วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดท่าไคร้ (บ้านเมืองรวง) ต.แม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดเชียงราย ได้คัดเลือก “บ้านเมืองรวง” เป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบของจังหวัดเชียงราย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕” ประจำหนเหนือ โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนเหนือ กำหนดลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.
 
ในวันนี้ จึงได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามคณะกรรมการฯ หนเหนือ โดยพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้พระภาวนาโกศลเถร วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม พระครูขันติพลาธร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าคณะอำเภอ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย นายโสไกร ใจหมั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสมาน เทพสุภา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๕ บ้านเมืองรวง ผู้นำท้องที่ และผู้นำชุมชน พร้อมได้มีการตรวจเยี่ยมพื้นที่ในบริเวณบ้านเมืองรวงร่วมกัน
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME