•  

โครงการ Citizen-centric Youth Incubator (ภายใต้โดรงการ USAID Enhance)

สร้างนวัตกรรม ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสังคมที่มีส่วนร่วม สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการพัฒนาสังคม มีไอเดียสร้างสรรคันวัดกรรมหรือเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของ “สังคมแห่งการมีส่วนร่วม” กับเราผ่านโครงการ Citizen-centric Youth Incubator มาแสดงศักยภาพของคุณกัน!

 

โครงการ Citizen-centric Youth Incubator ภายใต้โครงการ USAID Enhance เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ อายุ 18 – 29 ปี แสดงความสามารถและสร้างไอเดียนวัตกรรมการจัดการการปกครองโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านการอบรมกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการปกครองโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และประดิษฐ์ไอเดียนวัตกรรมที่ขยายเสียงประชาชนในการจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่น กิจกรรม Hackathon นี้ไม่เพียงแต่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่คนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่สามารถนำไปใช่ในพื้นที่จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจากไอเดียนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือก มีโอกาสที่จะนำาไปใช่ในพื้นที่จริงโดยองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นที่สนใจ

 

1. หากเข้าร่วมโครงการ คุณจะได้รับอะไร?

 • โอกาสในการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • มีส่วนร่วมในพื้นที่สร้างสรรค์ตั้แต่กระบวนการพัฒนาไอเดียเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีไปจนถึงการน่นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีนั้นมาใช้จริง
 • ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในการสร้างสังคมที่ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้น
 • ประกาศนียบัตรจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • รางวัลสำหรับผู้ชนะกิจกรรม Hackathon ทั้งหมด 10 รางวัล

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 18-29 ปี
 • สนใจและมีแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท. ในพื้นที่ 8 จ้งหวัดเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ ป้ตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา เชียงราย น่าน สกลนคร อุบลราชธานี
 • มีความสนใจเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการ “สร้างเมืองแห่งการมีส่วนร่วม”
 • มีความรู้และความเข้าใจในบริบทในพื้นที่ และ/หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในจ้งหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา เชียงราย น่าน สกลนคร อุบลราชธานี

3. ระยะเวลาโครงการ

 • เปิดรับสมัคร 28 ก.พ. – 8 มี.ค. 2567
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 18 มี.ค. 2567
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมอบรมในจังหวัดของตนเอง จังหวัดละ 2 วัน ระหว่าง วันที่ 22 เม.ย. – 8 พ.ค. 2567
 • Hackathon ครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ ประมาณสัปดาห์ที่สี่ของเดือนพฤษภาคม 2567
 • Hackathon ครั้งที่ 2 ที่กรุงเทพฯ ประมาณสัปดาห์ที่สามของเดือนมิถุนายน 2567 พร้อมกับประกาศผลรางวัล 10 ไอเดียที่ได้รับการคัดเลือก
 • ผู้ชนะส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากไอเดียนวัดกรรมที่ขยายเสียงประชาชนในการจัดการการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือก (Prototype) ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2567

4. วิธีการสมัคร

 • สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้สมัคร หรือ กดลิ้งค์นี้ สมัครร่วมโครงการ
 • ส่งไอเดียแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่จังหวัดเป้าหมายในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เช่น วิดีโอสั้น หรือเขียนอธิบายสั้น ๆ และแนบมาพร้อมใบสมัคร
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : USAID Enhance

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME