Categories
AROUND CHIANG RAI SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ดันนโยบายโฮงยาใกล้บ้าน หนุนงบพัฒนาเครือข่ายการให้บริการฝึกพูด

 

วันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการฝึกพูดในผู้ป่วยที่มีภาวะเสียงการสื่อความ (Aphasia) ในชุมชน ณ ห้อ ประชุม 9A ชั้น 9 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โดยมีนายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายแพทย์ชวน ชีพเจริญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ด้วย
.
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยหน่วยฝึกพูด แผนกโสต ศอ นาสิก วิทยา ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความพิการด้านการสื่อความหมาย ทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง พบผู้ป่วยด้านนี้เป็นจำนวนมาก โดยภาวะเสียการสื่อความ หรือ Aphasia เป็นความบกพร่องด้านการสื่อสาร ทำให้ผู้พิการไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้อื่นพูด หรือเข้าใจแต่ไม่สามารถพูดหรือแสดงความต้องการของตนเองได้ ซึ่งภาวะ Aphasia สามารถบำบัดรักษาฟื้นฟูได้ 
 
แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทางของผู้พิการ รวมทั้งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีจำนวนเพียง 2 ท่าน จึงไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วย ดังนั้นการบำบัดฟื้นฟูจึงต้องอาศัยเครือข่ายการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ โดยเฉพาะในระดับ รพ.สต. จึงได้จัดโครงการฯ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการการฝึกพูดได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อบจ.เชียงราย โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์วิชรพยาบาล มหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช และโรงพยาลศูนย์ขอนแก่น
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
MOST POPULAR
FOLLOW ME
Categories
SOCIETY & POLITICS

MOU บูรณาการ มทร.ล้านนาเชียงราย ดันนโยบาย “โฮงยาใกล้บ้าน”

 
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี นายทัศพงษ์ สุวรรณมงคล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายปภาวิน ปวงใจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน นายสุรเชษฐ วงศ์น้อย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน สิบเอกวิมล รู้ทำนอง ผู้อำนวยการกองป้องกันฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้ชายศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาน นายอำนาจ คำบุญ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี นายวิสูตร์ เสน่หา สาธารณสุขอำเภอพาน และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
 
ศูนย์ซ่อมฯ กายอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการด้านการซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ หรือจัดทำอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เป็นกรณีเฉพาะคนพิการนั้นๆ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่คนพิการตามความจำเป็น ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : ทีมข่าวนครเชียงรายนิวส์

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย ลุย 3 อำเภอ มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายก นก นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ อุดขา สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.ป่าแดด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบทรายอะเบท(ทรายเคลือบสารทีมีฟอส) / ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ด (Mosdop TB) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัด อบจ.เชียงราย อ.ป่าแดด โดยได้รับการต้อนรับจากนายมงคล เชื้อไทย นายกเทศบาลตำบลป่าแงะ คณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนางเพ็ญโสภา ปุณโณฑก ณ รพ.สต.ตำบลป่าแงะ อ.ป่าแดด

 

ต่อมาในเวลา 10.30 น. นายก นก พร้อมด้วยนายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.เทิง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้แก่ รพ.สต.ในสังกัด อบจ.เชียงราย อ.เทิง โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนายสมชาย ท้าวธนะ ประธาน อสม. อ.เทิง ณ รพ.สต.ตำบลงิ้ว อ.เทิง
และในช่วงเวลา 13.00 น. นายก นก พร้อมด้วย นายนิคม ยะป๊อก สมาชิกสภา อบจ.เชียงราย เขต 1 อ.พญาเม็งราย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.เชียงราย เข้ามอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุง ให้แก่ รพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.พญาเม็งราย โดยได้รับการต้อนรับจากนายชูสวัสดิ์ สวัสดี นายอำเภอพญาเม็งราย นายธนภัทร กันเขี่ยสกุล นายกเทศบาลตำบลพญาเม็งราย นายพยุง แก้วจำปา กำนันตำบลเม็งราย คณะผู้อำนวยการ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงราย และนายคำมูล คำมา ประธาน อสม.อ.พญาเม็งราย ณ ศูนย์สุขภาวะผู้สูงอายุ อ.พญาเม็งราย

 

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

 
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News
Categories
NEWS SOCIETY & POLITICS

อบจ.เชียงราย เปิดโครงการภัยจากสารเคมี และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

อบจ.เชียงราย เปิดโครงการภัยจากสารเคมี และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน

Facebook
Twitter
Email
Print

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยจากสารเคมีปราบศัตรูพืช และการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพดี

จากนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อจัดบริการสาธารณะที่สนับสนุน และเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีในทุกมิติ และในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 118 แห่ง 
 
เพื่อเป็นเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงราย ร่วมกับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกจำนวน 143 แห่ง การจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใน ปี 2570” การจัดทำโครงการสร้างความตระหนักรู้ภัยจากสารเคมีปราบศัตรูพืชและการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การมีสุขภาพดี ในครั้งนี้ จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้นำฐานข้อมูลปริมาณขยะอันตรายชุมชน ที่ได้ดำเนินการมา 6 ปี 
 
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงรายทุกแห่ง ตามนโยบาย 3 พี่น้องท้องถิ่นรวมใจ ชุมชน และการมีส่วนร่วม ได้รวบรวมและนำส่งขยะอันตรายชุมชน แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นประจำทุกปี นำมาวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่เอื้อต่อการเกิดโรคมะเร็งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันสิ่งคุกคามด้านสุขภาพตาม นโยบายโฮงยาใกล้บ้าน

เครดิตภาพและข้อมูลจาก : อบจ.เชียงราย

Facebook
Twitter
Email
Print
NAKORN CHIANG RAI NEWS TEAM
กองบรรณาธิการ นครเชียงรายนิวส์ – Nakorn Chiang Rai News