Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

“อยู่ที่ไหนก็ใกล้หมอ” นำร่องทดสอบระบบ Telemedicine นโยบายโฮงยาใกล้บ้าน

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 09.45 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยบุคลากร อบจ.เชียงราย เข้าร่วมหารือ และทำความเข้าใจการเชื่อมต่อระบบปรึกษาแพทย์ทางไกล Telemedicine ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย และ รพ.สต.บ้านปางค่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย

โดยเครื่องตรวจร่างกายปฐมภูมิแบบบดิจิตอล เป็นระดับมาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมระบบเชื่อมต่อสำหรับปรึกษาแพทย์ทางไกล และส่งข้อมูลแบบ Real-Time ที่รวดเร็ว แม่นยำ สามารถอำนวยความสะดวก และเปลี่ยนทุกพื้นที่ให้เป็น “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล “ลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย ลดการแออัดในโรงพยาบาล” เป็นการตรวจรักษาที่ไม่จำกัดแค่ในโรงพยาบาล แต่เป็นแพทย์ทางไกลที่ใช้ได้จริง สามารถพบแพทย์ได้ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย
 
โฮงยาใกล้บ้าน เป็นนโยบายที่ 3. โฮงยาใกล้บ้าน – แคร์เซ็นเตอร์ นโยบายส่งเสริมสุขภาพให้กับคนเชียงรายโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย ให้สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยจะจัดให้มีสถานพยาบาลใกล้บ้าน พัฒนาระบบที่จะดูแลด้านสาธารณสุขตั้งแต่ท้องถิ่น ให้มีความพร้อมในการให้ความดูแลพ่อแม่พี่น้อง ทั้งบุคคลากร เครื่องมือ งบประมาณ สร้างความเชื่อมั่นให้คนในชุมชน ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการเดินทาง และที่สำคัญคือช่วยลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์จังหวัด อีกทั้งรวมไปถึงการสร้างเสริมสุขภาวะ การออกกำลังกาย โภชนาการ ตั้งแต่เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงวัย กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม สามารถเข้าถึงระบบสาธารณะสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ร่วมหารือการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดและอำเภอ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องบทบาทและโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หลังการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

พร้อมด้วย นายไพรัช มหาวงศนันท์ หน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข โดยมี ดร.นพ. ปิยะ หาญวรวงศ์ชัย พร้อมคณะ เข้าร่วมหาแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งนี้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องบทบาทและโครงสร้างของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หลังการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลเสนอการพัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง หน้าที่และอำนาจ หลักเกณฑ์การแบ่งขนาด และบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาการจัดการความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับจังหวัดและอำเภอ ที่สามารถตอบสนองแนวนโยบายของประเทศในการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ โดยมีจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่กรณีศึกษา
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI NEWS UPDATE

รวมพลัง Kick Off Line OA “อบจ.เชียงราย CR-PAO”

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธี Kick Off เปิดตัว Line OA “อบจ.เชียงราย CR-PAO” อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภา อบจ.เชียงราย นายประเสิรฐ ชุ่มเมืองเย็น รองประธานสภา อบจ.เชียงราย ณ บริเวณโถงชั้น 1 อบจ.เชียงราย โดยมีนายไพรัช มหาวงศนันท์ หน.ฝ่ายบริการสาธารณสุข อบจ.เชียงราย กล่าวรายงาน และมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและ บุคลากร อบจ.เชียงราย เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

เนื่องด้วย สถานการณ์โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใน จ.เชียงราย มีแนวโน้มสูงขึ้น และความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดสถานะสุขภาพของประชาชน เมื่อบุคคลมีความรอบรู้ด้านสุขภาพน้อยและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้บุคคลนั้นไม่สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคและปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น กองสาธารณสุข ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ อบจ.เชียงราย สอน. รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย 
 
 
จึงได้สร้าง Line OA ขึ้น เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบใหม่ในแนวคิด “โฮงยาใกล้บ้าน” เช่นได้รับความรู้ผ่านมือถือเครื่องเดียวได้ทุกที่ ทุกเวลา และทั่วถึงทุกคน ผู้ป่วยสามารถเลือกวันนัด หรือนัดหมายล่วงหน้าในการมาพบแพทย์ได้สะดวกรวดเร็ว ได้รับความสะดวกสบายในด้านการมารับบริการ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดระยะเวลารอคอย โดย Line OA ดังกล่าวได้ใช้ชื่อว่า“อบจ.เชียงราย“ 
 
 
เพื่อให้ประชาชนทุกคน รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าร่วมติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น ข้อมูลกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ ข้อมูลด้านสุขภาพ เป็นต้น และ ในทุกๆ รพ.สต./สอน.ในสังกัด อบจ.เชียงรายจะมี Line OA เพื่อให้แกนนำสุขภาพ ประชาชนในพื้นที่ตนเอง ได้ติดตามรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เช่น สามารถสอบถาม ข้อมูลด้านสุขภาพ ตารางการรับบริการ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆได้สะดวก รวดเร็ว
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงรายจัดประชุมกำหนดทิศทางทีมบริหาร ย้ำชัด! เชียงรายต้องดีกว่าเดิม

 
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย นางทรงศรี คมขำ รองนายก อบจ.เชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัด อบจ.เชียงราย นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมหารือการประชุมผู้อำนวยการ สอน. และ รพ.สต. ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567 ณ อาคารคชสาร การเรียนรู้และนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 
 
การประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุม (ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ) การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การเตรียมการรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี พ.ศ.2567 (ฝ่ายบริการสาธารณสุข) ทิศทางการดำเนินงานปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการวิจัย “การใช้โรงเรียนและชุมชนเป็นฐานในการคัดกรองสุขภาพจิตหลังการระบาดของโควิด -19 และผลกระทบระยะยาวในโรงเรียนเขตชายแดนไทย” 
 
 
โดยฝ่ายระบาดวิทยา หน่วยวิจัยโรคเขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล การส่งรายงาน 506 10 อันดับโรคติดต่อในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย (ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) การขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ และเขตป่าสงวน การส่งแบบคำร้องขอย้ายไป สอน./รพ.สต. อื่นของข้าราชการ
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

MOU เครือข่ายด้านสุขภาพเปิดศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์

 
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย โดยมี นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายกิตติพงศ์ สาหร่าย ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง และนางพัชราภรณ์ ธรรมรัตนพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ร่วมพิธีเปิดฯ 
 
 
พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเรือนจำอำเภอเทิง โดยมีบุคลากรเครือข่ายด้านสุขภาพในพื้นที่ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ ณ เรือนจำอำเภอเทิง
 
 
ศูนย์ซ่อมฯ กายอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ หรือจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นกรณีเฉพาะคนพิการนั้นๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่คนพิการตามความจำเป็น ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

ติดปีกยกระดับมาตรฐาน รพ.สต. อบจ.เชียงราย เดินหน้านโยบายโฮงยาใกล้บ้าน

 
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย พร้อมด้วยนายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอำเภอขุนตาล ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในการคัดกรอง (เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดพร้อมแถบตรวจ) ในโครงการคัดกรองเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2567 ให้แก่ รพ.สต. สังกัด อบจ.เชียงราย ในพื้นที่ ศูนย์สุขภาวะชุมชน เทศบาลตำบลพญาเม็งราย และ รพ.สต.ยางฮอม อำเภอขุนตาล โดยมีคณะ ผอ.รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย ให้การต้อนรับ และรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ด้วย
 
ซึ่งนายก นก ติดปีกยกระดับมาตรฐาน รพ.สต.ในสังกัด อบจ.เชียงราย เดินหน้านโยบายโฮงยาใกล้บ้าน มอบกระเป๋าอุปกรณ์ช่วยเหลือในการคัดกรองผู้ป่วย ในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย และอำเภอขุนตาล และเปิดศูนย์ยืม-คืน อุปกรณ์กายอุปกรณ์ รพ.สต.ยางฮอม
 
 
ทั้งนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เปิดศูนย์ยืม-คืนกายอุปกรณ์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้มีสิทธิในกรณีที่จำเป็นต้องใช้งานอย่างเร่งด่วน โดย นายก อบจ.เชียงราย เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงรายเป็นหลัก จึงเกิดโครงการที่เพิ่มการเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพ ในทุกๆ พื้นที่เขตสุขภาพ
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อสม.ดอยหลวง เวียงเชียงรุ้ง ยิ้มรับ อบจ.เชียงราย มอบกระเป๋าโฮงยาใกล้บ้าน

 

18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบกระเป๋าโฮงยาใกล้บ้าน ในโครงการคัดกรอง เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมเกียรติ กันธิพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอดอยหลวง เขต 1 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

 

ต่อมา ในเวลา 13.30 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายชัยสิทธิ์ ชัยเนตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
จากการสำรวจและคาดประมาณจำนวนผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน พบว่าประชาชนยังขาดความตระหนักในการดูแลรักษาโรค โดยนโยบายระดับชาติเพื่อควบคุมโรคเหล่านี้ 
 
 
คือ การตรวจค้นหาคัดกรองสุขภาพของประชาชน และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงการเกิดของโรคเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็นกลุ่มองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และเป็นผู้ที่รู้ปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี สามารถให้บริการแก่ประชาชนขั้นพื้นฐานในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพพร้อมทั้งกระจายข่าวสารด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตที่ตัวเองรับผิดชอบได้รับทราบ เพื่อให้บริการที่ทั่วถึงและทันเวลา
 
 
สำหรับกิจกรรมในการลงพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อาทิ กิจกรรมวัดความดันโลหิต เจาะเลือดตรวจน้ำตาลในเลือด การเยี่ยมบ้าน การนัดให้ไปรับบริการต่างๆ ที่ รพ.สต. ฯลฯ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมต้องมีอุปกรณ์ในการให้บริการ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด หรืออื่นๆ ที่สนับสนุนการให้บริการ ในขณะเดียวกันความพร้อมของอุปกรณ์ยังไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชน
 
 
ดังกล่าว โครงการคัดกรอง เฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาและสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในการป้องกัน ควบคุม โรคไม่ติดต่อในการคัดกรองสุขภาพ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด และเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ได้อย่างทันท่วงที
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการที่จะ
เข้าถึงบริการในกรณีที่จำเป็น รวมถึงการให้บริการในช่วงเวลาที่มีการรณรงค์ตรวจสุขภาพในพื้นที่อีกด้วย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ดันนโยบายโฮงยาใกล้บ้าน หนุนงบพัฒนาเครือข่ายการให้บริการฝึกพูด

 

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการฝึกพูดในผู้ป่วยที่มีภาวะเสียงการสื่อความ (Aphasia) ในชุมชน ณ ห้อ ประชุม 9A ชั้น 9 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โดยมีนายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ชวน ชีพเจริญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย
.
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยหน่วยฝึกพูด แผนกโสต ศอ นาสิก วิทยา ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการด้านการสื่อความหมาย ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง พบผู้ป่วยด้านนี้เป็นจำนวนมาก โดยภาวะเสียการสื่อความ หรือ Aphasia เป็นความบกพร่องด้านการสื่อสาร ทำให้ผู้พิการไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูด หรือเข้าใจแต่ไม่สามารถพูดหรือแสดงความต้องการของตนเองได้ ซึ่งภาวะ Aphasia สามารถบำบัดรักษาฟื้นฟูได้ 
 
แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางของผู้พิการ รวมทั้งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีจำนวนเพียง 2 ท่าน จึงไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นการบำบัดฟื้นฟูจึงต้องอาศัยเครือข่ายการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับ รพ.สต. จึงได้จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการการฝึกพูดได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อบจ.เชียงราย โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช และโรงพยาลศูนย์ขอนแก่น
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SOCIETY & POLITICS

MOU บูรณาการ มทร.ล้านนาเชียงราย ดันนโยบาย “โฮงยาใกล้บ้าน”

 
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน นายสุรเชษฐ วงศ์น้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน สิบเอกวิมล รู้ทำนอง ผู้อำนวยการกองป้องกันฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้ชายศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน นายอำนาจ คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี นายวิสูตร์ เสน่หา สาธารณสุขอำเภอพาน และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
 
ศูนย์ซ่อมฯ กายอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ หรือจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นกรณีเฉพาะคนพิการนั้นๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่คนพิการตามความจำเป็น ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ลุย 3 อำเภอ มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.ป่าแดด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบทรายอะเบท(ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) / ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด (Mosdop TB) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.เชียงราย อ.ป่าแดด โดยได้รับการต้อนรับจากนายมงคล เชื้อไทย นายกเทศบาลตำบลป่าแงะ คณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนางเพ็ญโสภา ปุณโณฑก ณ รพ.สต.ตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด

 

ต่อมาในเวลา 10.30 น. นายก นก พร้อมด้วยนายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.เทิง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้แก่ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.เชียงราย อ.เทิง โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนายสมชาย ท้าวธนะ ประธาน อสม. อ.เทิง ณ รพ.สต.ตำบลงิ้ว อ.เทิง
และในช่วงเวลา 13.00 น. นายก นก พร้อมด้วย นายนิคม ยะป๊อก สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.พญาเม็งราย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้แก่ รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.พญาเม็งราย โดยได้รับการต้อนรับจากนายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย นายธนภัทร กันเขี่ยสกุล นายกเทศบาลตำบลพญาเม็งราย นายพยุง แก้วจำปา กำนันตำบลเม็งราย คณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนายคำมูล คำมา ประธาน อสม.อ.พญาเม็งราย ณ ศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุ อ.พญาเม็งราย

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News