นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายเดบารุน รอย เชาดูรี หัวหน้าสายงาน Commercial and Money Movement Solutions ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วีซ่า และคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการยกระดับการบริการผู้ประกอบการ SMEs เพื่อโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมีมาตรฐานระดับสากล” สนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อและการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความหลากหลาย ณ สำนักงานใหญ่ บสย. อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

ความร่วมมือระหว่าง บสย. และ วีซ่า ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการด้านข้อมูลของวีซ่า ที่เชื่อมโยงร้านค้า ผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐผ่านเครือข่ายนวัตกรรมการชำระเงินในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2556 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://usa.visa.com/about-visa.html) เพื่อใช้ในการศึกษารูปแบบ และพฤติกรรมการใช้จ่ายและการรับชำระเงินของผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทยโดยจะนำผลการศึกษามาจัดกลุ่มลูกค้าและต่อยอดเพื่อพัฒนาระบบเครดิตสกอริ่ง (Credit Scoring) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการปล่อยสินเชื่อและเงินกู้แก่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ ( Digital Lending) และการออกหนังสือค้ำประกันผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Credit Guarantee) ร่วมกัน โดยใช้ข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือต่างๆ เพื่อยกระดับการบริการการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs โดยมี บสย. เป็นผู้ค้ำประกัน นอกจากนี้ บสย.จะนำผลการศึกษาไปต่อยอดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและความต้องการของ SMEs ในประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ SMEsไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม Micro SMEs กว่า 2.7 ล้านรายต่อไป (ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ประจำปี 2565)

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME