เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านปิยพร หมู่ 13 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 โดยมี นายอนุชา ยอดเชียงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่สาย เขต 1 นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย นางสาวอุบล ใจวรรณา นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย มิตรภาพ นางสาวนิโลบล ชาติเงิน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพี่น้องประชาชนที่เข้ารับการอบรม ให้การต้อนรับ

สำหรับ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดเชียงราย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง รุ่นที่ 1องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงราย สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานด้านสวัสดิการสังคมของหน่วยงานภาครัฐ คือ การให้ประชาชนได้รับทราบสิทธิของตนตามกฎหมาย และเข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ รัฐจัดให้ เพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และคุณค่าของคนพิการ รู้จักวิธีการดูแลตนเอง
เบื้องต้น ลดภาระการดูแลให้แก่สมาชิกในครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อให้คนพิการมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพที่เหมาะสมมีรายได้นำมาเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ลดรายจ่ายในครัวเรือน เพื่อให้คนพิการเป็นที่ยอมรับของสังคมในการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่า มุ่งแก้ไขปัญหา สร้างโอกาส และพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME