วันที่ 20 ก.ย. 2566 ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่นเชียงราย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน อาจารย์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดปัญหาที่ซับซ้อนแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะความรู้ไม่เท่าทันสื่อออนไลน์ และภัยสังคมที่มีเข้ามาทุกรูปแบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนที่ยังไม่ตรงจุด ซึ่งการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายให้ครอบคลุมทุกมิติ สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนากับกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้มาแสดงความสามารถ ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น การประกวดชุดแฟชั่นโชว์ การประกวดเดินแบบ การแข่งขันประกวดออกแบบโปสเตอร์ Chiang Rai Creative City of Design การแข่งขันประกวดร้องเพลงสตริงคอมโบ และการแข่งขันความรู้ ความสามารถทั่วไป
 
นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนในจังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมผนึกกำลังกันอย่างแข็งขัน ในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน อีกทั้งเด็กและเยาวชนยังเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่จะต้องได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาได้รับความรู้ที่เหมาะสม ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องร่วมมือกัน ในการสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ปลอดภัย ส่งเสริมสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนในทุกมิติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา สวัสดิการที่เหมาะสม มีพื้นที่แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ เห็นคุณค่าของตนเอง ตลอดจนห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่อไป
 
ภายในงานมีกิจกรรมการออกบูธนิทรรศการและนวัตกรรมสร้างสรรค์ การแข่งขันการประกวดชุดแฟชั่นโชว์ กิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถทั่วไป การประกวดวงสตริงคอมโบ การประกวดเดินแบบ การมอบเกียรติบัตรให้กับบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน การมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ในวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ อำเภอ ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาและได้รับความรู้ที่เหมาะสม เจริญเติบโตเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME