วันนี้ (1 กันยายน 66) นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 23-3/2566 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ในฐานะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการนำเข้าที่ประชุม โดยมี นางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมที่ห้องประชุมที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 
สำหรับการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ผ่านการประเมินแล้ว จำนวน 21 ภลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตรายเก่าจำนวน 12 ผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตรายใหม่ จำนวน 9 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยผลิตภัณฑ์ชุมชน 21 รายการ ประกอบด้วย 
1. ผลิตภัณฑ์ชาจากบริษัท ชาฉุยฟง จำกัด (รายเก่า) 
2. ผลิตภัณฑ์ชา (ชากึ่งหมัก) ของนายวีรชัย ปทุมชัย (รายเก่า) 
3. กลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้บ้านขัวแคร่ (รายเก่า) 
4. วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่ (รายเก่า) ไม้กวาดทางมะพร้าว 
5. วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่ (รายเก่า) ไม้กวาดดอกหญ้า 
6. วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าสักไก่ (รายเก่า) ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 
7. วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านจงเจริญ (รายเก่า) ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก 
8. วิสาหกิจชุมชนทำมือบ้านจงเจริญ (รายใหม่) กระเป๋าผ้า 
9. วิสาหกิจชุมชนทำมือบ้านจงเจริญ (รายเก่า) ผ้าปัก 
10. วิสาหกิจชุมชนทำมือบ้านจงเจริญ (รายใหม่) เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 
11. นางสาวกนกวรรณ รัษฎาดาล (รายใหม่) ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง 
12. บริษัท สุวิฬรุฬห์ ชาไทย จำกัด (รายเก่า) ชากึ่งหมัก 
13. บริษัท สุวิรุฬห์ ชาไทย จำกัด (รายเก่า) ชาหมัก 
14. นางสาวปราจีน เวียงโอสถ (รายเก่า) ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 
15. กลุ่มทอผ้าและทอเสื่อกกบ้านทุ่งโป่ง (รายใหม่) ผลิตภัณฑ์จากกก 
16. วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพระธาตุผาเงา (รายใหม่) ลูกประคบสมุนไพร 
17. นางสาวณัชพร สุวรรณจัก (รายใหม่) น้ำมันหอมระเหย 
18. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตีมีดบ้านป่าสักใต้ (รายเก่า) ผลิตภัณฑ์มีด 
19. กลุ่มทอผ้าและทอเสื่อกกบ้านทุ่งโป่ง (รายใหม่) ผ้าปูโต๊ะและผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหาร 
20. นางลุ ภารไสว (รายใหม่) ผลิตภัณฑ์จากกก และ 
21. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บแปรรูปบ้านป่าซาง หมู่ที่ 3 (รายใหม่) ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 
 
โดยการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงราย มีมติผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 21 รายการ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME