณธรรมจะรวบรวมเรื่องราวจัดทำเป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่ ขยายผลต่อสาธารณะ ผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้ง ประกาศ ยกย่อง เป็น Hall of Fame ในรูปแบบ แพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการโชว์คุณงามความดีแล้ว ประชาชนจะสามารถมาแชร์ และเชื่อมต่อความดีที่ปรากฏนี้ได้ผ่าน Hall of Fame แพลตฟอร์มออนไลน์ ของศูนย์คุณธรรม

รางวัล MORAL AWARDS 2022 หรือ คุณธรรมอวอร์ด ปี 2565 นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคน ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญ ตระหนักถึงการร่วมกันสร้างสรรค์สังคมคุณธรรม โดยเริ่มจากตัวบุคคล ชุมชน และองค์กร จากพื้นที่เล็ก ๆ กระจายสู่วงกว้าง สังคมที่อยู่ร่วมกันด้วยความดีความถูกต้อง และมีความเป็นธรรมทำให้ทุกคนมีความสุข และเกิดพลังในการพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองรวมทั้งสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนัก กระตุ้นจิตสำนึกในเชิงพฤติกรรมขยายผลความดีสู่สาธารณะ ยกย่องให้คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม ยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศเพื่อสรรสร้างสังคมคุณธรรมต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME