วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีโล้ชิงช้า ครั้งที่ 11 โดยมีว่าที่ ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 คณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่และผู้สนับสนุนโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนดอยแสนใจ (ตชด.อนุสรณ์) ตำรวจตระเวนชายแดนอนุสรณ์
 
สำหรับโครงการโรงเรียนวิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่า เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง ที่เป็นผลให้เด็กและเยาวชนมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้มีไว้ให้เป็นมรดกไม่ให้สูญหายไป การสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าและเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ นอกจากนี้การเรียนรู้วิถีชีวิตชาติพันธุ์อาข่าจะเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักบทบาทหน้าที่
 
ของตนเอง และการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้อย่างปกติสุขมีความรู้สึกรักและภาคภูมิใจในชนเผ่าของตนตลอดจนพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์ของตนเองให้สาธารณชนได้รับรู้สืบไป
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME