วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางสาวทัศนาภรณ์ จันทร์ดง พัฒนาการอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ ท่านกัมปนาทจักรวาล
วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ดังนี้
 
1. รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า (ชั้น 2)
2. ติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมแผนพัฒนาตำบลของผู้นำ อช.ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้นำ อช.เวียงป่าเป้า ส่งเสริมการลดรายจ่าย ร่วมแก้จนอย่างยั่งยืน) ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านโชคชัยพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
3. ติดตามการดำเนินงานโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน และกิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ณ บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโป่ง
4. ติดตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชาเวียงกาหลง (ชากาขาวเวียงกาหลง) ณ วัดพระยอดขุนพลเวียงกาหลง
ทั้งนี้ท่านหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้กำลังใจ และขอบคุณผู้นำ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้สำเร็จด้วยดีตลอดมา
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเวียงป่าเป้า

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME