สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือภายใต้โครงการสร้างทักษะแรงงาน/วิชาชีพ (ลาว กัมพูชา เมียนมา) จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ให้แก่บุคลากรจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ และหลักสูตรตัดเย็บเสื้อสูท หลักสูตรละ ๑๘ คน รวมทั้งสิ้น ๓๖ คน ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๓ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพของประเทศเพื่อนบ้านที่ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนไทย ที่ลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และการโยกย้ายฐานการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของไทยไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดการสูญเสียในวงจรการผลิต/บริการ เสริมภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่/ครูฝึกได้รับความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะการสอนเพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่แรงงานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการขยายผล รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับไทย ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานร่วมกัน
 
นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เผยว่านโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการดำเนินภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านความมั่นคง และต่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ ระยะ ๒๐ ปี ให้มีการดำเนินภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศในทุกด้าน เพื่อส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทย 
 
ในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคและ การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ และนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ การเมืองและความมั่นคง รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี และการสร้างมิตรประเทศใหม่ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 
โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานบุคลากรภาครัฐในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและเสริมสร้างศักยภาพฝีมือแรงงานให้ทัดเทียมกัน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและมีมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ยอรับในระดับสากลและสามารถแข่งขันในประเทศและตลาดโลกได้
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME