วันที่ 4 ธ.ค. 2566 เวลา 13.00 น.-15.30 น. ณ บ้านหลายสี แม่จัน เชียงราย เปิดโลกศิลปะ The World of Landscapes บ้านหลายสี จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดงาน เชียงรายเบียนนาเล่ 2023 โดยมีนักเรียน,คณะครูจากโรงเรียนบ้านแม่สลองใน,พี่น้องชนเผ่า,พ่อค้า,ประชาชน,ข้าราชการและผู้นำชุมชน จำนวน 109 คนนักเรียนร่วมกันวาดภาพศิลป์สร้างสรรค์ “แม่จันบ้านฉัน”ถ่ายทอดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นคนแม่จันแสดงออกถึงการรับรู้ สนับสนุนประชาสัมพันธ์งาน “เชียงรายเบียนนาเล่ 2023”ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 ธ.ค.66- 30 เม.ย. 67

 

จากนั้นเด็กนักเรียนและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมวางก้อนหินก้อนเล็กๆสีต่างๆ รอบประติมากรรมไม้ไผ่ สัญลักษณ์ปรียบเสมือน “โลก” ส่วนก้อนหินเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้คนที่มีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและภูมิประเทศ แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยมีศิลปะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อ เชื่อมสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

ทุกๆคนร่วมกันเปิดและเข้าชมนิทรรศการศิลปะ “The World of Landscapes” จำนวน 159 ชิ้นงาน ของ อ.อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ เป็นการแสดงออกถึงการถ่ายทอดความงามของสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกและผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นบนพื้นที่โครงการหลวง โครงการพระราชดำริทั่วประเทศ “ตามรอยความดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
สานต่อที่พ่อทำ ถวายความจงรักภักดี ในหลวงรัชกาลที่ 10”

เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนรักและหวงแหนธรรมชาติให้อยู่คู่โลกของเรากิจกรรมในวันนี้ยังเป็นการสร้างเสริมกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงความละเอียดอ่อนละเมียดละมัยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีสติ และสามารถนำศิลปะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันจะส่งผลให้เป็นคนดี และเป็นคนมีคุณภาพของสังคมโลกต่อไป

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ศูนย์ข่าวไทยรัฐภาคเหนือและทีมงานบ้านหลายสี

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME