พระครูวิบูลนวการ (บุญเลิศ จนฺทสีโล) เจ้าคณะตำบลศรีดอนไชย เจ้าอาวาสวัดดอนแท่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์เปิดงานข่วงวัฒนธรรมชุมชนสามประสานวัดหนองข่วง “ของกิ๋นบ้านเฮา” ประจำปี 2566 โดยมี ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเชียงราย เขต 5 เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส นายธนาวุฒิ กาไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เป็นผู้กล่าวรายงาน และ พระครูวรธรรมพิทักษ์ (วีรชน ปญฺญาวโร) เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดท่าน้ำ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดเชียงรายให้ความเมตตากล่าวต้อนรับและกล่าวสัมโมทนียกฐา 
 
ในวันอาทิตย์ที่ 24กันยายน 2566 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองข่วง ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำสถานศึกษาในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

จัดโดย ชุมชนคุณธรรมวัดหนองข่วง ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดหนองข่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย จัดงานข่วงวัฒนธรรม “ชุมชนสามประสาน” วัดหนองข่วง ครั้งที่ 10 “ของกิ๋นบ้านเฮา” ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองข่วง (ศพอ.วัดหนองข่วง) ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียง รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการข่วงวัฒนธรรม การสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้
 
1. การอบรมคุณธรรมค่ายพุทธบุตรให้แก่เด็กและเยาวชนของ ศพอ.วัดหนองข่วง โดยทีมพระธรรมวิทยากรกลุ่มธรรมะทูเดย์ บัณฑิตอาสาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรม และฉายหนังกลางแปลงย้อนยุค
3. การแสดงนิทรรศการข่วงวัฒนธรรม
โซน 1 พิธีกรรม (กิ๋นอ้อผญ๋า ผีมะกวัก เฮียกขวัญผีย่าหม้อนึ่ง สู่ขวัญข้าว สู่ขวัญควาย)
โซน 2 ของกิ๋นบ้านเฮา ขนม-อาหารพื้นเมือง
โซน 3 ของหม่าเก่า เฮือนไทย ดนตรีพื้นเมือง การตี๋กล๋องปู่จา นิทรรศการสินค้าชุมชน (เครื่องจักสาน เครื่องถักทอ สินค้าทางการเกษตร)
4. พิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือ
 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายเอกณัฏฐ์ กาศโอสถ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ (ผู้ประสานงานอำเภอเทิง) และ นายสุพจน์ ทนทาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME