Categories
CULTURE

วัฒนธรรมเชียงราย ร่วมประชุมขับเคลื่อนรสชาติ…ที่หายไป The Lost Teste

 
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Teste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Teste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” โดยมี นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธาน นางสาวปราณิสา เตียวพิพิธพร ผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายและชุมชน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการผู้รับผิดชอบโครงการ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)และสื่อมวลชน ร่วมประชุม

 

โดยมีกิจกรรมดังนี้

  1. การเสวนาหัวข้อ “การสรุปผลการดำเนินงานกับการพัฒนายกระดับอาหารถิ่นอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล”
  2. การเสวนาหัวข้อ “การส่งเสริมและพัฒนาอาหารถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว และยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน”
  3. กิจกรรมกลุ่มหัวข้อเรื่อง “การสร้างพลังการสื่อสารเชิดชูอาหารไทยพื้นถิ่น”

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย “รสชาติ…  ที่หายไป The Lost Teste” คุณค่าของเมนูอาหารถิ่นที่เสี่ยงต่อการสูญหาย ไม่ได้มีการบริโภคอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (The Lost Teste Locol Food) ควรได้รับการรักษาและสืบทอด เพราะเป็นอาหารที่แสดงถึงภูมิปัญญา ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอาหารที่มีคุณค่า ต่อชุมชน ท้องถิ่น เป็นแบบอย่างที่ควรเชิดชู เพื่อให้เกิดการรักษาและฟื้นฟูให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2567

 

ในการนี้ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายอภิชาต กันธิยะเขียว นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สนง.วัฒนธรรม เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME