เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าสบกกฝั่งขวา บ้านร่มแก้ว ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 โดยมีนายนิกร ศิรโรจนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) นางสาวมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอดอยหลวงนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา ประมาณ 300 คน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ จำนวน 1,000 ต้น ประกอบด้วย ต้นรวงผึ้ง ยางนา ตะเคียนทอง กาสะลองคำ หว้า มะขามป้อม มะเกี๋ยง มะกอกน้ำ สัก พะยูง เพื่อเป็นการสร้าง และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน รวมทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
.
วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกคน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทย ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ นำไปสู่การอนุรักษ์ และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้สืบต่อไป

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME