Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

UNDP – เชียงราย เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอบสนองมิติเพศ

 

เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 67 นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างขีดความสามารถในการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิที่ตอบสนองต่อมิติเพศและการมีส่วนร่วมทางสังคมในการจัดทำแผนและงบประมาณของหน่วยงานส่วนภูมิภาค จังหวัด และท้องถิ่น” ที่โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ (UNDP) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ที่ต้องการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการแบบองค์รวมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน และด้วยสถานการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย อันส่งผลต่อแต่ละกลุ่มในสังคมไม่เท่ากัน 

 

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ทำให้การวางแผนการพัฒนาจำเป็นต้องคำนึงถึงมิติดังกล่าว ถึงผลกระทบที่เกิดทางเศรษฐกิจ สุขภาพ ตลอดจนการเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดในสถานการณ์ภัยพิบัติอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยนำมาประกอบกันในการวางแผน และนโยบายเพื่อตอบสนองปัญหาเหล่านี้ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP หน่วงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

นางสุกันยา ทองธำรง นักวิเคราะห์การบูรณาการโครงการ UNDP ไทยแลนด์ กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ทุกภาคส่วนจะได้ทราบถึงปัญหาที่จังหวัดเชียงรายต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ และต่อเนื่องทุกปี นั้นก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนทุกเพศและวัย และเป็นปัญหาที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไข ซึ่งในเดือนมีนาคม 2566 สถานการณ์ของฝุ่นควันในจังหวัดเชียงรายมีค่าสูงมากถึง 523 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ และภายในอาทิตย์เดียว มีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลจากโรคทางเดินหายใจถึง 3,478 คน ปัญหาฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศนี้ ส่งผลต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงราย ปัญหาดังกล่าวมีความสำคัญยิ่ง และในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ COP28 ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีขนาดใหญ่ระดับรัฐบาลที่เน้นเรื่องการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2566 นั้น ได้มีการบรรจุประเด็นปัญหามลพิษทางอากาศ และ PM 2.5 เป็นวาระสำคัญในการหารือในที่ประชุมอีกด้วย
 
 
 
ด้วยเหตุนี้โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP จึงสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการบูรณาการแบบองค์รวม และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วน ซึ่งในปี 2566 โครงการได้สนับสนุนและสร้างเครือข่ายทางการเงินเพื่อการดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศ จึงได้จัดทำคู่มือการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CC) และมิติเพศ และการมีส่วนร่วมทางสังคม (GSI) ในการวางแผนและการจัดทำงบประมาณในประเทศ (CC-GSI Handbook) เพื่อให้หน่วยงานในระดับต่างๆ ใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนงาน และงบประมาณที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มิติเพศและความมีส่วนร่วมทางสังคม อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับโครงการ SDG Localization และสำนักงานจังหวัดเชียงราย ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย
 
 
UNDP มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน โดยจะประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานในภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีในพื้นที่การทำงานต่างๆ ให้เกิดความต่อยอดความสำเร็จของหน่วยงานหรือจังหวัดนั้นๆ ต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME