วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ โดยมี พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน เฝ้ารับเสด็จ
 
 
การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการ “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม และวีดิทัศน์การขับเคลื่อนโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” แล้วทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม ระดับประเทศ ซึ่งมี คณะกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ กรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) ปี 2562 พญ.พักตร์พิไล ทวีสิน ภริยานายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเผ่าทอง ทองเจือ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นางเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง และคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดร.ศรินดา จามรมาน นักวิชาการอิสระด้านการจัดการความรู้และสื่อสารการศึกษา นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผชช.ด้านผ้าไทยและการย้อมสีธรรมชาติ นายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิตยสารโว้ก ประเทศไทย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผชช.ด้านผ้าไทย เจ้าของแบรนด์ THEATRE นายพลพัฒน์ อัศวะประภา นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ ASAVA นายภูภวิศ กฤตพลนารา นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ ISSUE นายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ นายนุวัฒน์ พรมจันทึก ผชช.ด้านการย้อมสีธรรมชาติ ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.ศรีนคริทรวิโรฒ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ประธานหลักสูตรแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องตกแต่ง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ นายวีรธรรม ตระกูลเงินไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้า) ปี 2564
 
 
โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณใจความสำคัญว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาหัตถกรรมไทยให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ปรากฏภาพที่ประชาชนคนไทยทุกคนมิลืมเลือนที่พระองค์พระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” แก่พสกนิกรชาวไทย อันเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดถึงพระปรีชาสามารถในด้านการออกแบบที่ทันสมัย คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นไทย โดยได้พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม โดยผู้สมัคร คือ กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ช่างทอผ้าทั่วประเทศ ส่งผ้าและงานหัตถกรรมเข้าประกวดทั้งสิ้น 7,086 ชิ้น แบ่งเป็น ประเภทผ้า 6,290 ผืน และงานหัตถกรรม 796 ชิ้น โดยผ่านเข้ารอบตัดสินระดับประเทศ ประเภทผ้า 65 ผืน และงานหัตถกรรม 10 ชิ้น”
 
 
โดยภายหลังการประกวดฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยผลการตัดสินการประกวดฯ จำแนกเป็น ประเภทผ้า 14 ชนิด รวม 65 ผืน ได้แก่ 
 
1. ผ้ายกเล็ก เหรียญทอง นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จ.กาฬสินธุ์ เหรียญเงิน นางสุพัตรา บุญมา กลุ่มทอผ้าไหมยกดอกเชาวลิตบุญมา จ.ลำพูน เหรียญนาก น.ส.พรผกา ศรีพนม เกษร ผ้าทอยกดอก จ.ลำพูน ชมเชย นางอมรา ทาสัก กลุ่มอมรา ผ้าฝ้าย จ.ลำพูน และนางอรษา คำมณี กลุ่มอรษาไหมไทย จ.ลำพูน 
 
 
2. ผ้ายกใหญ่ เหรียญทอง นางดารณี ใจตื้อ กลุ่มดารณีไหมไทย จ.ลำพูน เหรียญเงิน น.ส.ขวัญฤทัย บุญมา ขวัญไหมไทย จ.ลำพูน ชมเชย นายอิทธิชัย ไชยรินทร์ สมาชิกศิลปชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จ.กาฬสินธุ์ และนายอดุลย์ มุลละชาติ ไหมสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 
 
 
3. ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ เหรียญทอง นางสมเพียร จรรยาศิริ กลุ่มทอผ้าไหมมงคลบ้านโคกล่าม หมู่ 10 จ.มหาสารคาม เหรียญเงิน นายสุเมธ วงค์พระจันทร์ กลุ่มทอผ้าวงค์พระจันทร์ จ.สกลนคร เหรียญนาก นางพันนี นะเรืองรัมย์ กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเรียบโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จ.บุรีรัมย์ ชมเชย น.ส.ศุภาพิชญ์ เพียวงค์ วันทนาไหมไทย จ.บุรีรัมย์ และนางมลิวรรณ ฦาชา กลุ่มทอผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ จ.ชัยภูมิ 
 
 
4. ผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอ เหรียญทอง นายอ่อนสี อินทร์เพ็ง กลุ่มเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านตานบ จ.สุรินทร์ เหรียญเงิน นางคำนวน ตรงแก้ว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าไหมซิ่นละออบ้านตะกุย หมู่ 4 จ.สุรินทร์ เหรียญนาก นายยุทธนา น้ำกระจาย กลุ่มทอผ้าลัลณ์ลลิล จ.ร้อยเอ็ด ชมเชย นางอุทัย งามเลิศ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านตานบ จ.สุรินทร์ และพล.ต.ชัยยุทธ วชิรวรภักดิ์ สถาบันสิริกิติ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 
 
 
5. ผ้าเทคนิคเกาะ/ล้วง เหรียญทอง น.ส.กิ่งแก้ว วงศ์ชัย กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย จ.เชียงราย ชมเชย นายอภิรัตน์ รัตนศิลา กลุ่มผ้าซิ่นเมืองน่านโบราณ by คำไทด์ จ.น่าน 
 
 
6. ผ้าหมี่ข้อ/หมี่คั่น เหรียญทอง นายเนติพงศ์ กระแสโสม กลุ่มอาชีพทอเสื่อกกและผ้ามัดหมี่บ้านโปร่งมีชัย จ.ชัยภูมิ เหรียญเงิน นางสมใจ คงชัยภูมิ กลุ่มทอผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง บ้านหนองหอย จ.ชัยภูมิ เหรียญนาก นางบุญยัง เมตตา จ.ชัยภูมิ 
 
 
7. ผ้าแพรวา เหรียญทอง นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จ.กาฬสินธุ์ เหรียญเงิน นายวิทวัส โสภารักษ์ แพรวาโสภารักษ์ จ.กาฬสินธุ์ เหรียญนาก นางกิตญากรณ์ จันทะมาตย์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโพนแพรวา จ.กาฬสินธุ์ ชมเชย น.ส.วิชุดา โสภารักษ์ แพรวาโสภารักษ์ จ.กาฬสินธุ์ และนางอมร แสนคำ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าพื้นเมืองและตัดเย็บ จ.กาฬสินธุ์ 
 
 
8. ผ้าชาติพันธุ์ เหรียญทอง นายณัฐพงษ์ ใจมุ่ง คัวฮอม กลุ่มหนานเอฟผ้าจก ไทยยวนราชบุรี จ.ราชบุรี เหรียญเงิน นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ จ.กาฬสินธุ์ เหรียญนาก นางณัฐธภา ทิพย์วัจนะ ณัฐธภา ผ้าจกทอมือ จ.ราชบุรี ชมเชย นางนงลักษณ์ คณทา กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง จ.อุทัยธานี และนายสุรชัย ทาเอื้อ กลุ่มกระแตยองตอ จ.ชัยนาท 
 
 
9. ผ้าบาติก/มัดย้อม/เขียนเทียน เหรียญทอง นายธณกร สุขเมตตา มีดีนาทับ จังหวัดสงขลา เหรียญเงิน นายยุทธพล ซุ่นเซ่ง ศิวะนาฏกนกไทย จ.พัทลุง เหรียญนาก นางจันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล บาติกเพ้นท์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ชมเชย นายทิมาทร ไชยบุญ กลุ่มลายเทียนบาติกสีธรรมชาติ จ.นครศรีธรรมราช และนายธีรโรจน์ สาระอาภรณ์ สีพูบาติก จ.พัทลุง 
 
 
10. ผ้าบาติกพระนามาภิไธย เหรียญทอง น.ส.ฮัสสือเม๊าะ ดอมะ วิสาหกิจชุมชนยาริง บาติก จ.ปัตตานี เหรียญเงิน น.ส.ซมา โย๊ะหมาด กลุ่มโยซมาบาติก จ.สตูล เหรียญนาก น.ส.คนึงนิตย์ ภัทรพงษ์นพกุล วิสาหกิจชุมชนยาริง บาติก จ.ปัตตานี ชมเชย น.ส.กอบกุล โชติสกุล วิสาหกิจชุมชนปันหยาบาติก จ.สตูล และ น.ส.สุทธิวรรณ คำนวน กลุ่มย้อมผ้าบ้านช่องขาด จ.นครศรีธรรมราช 
 
 
11. ผ้าขิด เหรียญทอง นางจันทร์ทัน พรมแพน กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จ.อุดรธานี เหรียญเงิน นายวันเฉลิม ศรีภุยเดช เฮือนไหมมนัสวรรณ ไหมแท้ที่แม่ทอ “เทิดทูน S เด่นดอกรักสู่มหกรรมพืชสวนโลก” จ.อุดรธานี เหรียญนาก นายวันเฉลิม ศรีภุยเดช เฮือนไหมมนัสวรรณ ไหมแท้ที่แม่ทอ “จุดกำเนิด” จ.อุดรธานี ชมเชย นายพูลสวัสดิ์ จันทร์บุญ เสงี่ยมจิตไหมทอง จ.อุดรธานี และนางสุนา ศรีบุตรโคตร กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านหนองอ้อ จ.อุดรธานี 
 
 
12. ผ้าจก/ผ้าตีนจก เหรียญทอง นายอดุลย์ มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เหรียญเงิน นางจีรนันต์ มูลน้ำอ่าง ผ้าทอบ้านน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์ เหรียญนาก น.ส.ศิรินทิพย์ วงศ์หมุด คุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง จ.อุตรดิตถ์ ชมเชย นายจงจรูญ มะโนคำ กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม จ.อุตรดิตถ์ และ น.ส.ชลธิชา ทาแปง ศูนย์เรียนรู้ผ้าจกเมืองลอง จ.แพร่ 
 
 
13. ผ้าเทคนิคผสมพื้นเมือง เหรียญทอง นายอดุลย์ มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เหรียญเงิน นายชญทรรศ วิเศษศรี แต้มตะกอ กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณ บ้านโคกหม้อ จ.อุทัยธานี เหรียญนาก นายธวัชชัย คำสิงห์ ธ.มณโฑ จ.อุดรธานี ชมเชย นางภัทรวรินทร์ อินทร์เพ็ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีทอผ้าไหมบ้านตานบ จ.สุรินทร์ และนายจักรพงษ์ ก่อแก้ว กลุ่มมีบี้ ผ้าไหมสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
 
 
14. ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ เหรียญทอง นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ ศูนย์การเรียนรู้ขวัญตา กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ จ.หนองบัวลำภู เหรียญเงิน น.ส.ทัศนีย์ สุรินทรานนท์ ร้านเรือนไหม-ใบหม่อน จ.สุรินทร์ เหรียญนาก นางสนิม ปิ่นสุวรรณ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรม่วงงามไหมไทย ม.6 จ.ชัยนาท ชมเชย น.ส.จีรณัฏฐ์ ภักดีรัตน์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไหมทองบ้านกระทม จ.สุรินทร์ และนายสุรชัย หลงสิม ร้านชลบถ จ.ขอนแก่น ประเภทหัตถกรรม จำนวน 7 ชิ้น ได้แก่ เหรียญทอง กระบุงจักสานย่านลิเภาทรงฟักทอง เลี่ยมขอบทองแดง ชุบนาก และกล่องถมเงินลายดอกรักราชกัญญา และลวดลายไทยรายล้อมตัวอักษร s โดย พลตรี ชัยยุทธ วชิรวรภักดิ์ สถาบันสิริกิติ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เหรียญเงิน กล่องถมตะทองเอนกประสงค์ 
 
 
โดย นายวชิระ นกอักษร นครหัตถกรรม จ.นครศรีธรรมราช เหรียญนาก สลุงเงิน ลายดอกรักราชกัญญา โดย น.ส.สุปรียา บุญอินทร์ บจก.ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จ.น่าน ชมเชย หัตถศิลป์ด้วย “รัก” ราชกัญญา โดย นางพิกุล หาญวัฒนะชัย ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จ.อ่างทอง กระเป๋าจักสานหวายลายมหามิ่งมงคล โดย น.ส.วิณุรา คงทอง กลุ่มจักสานหมู่บ้านอ่าวยายเกิด จ.สิงห์บุรี และกระเป๋า 2tohg&2Gen โดย นายนพดล สดวกดี จ.สิงห์บุรี และรางวัลพิเศษ Best of the best ประเภทหัตถกรรม คือ กระบุงจักสานย่านลิเภาทรงฟักทอง เลี่ยมขอบทองแดง ชุบนาก โดย พลตรี ชัยยุทธ วชิรวรภักดิ์ สถาบันสิริกิติ์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยจะเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงาน Silk Festival ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 นี้
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : กระทรวงมหาดไทย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME