Categories
FEATURED NEWS

“เกณฑ์ใหม่ขึ้นเครื่อง“ เที่ยวบินในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

 
CAAT แจงหลักเกณฑ์ใหม่ บัตรผ่านขึ้นเครื่อง – เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้เดินทางทางอากาศภายในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

บัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) รูปแบบใดบ้างที่ยอมรับได้

1) Boarding Pass ที่สายการบินออกให้ ณ จุดเคาน์เตอร์เช็กอิน

2) Boarding Pass ที่ผู้โดยสารพิมพ์ด้วยตนเองจากตู้เช็กอินอัตโนมัติ (Self Check-in Kiosk)

3) ไฟล์ PDF ในโทรศัพท์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่สายการบินจัดส่งให้ผู้โดยสาร

4) E-Boarding Pass ที่แสดงผ่าน Mobile Application ของสายการบิน หรือ Application Wallet หรือ E-mail ที่ส่งโดยสายการบินเท่านั้น

 

เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย (อายุมากกว่า หรือ เท่ากับ 7 ปี)

1) บัตรประชาชนฉบับจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชนที่ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

2) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หรือ เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้ หรือ

3) ใบอนุญาตขับขี่รถฉบับจริง หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ และสามเณรฉบับจริง บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

 

เอกสารยืนยันตัวตน ที่ใช้ร่วมกับบัตรผ่านขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) สำหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติไทย (อายุน้อยกว่า 7 ปี)

1) สูติบัตรฉบับจริง หรือ สำเนาข้อมูลสูติบัตรที่ได้รับการรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ

 2) หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง หรือ เอกสารแทนหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศออกให้ หรือ

3) ทะเบียนบ้านฉบับจริง หรือ สำเนาข้อมูลทะเบียนบ้านที่ได้รับการรับรอง หรือ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร หรือ

4) หนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุ และสามเณรฉบับจริง บัตรประจำตัวคนพิการฉบับจริง

เอกสารยืนยันตัวตนของผู้โดยสารที่แสดงทางแอปพลิเคชัน อาทิเช่น

 (1) บัตรประชาชนดิจิทัล ทะเบียนบ้านดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง

 (2) ใบอนุญาตขับรถดิจิทัล ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ของกรมการขนส่งทางบก

 (3) บัตรประจำตัวคนพิการ ผ่านทางแอปพลิเคชันบัตรคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : On Route Trip

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME