เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง เพื่อให้เม็ดเงินกระจายสู่ท้องถิ่น ประชาชนได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวกว้างขวางขึ้น หน่วยงานต่างๆ ได้ปรับปรุงเกณฑ์รวมถึงออกมาตรการสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้ออกและปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีการนำอาคารประเภทอื่นมาประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กได้
 
โดยตั้งแต่ปี 2559 กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นการเปิดทางให้ผู้ที่ประสงค์จะนำอาคารประเภทต่างๆ เช่น ห้องแถว ตึกแถว โฮมสเตย์ สามารถปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามเกณฑ์และขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม เพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกณฑ์สามารถสนับผู้ประกอบการ ขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมให้มีการใช้อาคารที่ได้มาตรฐาน ให้ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการมากที่สุด
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เพิ่มเติม ออกเป็นกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญได้ขยายระยะเวลาของกฎกระทรวงจากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 18 ส.ค. 67 ไปสิ้นสุด 18 ส.ค. 68 เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเวลาในการแก้ไขดัดแปลงอาคารที่ก่อสร้างไว้แล้วให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ทัน
 
นอกจากนี้ กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 4 ยังได้ปลดล็อกส่วนที่เคยเป็นอุปสรรคอื่นๆอีก โดยมีการผ่อนผันให้อาคารที่มีอยู่ก่อนวันที่ 19 ส.ค. 59 ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับที่ว่างของอาคาร ช่องทางเดินในอาคาร ความกว้างของบันได ระยะถอยร่นแนวอาคาร ระยะดิ่งของอาคาร และที่จอดรถ เป็นต้น แต่อาคารที่จะเปลี่ยนการใช้ไปเป็นโรงแรมที่พักดังกล่าวต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและมีระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและด้านอื่นๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การปรับปรุงกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กจะเข้าสู่ระบบรับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรม ได้รับการดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการพัฒนาบริการที่ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในเมืองรองมากยิ่งขึ้นตามมาตรการสนับสนุนของรัฐบาล เพิ่มโอกาสและรายได้ให้ผู้ประกอบการ เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ขณะที่นักท่องเที่ยวก็มีทางเลือกพักโรงแรมที่หลากหลายภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย
 
กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566  : https://t.ly/ratchakitcha.moi.dpt

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักนายกรัฐมนตรี

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME