รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด) หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมวาระพิเศษในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนครั้งที่ 16 ณเมืองดานังประเทศเวียดนาม โดยหารือทวิภาคีไทย-เวียดนาม กับนายเหงียน มั่นห์ ฮุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนาม ในประเด็นความร่วมมือด้านการต่อต้านข่าวปลอม ในฐานะที่เวียดนามเป็นผู้นำที่ริเริ่มข้อเสนอในการจัดตั้งคณะทำงานการต่อต้านข่าวปลอมในภูมิภาคอาเซียน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเด็นข่าวปลอม ถือเป็นปัญหาร่วมกันทั่วทุกประเทศในอาเซียน โอกาสนี้ประเทศไทย ได้ชื่นชมการดำเนินงานของประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะการเป็นผู้นำที่ริเริ่มข้อเสนอจัดตั้ง “คณะทำงานที่รับมือกับข่าวปลอม” ที่จะเป็นโมเดลทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน
 
สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน โดยมีการดำเนินงานใน 2 ส่วน ส่วนแรก คือ การให้ความรู้กับประชาชน เน้นการรู้เท่าทันสื่อ แยกแยะข้อมูลข่าวสารว่าเป็นข่าวจริง หรือข่าวปลอม เพื่อสร้างสังคมที่มีภูมิรู้ ควบคู่ไปกับส่วนที่ 2 คือการออกกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันการกระทำความผิด โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ อีกทั้งได้มีการชี้แจงประเด็น ข่าวปลอมและข้อมูลที่บิดเบือน ผ่านกลไกของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) และกรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม www.antifakenewscenter.com/ ข่าวจริงประเทศไทย www.realnewsthailand.net/
 
ทางด้านเวียดนามก็มีกลไกการต่อต้านข่าวปลอม อาทิ การแถลงข่าวให้มากที่สุดเพื่อให้มีข่าวที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมาสู้กับข่าวปลอม และมีการจัดตั้งเว็บไซต์กลางประเทศเวียดนามซึ่งคล้ายคลึงกับเว็บไซต์กลางประเทศไทยที่ได้จัดตั้งมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยและประเทศเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมายาวนาน ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 47 และมีความร่วมมือกันในด้านสื่อสารมวลชน กับหน่วยสื่อของเวียดนามอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านวิทยุ โทรทัศน์ และสำนักข่าว เช่น สถานีวิทยุเวียดนาม (The Voice of Vietnam: VOV) / สำนักข่าวเวียดนาม (Vietnam News Agency: VNA) ที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองประเทศจะร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในการต่อสู้กับข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนและจะดำเนินนโยบายต่อต้านข่าวปลอมเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่ยั่งยืนด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้ร่วมกัน
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME