พช.เมืองเชียงราย สร้างการมีส่วนร่วม แบ่งปัน ทักษะ การพัฒนาคุุณภาพชีวิต

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาวชาลิสา กาปัญญา พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงราย นำเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และติดตามผลการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา การประเมินจัดระดับศูนย์เรียนรู้ ความเชี่ยวชาญ ในพื้นที่ตำบลท่าสาย ตำบลห้วยสัก ตำบลแม่ยาว ต่อจากนั้น ได้ประสานงานการสร้างความต่อเนื่องและต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาตำบลเข้มแข็ง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหาร บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ขยายผลในโรงเรียนบ้านแม่กรณ์ โดยร่วมกับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และแม่บ้านมาดไทยอำเภอเมืองเชียงราย

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สพอ.เมืองเชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR