Categories
AROUND CHIANG RAI ECONOMY

เพิ่มช่องทางการขายสินค้าเด่นเชียงรายลุยตลาดภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าดี สินค้าเด่นเชียงราย (Chiang Rai Fair) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566 ณ The bay ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยภาครัฐและภาคเอกชน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเปิดงาน

 

การจัดงานฯ ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดเชียงราย ซึ่งบูรณาการร่วมกับโครงการส่งเสริมสินค้า BCG และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตผู้ประกอบการจังหวัดเชียงราย กับผู้ซื้อ นักธุรกิจจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สอดคล้อง กับนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส” ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 
 
จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงราย (Chiangrai Brand) และสินค้าบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness) ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพุทธิพงษ์ ศิริมาตย์ เพื่อขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองแห่งสุขภาพ (Chiangrai Wellness City)
ภายในงานฯ มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการกว่า 26 คูหา ระดมทั้งสินค้า GI เสื่อผ้าเครื่องแต่งกาย สินค้าเกษตรแปรรูป ของฝากของที่ระลึก สินค้าเพื่อสุขภาพ มาจัดจำหน่ายแก่พี่น้องชาวภูเก็ต และนักท่องเที่ยว พร้อมกับการจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยในวันนี้ได้มีการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างหอการค้าจังหวัดเชียงราย กับ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต และ ศูนย์การค้าจังซีลอน เพื่อตกลงร่วมมือทางการค้า การลงทุน ในอนาคตต่อไป
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME